wtorek, 23 lipca 2024

Newsroom

Rating PGE w dół

materiał prasowy EuroRating | 22 grudnia 2020
Agencja ratingowa EuroRating obniżyła rating kredytowy nadany spółce Polska Grupa Energetyczna S.A. (PGE) o jeden stopień z A- do BBB+. Perspektywa ratingu została zmieniona z negatywnej na stabilną.

Obniżenie oceny wiarygodności finansowej PGE związane jest z pogarszaniem się warunków makroekonomicznych dla producentów energii z węgla w Polsce, skutkującym systematycznym spadkiem rentowności spółki, a także z pogarszającą się strukturą finansowania energetycznego koncernu.

W ciągu ostatnich czterech lat rynkowe ceny uprawnień do emisji CO2 wzrosły z ok. 4 euro do ponad 30 euro obecnie. Przyczyniało się to do wzrostu kosztów produkcji prądu elektrycznego z paliw kopalnych – w tym w szczególności ze spalania węgla kamiennego i brunatnego, generującego najwyższe emisje CO2 na jednostkę energii. Należy w tym kontekście zaznaczyć, że w PGE niemal całość (95%) wytwarzanej energii pochodzi z paliw kopalnych. W ciągu pierwszych trzech kwartałów 2020 r. 86,5% energii pochodziło ze spalania węgla brunatnego i kamiennego, a 8,4% ze spalania gazu.

Na wysokie koszty wytwarzania energii w koncernach energetycznych w Polsce istotny wpływ mają także utrzymujące się wysokie (w porównaniu do cen na rynkach międzynarodowych) ceny węgla kamiennego. Państwowe spółki zmuszane są do zakupów krajowego surowca i nie mogą kupować tańszego i lepszego jakościowo węgla z zagranicy.

Sytuację krajowych wytwórców prądu pogarsza fakt, że obowiązujące na polskim rynku wysokie (w porównaniu do krajów sąsiednich) hurtowe ceny energii elektrycznej przyczyniają się do wzrostu importu, który wypiera krajową produkcję z przestarzałych jednostek wytwórczych. Podobny skutek ma również coraz szybszy rozwój odnawialnych źródeł energii – w tym w szczególności fotowoltaiki.

W rezultacie rentowność PGE w ciągu ostatnich kilku lat pogarszała się systematycznie na wszystkich poziomach rachunku zysków i strat. Znormalizowana marża netto (po wyłączeniu wpływu wysokich odpisów na utratę wartości aktywów) obniżyła się z poziomu powyżej 10% (notowanego do 2017 roku) do zaledwie 2,2% na koniec III kwartału 2020 r.

EuroRating bierze pod uwagę, że sytuację w zakresie rentowności krajowych wytwórców energii ze spalania paliw kopalnych może częściowo poprawić wejście w życie od 2021 roku tzw. rynku mocy, polegającego na płaceniu wytwórcom przez odbiorców energii wyłącznie za gotowość do uruchomienia jednostek wytwórczych w momentach szczytowego zapotrzebowania (podczas gdy w pozostałych okresach byłyby one bezczynne).

Agencja spodziewa się jednak, że w dłuższym terminie pozycja wytwórców energii z paliw kopalnych będzie się nadal pogarszać. Przyczyniać się do tego będzie zarówno wypieranie wysokoemisyjnych źródeł przez coraz szybszy rozwój OZE (wytwarzających energię przy coraz niższych kosztach), jak również polityka klimatyczna Unii Europejskiej. Uchwalony przez UE w ostatnich dniach podwyższony cel redukcji emisji CO2 o 55% w stosunku do 1990 roku oznacza, że rynkowe ceny praw do emisji tego gazu cieplarnianego będą prawdopodobnie w perspektywie długoterminowej nadal rosnąć.

Na obniżenie oceny ratingowej PGE istotny wpływ miało również pogarszanie się struktury finansowania Grupy. Relacja długu oprocentowanego netto do znormalizowanego EBITDA utrzymuje się wprawdzie nadal na stosunkowo niskich poziomach, jednak w ostatnich latach systematycznie rosła relacja łącznych zobowiązań do EBITDA. Ponadto już od siedmiu lat obniża się wskaźnik finansowania aktywów kapitałem własnym. Agencja ocenia go nadal jako zadowalający, jednak nie odpowiada on już ratingowi kredytowemu z grupy niskiego ryzyka (A).

W powyższym kontekście EuroRating do czynników negatywnych zalicza złożoną przez PGE i PGNiG ofertę przejęcia polskich aktywów czeskiej grupy energetycznej CEZ. Wzięcie przez PGE udziału w nacjonalizacji kolejnych jednostek wytwarzających energię ze spalania paliw kopalnych przyczyniłoby się do dalszego zwiększenia ich udziału miksie energetycznym Grupy i mogłoby przyczynić się do dalszego wzrostu zadłużenia oraz do osłabienia rentowności.

EuroRating bierze pod uwagę również długoterminowy plan PGE transformacji w kierunku wytwarzania energii z OZE (w tym głównie z morskich farm wiatrowych). Spółka planuje wydać na ten cel w ciągu najbliższych 10 lat aż 75 mld zł (jest to o ok. 1/3 więcej niż spółka wydała w ciągu ostatnich 10 lat). Agencja zwraca uwagę na fakt, że jakkolwiek kierunek ten jest obecnie jedynym możliwym dla wytwórców energii i w długim terminie powinno przyczynić się to do wzrostu rentowności Grupy, to jednak będzie wiązało się ze znacznym wzrostem zadłużenia, co z punktu widzenia oceny ryzyka kredytowego jest czynnikiem negatywnym.

Stabilna perspektywa ratingu 

Stabilna perspektywa ratingu oznacza, iż według obecnych szacunków agencji ratingowej EuroRating nadany spółce rating w horyzoncie kolejnych 12 miesięcy najprawdopodobniej nie powinien ulec zmianie.

Podatność nadanego ratingu na zmiany

Negatywnie na bieżący poziom ratingu kredytowego PGE mogłyby wpływać m.in.: dalszy wzrost cen uprawnień do emisji CO2; dalsze pogarszanie znormalizowanych wyników finansowuch i uzyskiwanych marż (w tym w szczególności generowanie strat); wzrost poziomu zadłużenia finansowego; utrzymywanie się wskaźników płynności finansowej na obecnych relatywnie niskich poziomach; ewentualny spadek wartości generowanych przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej i/lub wzrost ponoszonych nakładów inwestycyjnych; ewentualne rozpoczęcie wydobycia z nowej odkrywki węgla brunatnego Złoczew; a także ewentualne wdrożenie niekorzystnego dla spółki planu przejęcia przez państwo aktywów węglowych.

Pozytywny wpływ na ocenę wiarygodności kredytowej spółki mogłyby mieć: spadek cen uprawnień do emisji CO2; poprawa generowanych marż na sprzedaży; obniżenie poziomu zadłużenia finansowego; wzrost udziału kapitału własnego w strukturze pasywów; istotna poprawa wskaźników płynności finansowej; a także korzystne dla spółki zasady ewentualnego wyłączenia z jej struktur aktywów węglowych.

Więcej wiadomości o PGE S.A.

Więcej wiadomości kategorii Ratingi