czwartek, 30 marca 2017

GetBack S.A.

Seria: G
ISIN: PLGTBCK00016
Rynek: GPW ASO, BS ASO


Zabezpieczeniem obligacji jest zastaw rejestrowy na porfelu wierzytelności do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 180 proc. wartości nominalnej wyemitowanych obligacji.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji. Jeśli do wykupu dojdzie przed upływem 24 miesięcy od dnia przydziału obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości 1 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji. Jeśli do wykupu dojdzie po upływie 24 miesięcy od dnia przydziału, ewentualna premia wyniesie 0,5 proc.

Niezależnie od powyższego obligacje będą amortyzowane. Okresowa amortyzacja ma następować w dniach płatności odsetek na koniec XIV, XVI, XVIII i XX okresu odsetkowego i skutkować wykupem odpowiednio 20 proc., 40 proc., 70 proc. i 100 proc. łącznej liczby wszystkich wyemitowanych obligacji serii G.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik ogólnego zadłużenia będzie wyższy od 4,75x,
 • wartość zabezpieczenia spadnie poniżej 180 proc. wartości nominalnej przydzielonych i niewykupionych obligacji.

Emitent: GetBack S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: GBK0819
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 18 500 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 3M + 4.5%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 6.23%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

FunduszLiczba obligacji w portfeluŁączna wartość obligacji wg nominałuProcent emisjiProcent aktywów funduszuData sprawozdania
BPS SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych500500 000 zł2.7%1.4%2016-06-30
BPS FIO Subfundusz Pieniężny1 7501 750 000 zł9.46%1.79%2016-06-30
BPS SFIO Subfundusz Płynnościowy1 5001 500 000 zł8.11%2.61%2016-06-30
Eques SFIO Subfundusz Obligacji147147 000 zł0.79%2.04%2016-06-30
SUMA:3 8973 897 000 zł21,06%--

Dla OFE dane mają charakter szacunkowy i mogą nieznacznie odbiegać od stanu faktycznego. Wynika to z tego, że w swoich sprawozdaniach OFE nie podają dokładnej liczby posiadnych papierów określonej serii danego emitenta, a jedynie wartość rynkową danej pozycji, do której doliczane są też np. narosłe odsetki.

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2014-08-11
 • 2014-11-08
 • 2015-02-08
 • 2015-05-08
 • 2015-08-08
 • 2015-11-08
 • 2016-02-08
 • 2016-05-08
 • 2016-08-08
 • 2016-11-08
 • 2017-02-08
 • 2017-05-08
 • 2017-08-08
 • 2017-11-08
 • 2018-02-08
 • 2018-05-08
 • 2018-08-08
 • 2018-11-08
 • 2019-02-08
 • 2019-05-08

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2014-10-31
 • 2015-01-30
 • 2015-04-29
 • 2015-07-31
 • 2015-10-30
 • 2016-01-29
 • 2016-04-28
 • 2016-07-29
 • 2016-10-28
 • 2017-01-31
 • 2017-04-26
 • 2017-07-31
 • 2017-10-30
 • 2018-01-31
 • 2018-04-26
 • 2018-07-31
 • 2018-10-30
 • 2019-01-31
 • 2019-04-26
 • 2019-07-31

Dni wypłaty odsetek

 • 2014-11-08
 • 2015-02-08
 • 2015-05-08
 • 2015-08-08
 • 2015-11-08
 • 2016-02-08
 • 2016-05-08
 • 2016-08-08
 • 2016-11-08
 • 2017-02-08
 • 2017-05-08
 • 2017-08-08
 • 2017-11-08
 • 2018-02-08
 • 2018-05-08
 • 2018-08-08
 • 2018-11-08
 • 2019-02-08
 • 2019-05-08
 • 2019-08-08

Dzień wykupu

 • 2019-08-08

Emisje