niedziela, 25 lutego 2018

GetBack S.A.

Seria: H
ISIN: PLGTBCK00024
Rynek: GPW ASO, BS ASO


Zabezpieczeniem obligacji jest zastaw rejestrowy na porfelu wierzytelności do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 180 proc. wartości nominalnej wyemitowanych obligacji.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji. Jeśli do wykupu dojdzie przed upływem 24 miesięcy od dnia przydziału obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości 1 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji. Jeśli do wykupu dojdzie po upływie 24 miesięcy od dnia przydziału, ewentualna premia wyniesie 0,5 proc.

Niezależnie od powyższego obligacje będą amortyzowane. Okresowa amortyzacja ma następować w dniach płatności odsetek na koniec XIV, XVI, XVIII i XX okresu odsetkowego i skutkować wykupem odpowiednio 20 proc., 40 proc., 70 proc. i 100 proc. łącznej liczby wszystkich wyemitowanych obligacji serii H.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik ogólnego zadłużenia będzie wyższy od 4,75x,
 • wartość zabezpieczenia spadnie poniżej 180 proc. wartości nominalnej przydzielonych i niewykupionych obligacji.

Emitent: GetBack S.A.
Rating emitenta
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:

EuroRating
BB
stabilna
S&P
B
pozytywna
Fitch Ratings
B+
stabilna
Catalyst: TAK
Kod obligacji: GBK0919
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 6 605 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 3M + 4.5%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 6.22%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

FunduszLiczba obligacji w portfeluŁączna wartość obligacji wg nominałuProcent emisjiProcent aktywów funduszuData sprawozdania
BPS SFIO Subfundusz Płynnościowy224224 000 zł3.39%0.74%2017-06-30
BPS SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych425425 000 zł6.43%1.08%2017-06-30
FIZ BDM Obligo400400 000 zł6.06%4.18%2017-06-30
SUMA:1 0491 049 000 zł15,88%--

Dla OFE dane mają charakter szacunkowy i mogą nieznacznie odbiegać od stanu faktycznego. Wynika to z tego, że w swoich sprawozdaniach OFE nie podają dokładnej liczby posiadnych papierów określonej serii danego emitenta, a jedynie wartość rynkową danej pozycji, do której doliczane są też np. narosłe odsetki.

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2014-09-19
 • 2014-12-16
 • 2015-03-16
 • 2015-06-16
 • 2015-09-16
 • 2015-12-16
 • 2016-03-16
 • 2016-06-16
 • 2016-09-16
 • 2016-12-16
 • 2017-03-16
 • 2017-06-16
 • 2017-09-16
 • 2017-12-16
 • 2018-03-16
 • 2018-06-16
 • 2018-09-16
 • 2018-12-16
 • 2019-03-16
 • 2019-06-16

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2014-12-08
 • 2015-03-06
 • 2015-06-08
 • 2015-09-08
 • 2015-12-08
 • 2016-03-08
 • 2016-06-08
 • 2016-09-08
 • 2016-12-08
 • 2017-03-08
 • 2017-06-07
 • 2017-09-08
 • 2017-12-08
 • 2018-03-08
 • 2018-06-08
 • 2018-09-07
 • 2018-12-07
 • 2019-03-08
 • 2019-06-07
 • 2019-09-06

Dni wypłaty odsetek

 • 2014-12-16
 • 2015-03-16
 • 2015-06-16
 • 2015-09-16
 • 2015-12-16
 • 2016-03-16
 • 2016-06-16
 • 2016-09-16
 • 2016-12-16
 • 2017-03-16
 • 2017-06-16
 • 2017-09-16
 • 2017-12-16
 • 2018-03-16
 • 2018-06-16
 • 2018-09-16
 • 2018-12-16
 • 2019-03-16
 • 2019-06-16
 • 2019-09-16

Dzień wykupu

 • 2019-09-16

Emisje