środa, 20 czerwca 2018

Kredyt Inkaso S.A.

Seria: A2 (po asymilacji z serią A1 notowana pod skróconą nazwą KRI1019)
ISIN: PLKRINK00196
Rynek: GPW ASO, BS ASO


Obligacje wyemitowano w ramach programu emisji o wartości do 120 mln zł.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż dniu płatności odsetek za III okres odsetkowy, tj. 7 kwietnia 2018 r. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia, która wyniesie:

 • 0,75 proc. wartości nominalnej obligacji w przypadku wykupu na koniec III okresu odsetkowego,
 • 0,5 proc. wartości nominalnej obligacji w przypadku wykupu na koniec IV okresu odsetkowego,
 • 0,25 proc. wartości nominalnej obligacji w przypadku wykupu na koniec V okresu odsetkowego.

Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia netto na poziomie skonsolidowanym przekroczy 2,25x, a emitent nie uzyska zgody zgromadzenia obligatariuszy na jego czasowe przekroczenie (nie dotyczy przypadku przekroczenia wskaźniku w wyniku zaciągnięcia długu przeznaczonego w całości na spłatę zadłużenia),
 • emitent ustanowi zabezpieczenie dla jakichkolwiek innych dłużnych papierów wartościowych, chyba że jednocześnie ustanowi takie samo zabezpieczenie dla obligacji serii A2.

Emitent: Kredyt Inkaso S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: KRE1019
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 20 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 3.7%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: -
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2016-11-08
 • 2017-04-07
 • 2017-10-07
 • 2018-04-07
 • 2018-10-07
 • 2019-04-07

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2017-03-30
 • 2017-09-29
 • 2018-03-29
 • 2018-09-28
 • 2019-03-29
 • 2019-09-27

Dni wypłaty odsetek

 • 2017-04-07
 • 2017-10-07
 • 2018-04-07
 • 2018-10-07
 • 2019-04-07
 • 2019-10-07

Dzień wykupu

 • 2019-10-07

Emisje