sobota, 09 grudnia 2023

Newsroom

e-Kancelaria zanotowała skokowy wzrost zysku netto

msd | 11 lutego 2013
Windykacyjna spółka zarobiła 4,05 mln zł na czysto w 2012 r. wobec 0,37 mln zł rok wcześniej. Poprawa wyników w czwartym kwartale pozwoliła zrealizować prognozę.

Przychody ogółem e-Kancelarii wyniosły w 2012 r. blisko 23 mln zł, tj. o 79,3 proc. więcej niż w 2011 r. Przychody ze sprzedaży po wzroście o 19,1 proc. r/r podliczono na 14,4 mln zł. Spółka zanotowała 377 tys. zł straty na sprzedaży (1 mln zł zysku rok wcześniej) oraz 800 tys. zł zysku operacyjnego (-36,6 proc. r/r). Za sprawą mocnego wzrostu zysku na działalności gospodarczej (5 mln zł wobec 0,48 mln zł rok wcześniej) zysk netto wzrósł z 0,37 mln zł w 2011 r. do 4,05 mln zł w 2012 r.

Warto zwrócić uwagę na wysoki wynik z działalności gospodarczej oraz na rozbieżność pomiędzy przychodami ogółem, a przychodami ze sprzedaży. Spółka tłumaczy to realizacją procesu windykacji (na kilkudziesięciu portfelach wierzytelności) za pośrednictwem niestandaryzowanego sekurytyzacyjnego funduszu inwestycyjnego zamkniętego. Skuteczna windykacja tych pakietów powoduje, zamiast wzrostu przychodów ze sprzedaży, wzrost wartości posiadanych przez spółkę certyfikatów wyemitowanych przez fundusz.

Prognoza finansowa na 2012 r. zakładała osiągnięcie przez e-Kancelarię 19,34 mln zł przychodów, 5 mln zł zysku brutto oraz 4 mln zł zysku netto. Spółka zrealizowała prognozę odpowiednio w 118,8 proc., 100 proc. oraz 101,3 proc. W opublikowanym raporcie spółka wyjaśnia, że realizacja prognozy zysku brutto i netto „na styk” wynika z dynamicznego rozwoju i nieuwzględnienia niektórych czynników kosztowych.

Zrealizowanie prognozy finansowej na rok 2012 stało się możliwe za sprawą poprawy wyników w czwartym kwartale. Od października do grudnia spółka zanotowała 6,04 mln zł przychodów ogółem, tj. o 23,6 proc. więcej niż w trzecim kwartale ub.r. Przychody ze sprzedaży wyniosły 3,7 mln zł (+5,9 proc. kw./kw.), zaś zysk ze sprzedaży podliczono na 387 tys. zł wobec 76 tys. zł kwartał wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł w ostatnim kwartale ub.r. 1,5 mln zł (82 tys. zł w trzecim kw.), natomiast po uwzględnieniu kolejnych pozycji obejmujących wycenę certyfikatów i posiadanych akcji zysk na działalności gospodarczej wyniósł 1,75 mln zł wobec 0,3 mln zł w trzecim kwartale. Ostatecznie zysk netto sięgnął prawie 1,76 mln zł. Dla porównania, w trzecim kwartale wynosił on 0,2 mln zł.

Oprócz zaprezentowania wysokiego zysku w czwartym kwartale warto także zwrócić uwagę na poprawę bilansu e-Kancelarii. Kapitał własny windykacyjnej spółki, za sprawą emisji akcji i zatrzymania zysku za 2011 r., wzrósł o 101 proc. r/r i wyniósł na koniec grudnia 10,75 mln zł. W tym samym czasie wartość zobowiązań wzrosła o 35 proc. Spółka zakończyła 2012 r. z 26,3 mln zł zobowiązań. Relacja zobowiązań do kapitału własnego wyniosła więc 2,44. Rok wcześniej wynosiła ona 3,64, ale na koniec września 2012 r. była niższa, bo znajdowała się na poziomie 2,39.

Nieznaczny wzrost zlewarowania względem końca trzeciego kwartału może być ceną za zmianę struktury zobowiązań – na koniec grudnia zobowiązania krótkoterminowe stanowiły 41,3 proc. ogółu zobowiązań. Dla porównania na koniec września ub.r. wartość ta wynosiła 86,2 proc., a w grudniu 2011 r. była jeszcze wyższa (90,8 proc.). Niewykluczone, że poprawa struktury zobowiązań wynika z faktu, że spółka przestała wystrzegać się emisji obligacji wyłącznie z krótkim terminem zapadalności (do 12 mies. włącznie), jak miała w zwyczaju jeszcze do niedawna.

Na Catalyst notowanych jest osiem serii papierów e-Kancelarii o łącznej wartości przeszło 14,3 mln zł. W 2013 r. spółkę czeka wykup pięciu z nich na kwotę blisko 5,4 mln zł. Najbliższa spłata przypada 16 kwietnia (1,14 mln zł).

Pod koniec stycznia spółka poinformowała, że chce wyemitować papiery o wartości do 3 mln zł. Pozyskane od inwestorów środki miałyby zostać przeznaczone na zakup pakietów wierzytelności. Według raportu za czwarty kwartał w 2012 r. e-Kancelaria nabyła portfele o wartości nominalnej 1,056 mld zł, tj. 32 proc. więcej niż w 2011 r.

Spółka płaci obligatariuszom – w zależności od serii – od 10,75 do 15 proc. Papiery e-Kancelarii wyceniane są w większości znacznie powyżej wartości nominalnej (101,2-102,2 proc.). Wyjątek stanowią seria EKA1213 ze stałym 15-proc. kuponem, której cena wynosi 107 proc. oraz seria EKA1014, której cena na poniedziałkowej sesji spadła do 99 proc. nominału przy relatywnie wysokim obrocie ( 29,7 tys. zł). 

 • E-Kancelaria wyemitowała nowe obligacje

  25 września 2023
  Zbudowana na zgliszczach po poprzedniej E-Kancelarii spółka świadcząca usługi prawno-windykacyjne wypuściła papiery dłużne o wartości 14 mln zł.
  czytaj więcej
 • Były prezes e-Kancelarii w areszcie

  06 lutego 2020
  Mariusz P., były prezes windykacyjnej e-Kancelarii, po pięciu latach od defaultu spółki trafił do aresztu. Usłyszał zarzuty popełnienia przestępstw związanych z emisjami obligacji.
  czytaj więcej
 • Indeks Default Rate: Obligacyjne problemy łatwiej przewidzieć

  05 października 2017
  Przez ostatni rok notowane na Catalyst firmy nie wykupiły obligacji za 143,7 mln zł, czyli 1,9 proc. wygasającego w tym czasie zadłużenia. Pomimo lipcowego rekordowego defaultu, warszawski rynek korporacyjnego długu pozostaje w dobrej kondycji względem poprzednich lat. Statystyka pozostaje jednak nieubłagana dla najmniejszych emisji.
  czytaj więcej
 • Indeks Default Rate: Wyjątkowo mało kłopotów na Catalyst

  04 lipca 2017
  Przez 12 ostatnich miesięcy spółki z Catalyst nie wykupiły obligacji korporacyjnych wartych 63 mln zł, co stanowiło rekordowo niskie 0,9 proc. zapadającego w tym czasie zadłużenia. Gdy już się zdarzają, problemy z wykupem dotyczą najmniejszych emisji, plasowanych wśród inwestorów detalicznych.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst