sobota, 13 lipca 2024

Newsroom

Wyższy rating PKN od EuroRating

materiał prasowy EuroRating | 27 marca 2023
Agencja ratingowa EuroRating podwyższyła rating kredytowy nadany spółce PKN Orlen S.A. z 'BBB' do 'BBB+'. Perspektywa ratingu została zmieniona z pozytywnej na stabilną.

Podwyższenie ratingu PKN Orlen związane jest zakończeniem procesu przejęć spółek Grupa Lotos oraz PGNiG, a także z generowanymi przez płocki koncern wysokimi wynikami finansowymi i spadkiem zadłużenia netto.

EuroRating zwraca uwagę na fakt, że PKN Orlen poprzez przejęcie w III kwartale 2022 r. Grupy Lotos wzmocnił swoją quasi-monopolistyczną pozycję na krajowym rynku paliw płynnych i dzięki dalszemu zmniejszeniu poziomu konkurencji na rynku uzyskał jeszcze większe możliwości dyktowania cen paliw. Według agencji powinno w dłuższym terminie pozytywnie wpływać na wysokość oraz stabilność uzyskiwanych przychodów i marż, co było już widoczne w wynikach za III i IV kwartał 2022 r., kiedy spółka (licząc dla wyników za cztery ostatnie kwartały) osiągnęła marże na wszystkich poziomach rachunku zysków i strat na poziomie najwyższym od 18 lat.

Z kolei przejęcie na przełomie października i listopada 2022 r. spółki PGNiG pozwoliło płockiemu koncernowi na uzyskanie monopolistycznej pozycji również na krajowym rynku gazu ziemnego, oraz umocnienie pozycji na rynku wytwarzania i dystrybucji energii elektrycznej oraz cieplnej. EuroRating zaznacza, że transakcja ta przyczyniła się również do wzrostu dywersyfikacji działalności Grupy PKN Orlen oraz spowodowała dalsze zwiększenie strategicznego znaczenia spółki dla polskiej gospodarki. Agencja uważa, że przy znacznym udziale Skarbu Państwa w akcjonariacie, zwiększyło to prawdopodobieństwo wsparcia Grupy Orlen przez Skarb Państwa w sytuacji kryzysowej.

Do czynników pozytywnych EuroRating zalicza także – będący pochodną rekordowych w ostatnich kwartałach wyników finansowych i przepływów z działalności operacyjnej – gwałtowny wzrost stanu gotówki (do najwyższego w historii spółki poziomu 21,4 mld zł na koniec 2022 r.), co przełożyło się na spadek łącznego długu netto do ujemnego poziomu (stan gotówki przewyższał skonsolidowaną wartość zadłużenia oprocentowanego).  

Stabilna perspektywa ratingu 

Stabilna perspektywa ratingu oznacza, iż według obecnych szacunków agencji ratingowej EuroRating nadany  spółce  rating  w  horyzoncie  kolejnych  12  miesięcy  najprawdopodobniej  nie  powinien ulec zmianie.

Podatność nadanego ratingu na zmiany

Do czynników, które mogłyby potencjalnie pozytywnie oddziaływać na bieżący poziom oceny ratingowej PKN Orlen EuroRating zalicza: kontynuację osiągania przez spółkę wysokich marż oraz wysokich dodatnich przepływów z działalności operacyjnej; generowanie wysokich dodatnich wolnych przepływów pieniężnych, przy jednoczesnych umiarkowanych wypłatach dywidend dla akcjonariuszy; utrzymywanie się wskaźników relacji długu netto do EBITDA oraz długu netto do kapitału własnego na bardzo niskich poziomach; a także zwiększenie udziału kapitału własnego w strukturze pasywów grupy.

Negatywny wpływ na ocenę wiarygodności kredytowej PKN Orlen mogły mieć: ewentualne dalsze zaostrzenie sytuacji geopolitycznej związanej z wojną Rosji przeciwko Ukrainie; ewentualne problemy z zaopatrzeniem rafinerii należących do Grupy PKN Orlen w ropę naftową; ewentualne istotne pogorszenie wyników finansowych i generowanych wolnych przepływów pieniężnych; ewentualny istotny wzrost długu finansowego netto i wzrost jego relacji do EBITDA i kapitału własnego; znaczący spadek udziału kapitału własnego w sumie pasywów; ponoszenie zbyt wysokich nakładów inwestycyjnych – w tym w szczególności na aktywa niezwiązane z podstawową działalnością paliwowo-energetyczną i/lub które mogłyby charakteryzować się niską lub ujemną rentownością; wypłata nadmiernie wysokich dywidend dla akcjonariuszy; a także ewentualne wprowadzenie wysokiego podatku od tzw. "zysków nadmiarowych".

Więcej wiadomości o Orlen S.A.

Więcej wiadomości kategorii Ratingi