wtorek, 18 czerwca 2019

Newsroom

Termin publicznej emisji obligacji Pragmy Faktoring jeszcze nieustalony

msd | 20 grudnia 2018
Faktoringowa spółka, która ponad 14 miesięcy procedowała prospekt emisyjny przed KNF, jeszcze nie zaplanowała terminu pierwszej publicznej emisji papierów dłużnych, a tym bardziej ich warunków.

Zatwierdzony 14 grudnia prospekt dla programu publicznych emisji obligacji o wartości 50 mln zł nie zawiera informacji o przewidywanym terminie pierwszej oferty. Poza prospektem spółka też go nie ujawnia.

- Nie mamy na razie zaplanowanej daty emisji– poinformował Obligacje.pl Tomasz Boduszek, prezes Pragmy Faktoring.

Z samego prospektu dowiadujemy się, że w ramach wartego 50 mln zł programu spółka planuje uplasować co najmniej dwie serie obligacji. Ich okres zapadalności będzie nie dłuższy niż pięć lat, a w ostatecznych warunkach emisji może się znaleźć zapis uprawniający emitenta do przedterminowego wykupu długu, ale nie wcześniej niż po 12 miesiącach od przydziału i za zapłatą dodatkowej premii (maksymalnie 0,6 proc. nominału).

Pragma Faktoring zastrzega, że oprocentowanie długu będzie mogło zostać ustalone jako stałe lub zmienne. Do tej pory jednak spółka zawsze plasowała papiery zmiennokuponowe, a w prospekcie znalazł się zapis, który zobowiązuje ją do podniesienia marży o 0,5 pkt proc., gdyby wskaźnik dług netto/kapitały własne na poziomie skonsolidowanym przekroczył 3,75x (oraz 3,0x w przypadku poręczyciela – Pragma Inkaso, która jest wobec emitenta podmiotem dominującym).

- Jeśli chodzi o marżę to nie mamy tej kwestii rozpoznanej. Niemniej w ostatniej emisji Pragmy Inkaso (w maju br. – red.) zamknęliśmy ją w całości na warunkach takich samych jak wcześniej. A czas był trudny – wskazał Tomasz Boduszek, który jest także prezesem Pragmy Inkaso.

Oprócz poręczenia spółki-matki, obligacje Pragmy Faktoring zabezpieczone będą też zastawem na wierzytelnościach, oświadczeniem o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc oraz wekslami wystawionymi przez spółkę i gwaranta.

Warunki każdej z publicznej emisji obligacji Pragmy Fakoring przewidywać będą limit wskaźnika skonsolidowanego długu netto do kapitałów własnych na poziomie 4,0x. Jego przekroczenie uprawniałoby obligatariuszy do postawienia papierów w stan natychmiastowej wymagalności. To samo dotyczy skonsolidowanego wskaźnika dla Pragmy Inkaso, którego limit ustalono na 3,5x.

Pragma Faktoring jest dopiero drugą spółką, która zdecydowała się na publiczne prospektowe emisje w ramach tak małego programu. Wcześniej prawo do publicznych emisji w ramach programu na 50 mln zł miała Victoria Dom, która jednak ostatecznie nie przeprowadziła na bazie zatwierdzonego przez KNF prospektu ani jednej oferty.

Warte 50 mln zł emisje Pragmy Faktoring mają kosztować ją 1,75 mln zł, wynika z zawartych w prospekcie szacunków. 

Oferującymi obligacje faktoringowej spółki są DM BDM oraz BM Alior Banku, którzy zastrzegają sobie możliwość utworzenia konsorcjum dystrybucyjnego.

Warto podkreślić, że już na stronie tytułowej prospektu spółka przypomina o podstawowych ryzykach. Zwraca uwagę, iż obligacje nie są gwarantowanymi bankowymi depozytami, a w razie pogorszenia sytuacji finansowej emitenta lub gwaranta część lub całość zainwestowanego kapitału może zostać utracona. Spółka na tytułowej stronie prospektu przypomina też o ryzyku płynności obrotu obligacjami na rynku wtórnym oraz konieczności dywersyfikacji inwestycji. Najpewniej nie w tych zapisach ani odrobiny przypadku. Niemal identyczne znalazły się na tytułowej stronie prospektu Ghelamco Invest, który w sierpniu zatwierdziła KNF. I to najpewniej ona jest ich inicjatorem.

Na Catalyst notowane jest pięć z siedmiu serii obligacji Pragmy Faktoring. Najdłuższe z nich, wygasające w marcu 2022 r., wyceniane są na 98,84 proc. nominału, co oznacza 6,26 proc. rentowności brutto (4,55 pkt proc. realnej marży).

Więcej wiadomości o Pragma Faktoring S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje