piątek, 29 maja 2020

Newsroom

Ruszają konsultacje Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego

Michał Sadrak, Obligacje.pl | 28 lutego 2019
Więcej pozyskanego kapitału, wyższa płynność, poprawa efektywności instytucji pośredniczących, wzrost udziału oszczędności w gospodarce i bardziej efektywne procedury administracyjne – to tylko niektóre z celów tak długo wyczekiwanej Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego.

Ministerstwo Finansów opublikowało dawno zapowiadany projekt Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego (SRRK). Jednocześnie został on przekazany do konsultacji publicznych, uzgodnień międzyresortowych oraz zaopiniowania przez instytucje rynku finansowego. Uwagi będą zgłaszane do 21 marca.

Sam projekt zawiera 60 działań, które mają stanowić odpowiedź na 20 najważniejszych – zdaniem autorów – barier dla rozwoju rynku kapitałowego w Polsce.

- Strategia Rozwoju Rynku Kapitałowego jest pierwszym tak kompleksowym projektem, który powstał na potrzeby i przy czynnym udziale uczestników polskiego rynku. Jej głównym celem jest poprawa dostępu do finansowania dla polskich przedsiębiorstw przez obniżenie przeciętnego kosztu pozyskania kapitału w gospodarce krajowej – mówi prof. Teresa Czerwińska, minister finansów, cytowana w komunikacie.

Autorzy projektu przewidują, że osiągnięcie celu głównego strategii „będzie miało istotne znaczenie z punktu widzenia wspierania przez rynek kapitałowy długoterminowego rozwoju gospodarczego Polski”.

(…) strategia będzie opierać się na następujących fundamentalnych zasadach: wzmacnianiu zaufania do rynku, silnej ochronie inwestorów indywidualnych, stabilności otoczenia regulacyjnego i nadzorczego oraz wykorzystywaniu konkurencyjnych nowych technologii – dodała minister.

Obok celu głównego, projekt SRRK zawiera też kilka celów pośrednich. Wśród nich znalazły się między innymi: zwiększenie skali pozyskiwania kapitału przez przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym, zwiększenie płynności, zwiększenie efektywności instytucji pośredniczących, zwiększenie udziału oszczędności w gospodarce oraz bardziej efektywne procedury administracyjne.

Poprzez wzrost skali pozyskiwania kapitału poprawić miałaby się rola warszawskiej giełdy, bo ta – jak wskazują autorzy –  jest obecnie daleka od optymalnej. Na dowód wskazano, iż pod względem nominalnego PKB Polska jest 23. gospodarką na świecie, podczas gdy pod względem rynkowej wartości spółek obecnych na GPW plasujemy się dopiero na 33. pozycji. Dlatego też uznano, że „polska giełda powinna lepiej odzwierciedlać poziom wzrostu gospodarczego polskiej gospodarki”.

Konkurencyjność GPW poprawić ma zaś między innymi zwiększenie płynności obrotu. Kolejny z celów, czyli zwiększenie udziału oszczędności w gospodarce ma z kolei prowadzić do zwiększenia stopy oszczędności brutto gospodarstw domowych z 2,6 proc. w latach 2012-2016 do około 8 proc. w 2025 r.

Na uwagę zasługuje także kolejny z celów – poprawienie efektywności procedur administracyjnych. W tym zakresie miałoby dojść między innymi do przeglądów obowiązującego prawa, zwiększenia zaangażowania rynkowych podmiotów w proces tworzenia nowego prawa, czy też skrócenie procesów w obszarach zatwierdzania dokumentacji i wydawania licencji na działalność na polskich rynkach. Ponadto sądy miałyby też wyeliminować opóźnienia w rejestracji papierów wartościowych po emisji akcji.

Ogólna diagnoza barier rozwoju polskiego rynku kapitałowego liczy 20 punktów, tak o charakterze ogólnym, jak i strukturalnym, regulacyjnym, czy wreszcie podatkowym. Celem przeciwdziałania im Ministerstwo Finansów wraz z pozostałymi autorami projektu proponuje podjęcie 60 działań, dotyczących pięciu różnych kwestii. Po pierwsze ogólnych, czyli przede wszystkim w zakresie edukacji finansowej i oszczędności krajowych. Po drugie, wskazano na nadzór i reformy w zakresie regulacji, między innymi zmierzające do wzmocnienia ochrony inwestorów indywidualnych oraz zapewnienia efektywności obsługi emitentów i podmiotów rynku kapitałowego. Po trzecie, szykowane są zachęty podatkowe i usprawnienia w zakresie administracji skarbowej. Kolejny obszar to, najogólniej rzecz biorąc, działania zmierzające do poprawy konkurencyjności rynku kapitałowego. Ostatni punkt to z kolei obszar innowacyjności i działań na rzecz większego wykorzystania na polskim rynku nowych technologii.

Same zachęty podatkowe dotyczyć mają zarówno emitentów, jak i inwestorów. Zaczynając od najważniejszego – podatek Belki zostaje. Resort finansów chce jednak zaoferować inwestorom kompensację zysków kapitałowych i strat na różnych instrumentach finansowych, w szczególności dotyczyć miałoby to funduszy inwestycyjnych. Spekulacyjne instrumenty, jak na przykład kontrakty na różnice (CFD), czy kryptowaluty nie zostałyby tym jednak objęte.

Istniejącą aktualnie możliwość kompensowania strat na produktach spekulacyjnych należałoby ograniczyć lub usunąć, gdyż aktualnie obowiązujące prawodawstwo postrzegane jest przez inwestorów jako niesprawiedliwe, promuje transakcje spekulacyjne i nie wspiera inwestycji w realną gospodarkę – argumentują autorzy projektu SRRK.

Wśród zachęt podatkowych znaleźć miałoby się też obniżenie opodatkowania dywidendy z 19 proc. do 9 proc. w przypadku inwestycji utrzymywanych powyżej trzech lat. W końcu proponuje się też zmianę w opodatkowaniu odsetek od obligacji, w sposób który „zapewni analogiczny poziom opodatkowania niezależnie od tego, czy inwestor nabywa obligacje na rynku pierwotnym czy wtórnym”.

Emitentom w obszarze zachęt podatkowych MF proponuje natomiast zwolnienie z podatku u źródła z tytułu euroobligacji dopuszczonych do obrotu na rynkach regulowanych lub wielostronnych platformach obrotu w Unii Europejskiej.

Takie zwolnienie obniży koszt zaciągania długu przez emitentów obligacji innych niż denominowane w złotych i potencjalnie uczyni z Polski alternatywę dla innych jurysdykcji, w których nie obowiązuje podatek u źródła dla emisji euroobligacji. Dzięki temu polski emitent nie powinien ponosić wyższych kosztów w przypadku pozyskiwania kapitału w walucie obcej w porównaniu do kapitału pozyskiwanego w PLN – czytamy w dokumencie SRRK.

Dodatkowo wśród zachęt podatkowych dla emitentów znaleźć by się mogła możliwość zaliczenia do 125 proc. kosztów IPO do kosztów uzyskania przychodów. Ponadto zachęty podatkowe miałyby też objąć akcje pracownicze. Zyski z ich sprzedaży, pod pewnym warunkami, zostałyby zwolnione z podatku. Na koniec MF proponuje też „rozważenie” preferencji podatkowych dla obligacji rozwojowych, czyli papierów dłużnych, które miałyby pozwolić na stworzenie alternatywnego źródła finansowania infrastruktury regionalnej i ogólnokrajowej.

Realizacją SRRK przewidziano na lata 2019-2023. Proces wdrożenia strategii formalnie ma się rozpocząć w momencie przyjęcia dokumentu uchwałą Rady Ministrów.

Nadzór nad implementacją SRRK powierzony zostanie nowo powołanemu pełnomocnikowi rządu, któremu podlegać ma zespół do spraw zarządzania projektem. Przy Radzie Rozwoju Rynku Finansowego powstać mają natomiast tymczasowe grupy robocze złożone z uczestników polskiego rynku kapitałowego.

W projekcie postuluje się też zawarcie porozumienia pomiędzy MF, NBP i KNF na rzecz „spójnej i skutecznej implementacji rozwiązań przewidzianych SRRK”. Trójstronne porozumienie, jak wskazano, powinno przyczynić się do wzmocnienia zaufania ze strony podmiotów rynku do tworzonego prawa i wyznaczanych przez rząd kierunków działań zmierzających do rozwoju rynku.

Planowanym działaniom dotyczącym rynku obligacji, szczególnie korporacyjnych, w ramach SRRK poświecimy osobny artykuł.

Więcej wiadomości kategorii Prawo

 • GPW przymknie oko na publikację sprawozdań po terminie

  22 kwietnia 2020
  Spółki z alternatywnego systemu obrotu NewConnect i Catalyst dostały dodatkowe dwa miesiące na publikację sprawozdań rocznych za 2019 r. Te pierwsze będą też miały dodatkowe 45 dni na przekazanie raportów za I kwartał tego roku.
  czytaj więcej
 • Zdalne zgromadzenia obligatariuszy już możliwe

  20 kwietnia 2020
  W życie weszła zmiana w ustawie o obligacjach, która zakłada, że udział w zgromadzeniach obligatariuszy jest możliwy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, o ile tylko warunki emisji wyraźnie tego nie zakazują.
  czytaj więcej
 • Najbliższe sprawozdania finansowe nawet o dwa miesiące później

  09 kwietnia 2020
  Spółki giełdowe dostały dodatkowe dwa miesiące na przygotowanie raportów za 2019 r. oraz I kwartał 2020 r. Nie dotyczy to jednak podmiotów z NewConnect i większości spółek notowanych tylko na rynku obligacji Catalyst.
  czytaj więcej
 • Nadchodzą zdalne zgromadzenia obligatariuszy

  08 kwietnia 2020
  W ustawie o obligacjach znajdzie się doprecyzowanie mówiące o możliwości uczestnictwa w zgromadzeniu obligatariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Zmiany mogą też objąć warunki sprawozdań załączanych do propozycji nabycia obligacji, wynika z projektu ustawy uzupełniającej tzw. tarczę antykryzysową.
  czytaj więcej

Emisje