piątek, 18 czerwca 2021

Newsroom

Czy obligatariusze GetBack powinni się zgodzić na umorzenie odsetek? (opinia prawna)

Barbara Garlacz, radca prawny | 23 maja 2018
GetBack zaproponował definitywne umorzenie odsetek od obligacji. Umorzenie takie może jednak utrudnić dochodzenie roszczeń od innych podmiotów – w tym od dystrybutorów obligacji, w przypadku stwierdzenia praktyki misselingu. Dlatego zgoda na definitywne umorzenie odsetek w ostatecznie zatwierdzonym układzie jest niebezpieczna dla obligatariuszy.

Barbara Garlacz, radca prawnyPropozycja umorzenia odsetek od obligacji dotyczy zarówno odsetek kapitałowych, jak i za opóźnienie. Odsetki za opóźnienie należą się tym obligatariuszom, których obligacje nie zostały wykupione w terminie lub którzy nie otrzymali odsetek kapitałowych na czas lub w końcu tym, którzy złożyli żądanie przedterminowego wykupu obligacji, a GetBack go nie zrealizował.

Obligatariusze zapowiadają, że należności, których nie uda się uzyskać od GetBack w ramach układu będą egzekwować od podmiotów dystrybuujących obligacje. Niezależnie jednak od tego, czy będzie podstawa do ich dochodzenia z powodu nieuczciwych praktyk sprzedażowych, kwestią podstawową jest zabezpieczenie w układzie w ogóle możliwości ich dochodzenia.

Prawo restrukturyzacyjne przewiduje, że układ nie narusza praw wierzyciela np. wobec poręczyciela długu czy współdłużnika – co oznacza, że swoich wierzytelności nie wyegzekwowanych w ramach układu wierzyciel może dochodzić od tych podmiotów. Natomiast nie ma takiego przepisu kolizyjnego jeśli idzie o możliwość dochodzenia odszkodowania w zakresie wierzytelności objętej układem i np. umorzonej w ramach układu.

Znając agresywną taktykę i argumentację procesową banków w postępowaniach sądowych banki mogą wykorzystywać ten argument przeciwko obligatariuszom, wskazując, że skoro ci w układzie zgodzili się na umorzenie odsetek, to roszczenie o nie wygasło. Owszem, źródłem potencjalnej odpowiedzialności dystrybutorów będzie powstanie szkody w majątku obligatariusza – jednak wyobrażam sobie, że banki będą podnosić, że poprzez wyrażenie zgody na umorzenie odsetek obligatariusz przyczynił się do powstania szkody. Dlatego tę kwestię należałoby jednoznacznie zaadresować już na etapie konstruowania układu – komentuje mec. Barbara Garlacz, która uruchomiła pomoc prawną dla poszkodowanych obligatariuszy GetBack.

Barbara Garlacz – radca prawny prowadzący sprawy kredytów powiązanych z walutą oraz spory sądowe na tle instrumentów finansowych.

Więcej wiadomości o GetBack S.A. (w restrukturyzacji)

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje