sobota, 11 lipca 2020

Newsroom

2C Partners dostało wezwanie od administratora hipoteki

msd | 18 lipca 2019
Administrator hipoteki wezwał nieruchomościową spółkę do wykupu czterech serii obligacji o łącznej wartości 4,76 mln zł. Niewykupionego zadłużenia 2C Partners ma jednak znacznie więcej.

Żądanie administratora hipoteki, która zabezpiecza niektóre z emisji 2C Partners, dotyczy długu wynikającego z obligacji serii U, W, X oraz Y, których termin spłaty minął jeszcze w grudniu ubiegłego roku. 

Administrator chce też, aby w razie niespełnienia jego żądań co do spłaty obligacji, spółka pokryła koszty dochodzenia od niej roszczeń na rzecz obligatariuszy.

Administrator hipotek wzywa do pokrycia kosztów związanych z wykonaniem praw wynikających z hipotek w razie niewykonania przez spółkę zobowiązań określonych w wezwaniach w terminie 14 dni od ich otrzymania. W takim przypadku administrator hipotek wzywa do uiszczenia tytułem zaliczki na poczet opłaty sądowej od pozwu, kwoty stanowiącej 5 proc. wartości zaległych należności wobec posiadaczy obligacji – podano w komunikacie 2C Partners.

Żądania administratora obejmują wprawdzie obligacje o łącznej wartości 4,76 mln zł, ale niespłaconego zadłużenia nazbierało się spółce znacznie więcej. 2C Partners od miesięcy zalega bowiem ze spłatą 10 serii papierów dłużnych o łącznej wartości 7,85 mln zł.

Żadne z istniejących obecnie obligacji nieruchomościowej spółki nie są, ani nie były notowane na Catalyst.

W osobnym komunikacie 2C Partners poinformowało o zawarciu listy intencyjnego w sprawie sprzedaży dwóch projektów rewitalizacji kamienic.

Więcej wiadomości o 2C Partners S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje