czwartek, 21 lutego 2019

Newsroom

ABS Investment miał 4,5 mln zł straty netto

msd | 13 lutego 2015
Ubiegłoroczny wynik inwestycyjnej spółki to – jak napisano w komentarzu do sprawozdania – efekt spadku wartości większości spółek portfelowych.

Z uwagi na charakter prowadzonej działalności ABS Investment notuje relatywnie niskie przychody. W zeszłym roku podliczono je na 0,13 mln zł, co przy 0,59 mln zł kosztów działalności skutkowało wykazaniem 0,47 mln zł straty ze sprzedaży, w tym 0,12 mln zł straty w IV kw. Wynik operacyjny znalazł się na podobnym poziomie, a dopiero uwzględnienie operacji finansowych (m.in. otrzymane dywidendy, zyski ze zbycia inwestycji oraz aktualizacja wartości posiadanych aktywów na skutek spadku giełdowych notowań) daje obraz wyników spółki. Koszty finansowe netto podliczono na blisko 5,1 mln zł (1,3 mln zł w IV kw.), a strata netto wyniosła ostatecznie 4,46 mln zł (1,1 mln zł w IV kw.) wobec 2,5 mln zł zysku przed rokiem.

Warto wspomnieć, że w połowie grudnia ABS Investment sprzedało część udziałów w spółce Beskidzie Biuro Consultingowe, czym zeszło poniżej 50 proc. w kapitale. Oznacza to odstąpienie od sporządzania sprawozdań skonsolidowanych.

Na koniec roku aktywa ABS Investment miały wartość 20,43 mln zł. W tym samym czasie zobowiązania i rezerwy znajdowały się na poziomie 1,96 mln zł,  z czego 0,53 mln zł to rezerwa na podatek. Spółka nie podała w bilansie wartości zadłużenia finansowego, ale z załączonego komentarza wynika, że było to około 1,2 mln zł. Przy 0,95 mln zł środków pieniężnych oznaczało to 0,24 mln zł zadłużenia finansowego netto. Z kapitałem własnym na poziomie 18,48 mln zł wskaźnik zadłużenia netto znajdował się blisko zera (0,01x).

Krótkoterminowe zobowiązania podliczono na 0,27 mln zł. Spółka byłaby więc w stanie spłacić je w całości z posiadanej gotówki. Ponadto w majątku obrotowym (19,6 mln zł) wśród najbardziej płynnych aktywów wykazano 2,97 mln zł należności, z czego dużą część stanowią planowane wpływy z nierozliczonych transakcji sprzedaży akcji.

W komentarzu do sprawozdania znalazła się także informacja, że inwestycyjna spółka próbuje wyjaśnić (m.in. poprzez postępowanie sądowe) przyczyny sytuacji, w jakiej znalazł się Uboat-Line, w którym ABS posiada udziały (poniżej 5 proc. w kapitale).

- (…)wartość tej pozycji (posiadane akcje Uboat-Line, dop. msd) w stosunku do całego portfela emitenta jest już nieistotna – napisano w komentarzu do wyników ABS Investment.

Za notowane na Catalyst obligacje warte 1 mln zł z terminem spłaty w lipcu przyszłego roku ABS płaci stałe 8,5 proc. Po raz ostatni handlowano nimi po 99,89 proc., zaś aktualne oferty znajdują się na poziomie 99/99,88 proc. Spółce przysługuje prawo do wcześniejszego wykupu papierów. Teoretycznie byłaby w stanie zrealizować taką przedterminową spłatę, ale poziom posiadanego zadłużenia tego nie wymaga. Pozostaje ewentualna chęć obniżenia kosztów odsetkowych, które wynoszą 85 tys. zł rocznie. 

Więcej wiadomości o ABS Investment S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje