czwartek, 15 kwietnia 2021

Vivid Games S.A.

Seria: A
ISIN: PLVVDGM00055
Rynek: GPW ASO


OBLIGACJE NIEWYKUPIONE W TERMINIE.


Zabezpieczeniem obligacji jest:

 • zastaw rejestrowy na autorskich prawach majątkowych emitenta do gry komputerowej na urządzenia mobilne pt. Outer Pioneer,
 • oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc,
 • weksel in blanco z deklaracją wekslową.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż na koniec IV okresu odsetkowego. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia, która wyniesie:

 • 1 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec IV i V okresu odsetkowego,
 • 0,75 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec VI i VII okresu odsetkowego,
 • 0,5 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec VIII, IX, X lub XI okresu odsetkowego.

Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenie finansowe netto/kapitał własny osiągnie lub przekroczy 3,0x,
 • emitent otrzyma od GPV lub jakiegokolwiek innego podmiotu, który wstąpi w prawa GPV pisemne żądanie wykonania opcji sprzedaży zakładającej prawo GPV do zbycia na rzecz emitenta wszystkich posiadanych przez GPV akcji spółki Vivid Games Spółka Akcyjna S.K.A.,
 • w okresie do dnia wykupu emitent podejmie decyzje o wypłacie dywidendy lub przeprowadzeniu skupu akcji własnych w wartości przekraczającej 30 proc. zysku netto za dany rok obrotowy,
 • emitent wyemituje jakiekolwiek obligacje, których termin zapadalności będzie przypadać wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem wykupu, tj. 5 grudnia 2019 roku,
 • emitent wyemituje obligacje uprawniające do odsetek wyższych niż oprocentowanie obligacji, które zostaną objęte przez podmiot będący akcjonariuszem emitenta, posiadający, według stanu na dzień przydziału obligacji, więcej niż 20 proc. akcji emitenta.

Emitent: Vivid Games S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: VVD0520
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 10 500 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 3M + 6%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: -
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Oferta dla firm i instytucji finansowych.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2017-05-05
 • 2017-08-05
 • 2017-11-05
 • 2018-02-05
 • 2018-05-05
 • 2018-08-05
 • 2018-11-05
 • 2019-02-05
 • 2019-05-05
 • 2019-08-05
 • 2019-11-05
 • 2020-02-05

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2017-07-28
 • 2017-10-27
 • 2018-01-26
 • 2018-04-27
 • 2018-07-27
 • 2018-10-26
 • 2019-01-28
 • 2019-04-26
 • 2019-07-26
 • 2019-10-28
 • 2020-01-28
 • 2020-04-27

Dni wypłaty odsetek

 • 2017-08-05
 • 2017-11-05
 • 2018-02-05
 • 2018-05-05
 • 2018-08-05
 • 2018-11-05
 • 2019-02-05
 • 2019-05-05
 • 2019-08-05
 • 2019-11-05
 • 2020-02-05
 • 2020-05-05

Dzień wykupu

 • 2020-05-05

Emisje