niedziela, 31 maja 2020

Newsroom

Unibep – raport Navigator Debt Advisory

Navigator Debt Advisory | 29 maja 2019
Podsumowanie wyników spółki po raporcie za I kw. 2019 r.

W I kw. 2019 r. grupa Unibep odnotowała przychody w wysokości 329,6 mln zł (-11,3 proc. r/r) oraz zysk netto w wysokości 2 mln zł (-89,2 proc. r/r). Grupa istotnie zwiększyła sprzedaż w sektorze kubaturowym (+27,8 proc. r/r) oraz infrastrukturalnym (+45,8 proc. r/r), przychody spadły w sektorze modułowym (-9,8 proc. r/r) i deweloperskim (-93,8 proc.).

Analizując wyniki I kw. 2019 r. należy pamiętać o wysokiej bazie porównawczej analogicznego okresu roku poprzedniego, która wynikała z dużej liczby przekazań mieszkań w wysoko marżowym segmencie deweloperskim. Harmonogram przekazań w roku bieżącym zakłada wysokie wolumeny dopiero w drugiej połowie roku, a plan na cały 2019 r. (555 mieszkań) zakłada wyższą liczbę przekazań niż miało to miejsce w roku poprzednim (445mieszkań).

15 lutego miała miejsce emisja obligacji serii F, w ramach której wyemitowano niezabezpieczone obligacje o wartości 34 mln zł, z trzyletnim terminem wykupu i oprocentowaniem zmiennym w oparciu o WIBOR 6M powiększony o marżę, która nie została podana do publicznej wiadomości. Emitentowi przysługuje prawo do wcześniejszego wykupu po 1,5 roku od dnia emisji. Wpływy w pierwszej kolejności przeznaczone będą na refinansowanie zapadających w lipcu 2019 r. obligacji serii D, a pozostała kwota przeznaczona zostanie na finansowanie działalności deweloperskiej. Również 15 lutego Unibep nabył w celu umorzenia obligacje serii D o wartości nominalnej 1,5 mln zł.

Zarząd Unibep zarekomendował Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy z zysku za 2018 r. w kwocie 6,8 mln zł tj. 0,20 zł na akcję – dokładnie tyle samo co rok wcześniej. Jako dzień wypłaty dywidendy wskazał 9 lipca 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zadecyduje o wypłacie dywidendy 12 czerwca 2019 r.

Unibep planuje również przeprowadzenie skupu akcji własnych w liczbie do 1 mln akcji, po cenie 6,80 zł za akcję co uwzględniając koszty transakcji oznacza plan przeznaczenia na skup kwoty do 6,84 mln zł. Przyjmowanie ofert od akcjonariuszy oraz rozliczenie nabycia akcji miało odbyć się pod koniec maja 2019 r.

Portfel zamówień grupy na koniec I kw. 2019 r. w części budowlano-infrastrukturalnej wynosił 2,1 mld zł, z czego 1,1 mld zł przypadało na 2019 r.

Pobierz cały raport (PDF, 821 KB)

Więcej wiadomości o Unibep S.A.

Więcej wiadomości kategorii Analizy

Emisje