piątek, 05 czerwca 2020

Newsroom

Unibep – raport Navigator Debt Advisory

Navigator Debt Advisory | 12 kwietnia 2019
Podsumowanie wyników spółki po raporcie za IV kwartał 2018 roku.

W 2018r. grupa Unibep odnotowała sprzedaż w wysokości 1658,6 mln zł (+1,8 proc. r/r) oraz zysk netto równy 27,6 mln zł (+3,7 proc. r/r). Grupa istotnie zwiększyła skalę przychodów w sektorze infrastrukturalnym (+69 proc. r/r), zachowała niemal niezmienioną sprzedaż w segmencie kubaturowym, natomiast ograniczyła w sektorze modułowym (-21,8 proc. r/r) i deweloperskim (-39,7 proc.).

2018 r. był dla grupy Unibep, podobnie jak dla całej branży budowlanej, rokiem trudnym ze względu na wzrost cen materiałów budowlanych, niedobór siły roboczej i presję cenową ze strony podwykonawców i pracowników. Mimo to w 2018 r. każdy segment działalności grupy był rentowny na poziomie zysku brutto ze sprzedaży.

15 lutego miała miejsce emisja obligacji serii F, w ramach której wyemitowano niezabezpieczone obligacje o wartości 34 mln zł, z 3-letnim terminem wykupu i oprocentowaniem zmiennym w oparciu o WIBOR 6M powiększonym o marżę, która nie została podana do publicznej wiadomości. Emitentowi przysługuje prawo do wcześniejszego wykupu po 1,5 roku od dnia emisji. Wpływy w pierwszej kolejności przeznaczone będą na refinansowanie zapadających w lipcu 2019 r. obligacji serii D, a pozostała kwota przeznaczona zostanie na finansowanie działalności deweloperskiej. Również 15 lutego Unibep nabył w celu umorzenia obligacje serii D o wartości nominalnej 1,5 mln zł. W grudniu 2018 r. grupa poinformowała o planach podjęcia działań w obszarze wyodrębnienia, usamodzielniania oraz wzmocnienia działalności obejmującej budownictwo modułowe (oddział Unihouse). Grupa poinformowała również, że nie ma planów związanych z dezinwestycją posiadanych biznesów.

Unibep rozważa przeprowadzenie w 2019 r. skupu akcji własnych w liczbie do 2,5 mln sztuk, co przy dzisiejszej wycenie oznaczałoby przeznaczenie na ten cel do 17,5 mln zł.

Portfel zamówień grupy na koniec IV kw. 2018 r. w części budowlano-infrastrukturalnej wynosił 2 mld zł, z czego 1,4 mld zł przypadało na 2019 r., a 0,6 mld zł na lata kolejne. Grupa podkreśla, iż posiada stabilny i dobry jakościowo portfel zleceń, uwzględniający bieżącą sytuację rynkową, w związku z czym może pozwolić sobie na selektywne podejście do nowych kontraktów.

Pobierz cały raport (PDF, 614 KB)

Więcej wiadomości o Unibep S.A.

Więcej wiadomości kategorii Analizy

Emisje