niedziela, 16 grudnia 2018

Newsroom

Rating Cyfrowego Polsatu podwyższony do BB

materiał prasowy EuroRating | 27 marca 2017
Agencja ratingowa EuroRating podwyższyła o jeden stopień rating kredytowy nadany Cyfrowemu Polsatowi z poziomu BB- do BB. Perspektywa ratingu została zmieniona z pozytywnej na stabilną.

 

Podwyższenie oceny wiarygodności kredytowej Cyfrowego Polsatu wynika przede wszystkim z postępującej stopniowej redukcji zadłużenia finansowego spółki oraz związanym z tym zmniejszaniem się ponoszonych kosztów finansowych.

Do czynników pozytywnych EuroRating zalicza również osiąganie przez spółkę dobrej rentowności na wszystkich poziomach rachunku zysków i strat, a także generowanie wysokich i stabilnych przepływów z działalności operacyjnej, istotnie przewyższających wydatki inwestycyjne. Agencja spodziewa się, że osiągane wysokie wolne przepływy pieniężne pozwolą Cyfrowemu Polsatowi na dalsze obniżanie poziomu zadłużenia (które oceniane jest przez agencję jako wciąż wysokie) i zwiększanie udziału kapitału własnego w strukturze pasywów, nawet przy założeniu, że spółka rozpocznie w niedługim czasie przeznaczanie części wypracowywanych zysków na dywidendy dla akcjonariuszy. EuroRating oczekuje jednak, że priorytetem dla spółki będzie nadal redukcja zadłużenia oraz że w związku z tym początkowo wypłaty dywidend nie będą wysokie.

Podwyższenie ratingu nadanego Cyfrowemu Polsatowi odbyło się również przy założeniu, że spółka nie będzie w najbliższym czasie dokonywać istotnych nowych przejęć, które byłyby finansowane kapitałem obcym.

Stabilna perspektywa ratingu

Stabilna perspektywa ratingu oznacza, iż według obecnych ocen agencji ratingowej EuroRating rating nadany spółce Cyfrowy Polsat w horyzoncie kolejnych 12 miesięcy najprawdopodobniej nie powinien ulec zmianie.

Podatność nadanego ratingu na zmiany

Pozytywny wpływ na bieżący poziom oceny ratingowej Cyfrowego Polsatu mogłyby mieć: kontynuacja obniżania zadłużenia spółki; dalsza poprawa wskaźników płynności finansowej; utrzymanie wysokiego i stabilnego poziomu wolnych przepływów pieniężnych przy jednoczesnych relatywnie niskich wydatkach inwestycyjnych oraz przy jednoczesnym braku lub niskich wypłatach dywidend.

Do potencjalnych czynników, które mogłyby negatywnie wpływać na bieżący poziom ratingu kredytowego nadanego spółce EuroRating zalicza natomiast: ewentualne pogorszenie osiąganych wyników finansowych oraz spadek generowanych przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej i/lub istotny wzrost wydatków inwestycyjnych; ponowny wzrost poziomu zadłużenia; a także ewentualne pogorszenie pozycji płynnościowej.

Więcej wiadomości o Cyfrowy Polsat S.A.

Więcej wiadomości kategorii Ratingi

Emisje