piątek, 14 czerwca 2024

Newsroom

Sąd oddalił powództwa obligatariuszy GetBacku wobec UKNF

msd | 25 lipca 2023
Według sądu, brak jest związku między szkodą obligatariuszy GetBacku, a działaniami lub zaniechaniami po stronie Komisji Nadzoru Finansowego.

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia uznał, że obligatariusze nie wykazali niezgodnych z prawem działań lub zaniechań po stronie KNF. Ponadto, uznano też, że oceny zawarte w raporcie NIK nie mogą stanowić podstaw do ustalenia ewentualnych zaniechań po stronie Komisji. 

Jak podaje nadzorca, sąd oddalił w całości powództwo obligatariuszy GetBacku „z uwagi na brak wykazania przesłanek odpowiedzialności odszkodowawczej”. Z uzasadnienia do wyroku wynikać ma też, że brak wykupu obligacji przez windykacyjną spółkę był wynikiem jej sytuacji finansowej, a nie brakiem nadzoru ze strony KNF.

„W świetle zgromadzonego materiału dowodowego Sąd doszedł do przekonania, że powodowie nie wykazali naruszenia przez KNF skonkretyzowanych obowiązków działania albo zapobiegnięcia skutkowi” – napisano w przedstawionych przez UKNF głównych tezach z uzasadnienia wyroku, wydanego jeszcze w czerwcu (dopiero w ostatnich dniach Urząd otrzymał jego uzasadnienie).

Jak wskazano, sąd zauważyć miał również, że wysokie zadłużenie, trudna sytuacja finansowa emitenta, czy agresywny model biznesowy nie stanowią przesłanki do odmowy zatwierdzenia prospektu. KNF ocenia bowiem zgodność dokumentu z ustawą o ofercie publicznej. 

„Sąd stwierdził także, że inwestując w instrumenty finansowe inwestor musi liczyć się z utratą zainwestowanych środków, na czym właśnie polega ryzyko inwestycyjne. Żaden nadzór nad podmiotami rynku kapitałowego nie jest w stanie zastąpić zgodnego z prawem funkcjonowania podmiotów tego rynku, właściwego działania wewnętrznych regulacji i wykonywania funkcji nadzorczych przez zarząd czy radę nadzorczą. Żaden urząd z poziomu centralnego nie jest także w stanie zapobiec popełnieniu czynów zabronionych przez osoby odpowiedzialne w danej spółce, jeżeli takie zostaną podjęte działania” – napisano także w komunikacie UKNF.

Wyrok wydany przez warszawski sąd nie jest prawomocny.

Więcej wiadomości o Capitea S.A. (d. GetBack S.A.)

Więcej wiadomości kategorii Prawo