niedziela, 01 sierpnia 2021

GetBack S.A. (w restrukturyzacji)

Seria: O
ISIN: PLGTBCK00073
Rynek: GPW ASO, BS ASO


OBLIGACJE NIEWYKUPIONE W TERMINIE.


Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji w dniach płatności odsetek kolejnych okresów odsetkowych. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości 0,5 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • emitent dokona skupu akcji własnych,
 • stosunek długu netto, rozumianego jako suma zadłużenia finansowego grupy kapitałowej emitenta obejmującego zobowiązania z tytułu obligacji lub innych papierów dłużnych o charakterze podobnym do obligacji, zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów bankowych i leasingu pomniejszona o kwotę środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych w posiadaniu emitenta, do skonsolidowanych kapitałów własnych emitenta w dniach 31 grudnia 2015 roku i 30 czerwca 2016 roku oraz w okresie od 31 grudnia 2016 roku do dnia wykupu będzie wyższa niż 3,0x.

Emitent: GetBack S.A. (w restrukturyzacji)
Rating emitenta
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:

S&P
D
negatywna
Fitch Ratings
RD
Catalyst: TAK
Kod obligacji: GB31019
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 5 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 3M + 4.08%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: -
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Oferta dla firm i instytucji finansowych.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2015-10-30
 • 2016-01-30
 • 2016-04-30
 • 2016-07-30
 • 2016-10-30
 • 2017-01-30
 • 2017-04-30
 • 2017-07-30
 • 2017-10-30
 • 2018-01-30
 • 2018-04-30
 • 2018-07-30
 • 2018-10-30
 • 2019-01-30
 • 2019-04-30
 • 2019-07-30

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2016-01-22
 • 2016-04-22
 • 2016-07-22
 • 2016-10-21
 • 2017-01-20
 • 2017-04-21
 • 2017-07-21
 • 2017-10-20
 • 2018-01-22
 • 2018-04-20
 • 2018-07-20
 • 2018-10-22
 • 2019-01-22
 • 2019-04-19
 • 2019-07-22
 • 2019-10-22

Dni wypłaty odsetek

 • 2016-01-30
 • 2016-04-30
 • 2016-07-30
 • 2016-10-30
 • 2017-01-30
 • 2017-04-30
 • 2017-07-30
 • 2017-10-30
 • 2018-01-30
 • 2018-04-30
 • 2018-07-30
 • 2018-10-30
 • 2019-01-30
 • 2019-04-30
 • 2019-07-30
 • 2019-10-30

Dzień wykupu

 • 2019-10-30

Emisje