sobota, 24 lutego 2024

Newsroom

Biegły wycenił zabezpieczenie obligacji Bikershopu

msd | 14 lutego 2018
Zapasy sprzętu sportowego, na którym ustanowiono zastaw na zabezpieczenie papierów dłużnych serii A i B, wyceniono ma 12,5 mln zł.

Obligacje wyemitowane przez Bikershop Finanse, spółkę celową dystrybutora sprzętu sportowego, warte są odpowiednio 5 mln zł oraz 3,6 mln zł. Termin wykupu pierwszej serii już minął, druga stała się natomiast wymagalna na skutek niedotrzymania warunków emisji.

Ustalona przez biegłego wartość zapasów na poziomie 12,5 mln zł według stanu na 31 stycznia odpowiadała 145 proc. wartości nominalnej wyemitowanych obligacji. Podczas emisji obu serii papierów dłużnych najwyższą sumę zabezpieczenia ustanowiono do równowartości 150 proc. ich nominału.

Tak czy inaczej, wartość zabezpieczenia pozostaje relatywnie wysoka, aczkolwiek osobną kwestią pozostaje możliwa do uzyskania kwota ze sprzedaży.

Obligacje Bikershopu zabezpieczono także oświadczeniem o poddaniu się egzekucji. Sąd oddalił jednak wnioski obligatariuszy o nadanie klauzuli wykonalności powołując się na czerwcową uchwałę Sądu Najwyższego.

Same papiery Bikershopu mają już trzeciego administratora zabezpieczeń. Wobec wątpliwości narosłych wobec działań spółki wybrani obligatariusze zdecydowali się na zawiadomienie prokuratury.

Na 28 lutego spółka zwołała spotkanie z inwestorami. W komunikacie, pod którym nikt się nie podpisał, nazwano je zgromadzeniem obligatariuszy, mimo że termin wykupu serii A już minął, a w planie spotkania nie przewidziano podejmowania jakichkolwiek uchwał. Najważniejszy punkt zgromadzenia dotyczy bowiem przedstawienia „aktualnej sytuacji, w tym wyceny przedmiotu zastawu i możliwych sposobów zaspokojenia roszczeń obligatariuszy”.

Więcej wiadomości o Bikershop Finanse S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium