wtorek, 23 lipca 2024

Newsroom

EuroRating obniża ocenę GNB

materiał prasowy EuroRating | 05 maja 2022
Agencja obniżyła rating kredytowy nadany bankowi Getin Noble Bank z CC do C. Utrzymana została jego negatywna perspektywa.

Kolejna (siódma od 2015 roku) obniżka poziomu ratingu kredytowego banku Getin Noble Bank S.A. (GNB) związana jest z opublikowanymi przez bank sprawozdaniami finansowymi za 2021 rok oraz za I kwartał 2022 r.

Strata netto GNB za 2021 rok wyniosła blisko 1,1 mld zł i był to już szósty z rzędu rok zakończony ujemnym wynikiem finansowym. Na podwojenie wygenerowanej straty w stosunku do roku poprzedniego (-0,6 mld zł w 2020 r.) największy wpływ miało znaczne zwiększenie przez GNB rezerw na ryzyko prawne związane z portfelem walutowych kredytów hipotecznych. 

Choć w I kwartale 2022 r. bank wykazał niewielki dodatni wynik netto, to jego bilansowy kapitał własny uległ dalszemu obniżeniu (do 528 mln zł) na skutek negatywnego wpływu wyceny obligacji skarbowych. W efekcie, na koniec marca br. kapitał własny GNB odpowiadał już tylko 1,2 proc. łącznej wartości aktywów banku. Również regulacyjne współczynniki wypłacalności obniżyły się do poziomów bliskich zera: Tier 1 do 0,5 proc. a TCR do 1,3 proc. (na poziomie skonsolidowanym).

Współczynniki kapitałowe GNB od długiego już czasu pozostają poniżej wymogów regulacyjnych, jednak ich obecne wartości oznaczają, że do osiągnięcia minimalnych wymaganych poziomów bankowi brakuje obecnie aż od 2,5 do nawet 4,5 mld zł kapitału (licząc dla wymogu europejskiego lub krajowego oraz przy ewentualnym ponownym uwzględnieniu doliczanego przed pandemią covid-19 buforu ryzyka systemowego).

GNB poinformował także, że złożył w Komisji Nadzoru Finansowego zaktualizowany plan naprawy, którego głównym elementem jest planowana stopniowa poprawa sytuacji kapitałowej dzięki oczekiwanemu przez bank generowaniu dodatnich wyników finansowych. Bank spodziewa się zysków głównie dzięki podwyżkom stóp procentowych NBP i będącej ich efektem obserwowanej od kilku miesięcy znacznej poprawy marży odsetkowej. EuroRating zwraca w tym kontekście uwagę na fakt, że urząd nadzoru, odrzucając w grudniu 2021 r. wcześniejszą wersję planu naprawy GNB i wprowadzając do banku kuratora, wyraźnie wskazał, że istotną częścią nowego planu naprawy powinny być jednoznaczne deklaracje akcjonariusza większościowego banku dotyczące niezbędnego wsparcia w obszarze kapitałowym. Tymczasem zaktualizowany plan naprawy nie zawiera informacji o ewentualnym dokapitalizowaniu banku w najbliższym czasie przez jego głównego akcjonariusza lub nowego inwestora. 

Zdaniem agencji istnieje więc wysokie ryzyko, że przedstawiony przez GNB plan naprawy nie zostanie zatwierdzony przez KNF, co z kolei może skutkować podjęciem przez nadzór finansowy kolejnych kroków w kierunku przeprowadzenia przymusowej restrukturyzacji banku (co w metodologii stosowanej przez EuroRating oznaczałoby wystąpienie zdarzenia typu default i według szacunków agencji skutkowałoby poniesieniem wysokich strat przez niezabezpieczonych wierzycieli banku).

Na dokonane obniżenie ratingu GNB wpływ miało także dalsze pogarszanie się sytuacji dotyczącej posiadanego przez bank dużego portfela walutowych kredytów hipotecznych. EuroRating podkreśla, że pomimo znacznego zwiększenia (do 1,3 mld zł) utworzonych przez GNB rezerw na ryzyko prawne tych kredytów, nadal odpowiadają one zaledwie ok. 16 proc. portfela tych kredytów, podczas gdy w innych bankach borykających się z tym samym problemem wynoszą one zwykle 30-45 proc.

Agencja zaznacza, że w ostatnich latach liczba nowych pozwów składanych przez kredytobiorców walutowych szybko rosła (1.071 w 2019 r., 2.631 w 2020 r. i 4.030 w 2021 r.).  Na koniec marca 2022 r. łączna liczba postępowań sądowych wynosiła już blisko 10 tysięcy, a wartość przedmiotu sporu przekroczyła 3,3 mld zł. Co gorsza, bank podaje, że w I kwartale b.r. na 135 prawomocnie rozstrzygniętych sporów sądowych aż 91 proc. wyroków było na korzyść klientów (co stanowi znaczne pogorszenie w stosunku do poprzednich okresów). 

EuroRating podkreśla, że należy spodziewać się dalszego szybkiego przyrostu liczby pozwów, co przy kontynuacji niekorzystnych dla banku rozstrzygnięć spraw przez sądy skutkować będzie koniecznością tworzenia przez bank kolejnych wysokich rezerw. Zdaniem agencji efekt ten najprawdopodobniej znacznie przekroczy pozytywny wpływ ewentualnej poprawy wyników z bieżącej działalności operacyjnej uzyskanej dzięki podwyżkom stóp procentowych. W rezultacie EuroRating jako wysokie ocenia prawdopodobieństwo dalszego generowania przez bank strat, co przy obecnej krytycznej już sytuacji kapitałowej banku oraz braku szans na jego dokapitalizowanie przez akcjonariuszy skutkowałoby jego formalną niewypłacalnością i upadłością (lub przymusową restrukturyzacją). 

Nadany obecnie bankowi rating 'C' jest drugim najniższym poziomem w 20-stopniowej skali ratingowej stosowanej przez  agencję ratingową EuroRating.

Negatywna perspektywa ratingu

Negatywna perspektywa ratingu oznacza, iż według obecnych szacunków agencji ratingowej EuroRating prawdopodobieństwo kolejnego obniżenia nadanego bankowi ratingu w horyzoncie kolejnych 12 miesięcy jest obecnie większe niż 1:3.

Podatność nadanego ratingu na zmiany

Negatywny wpływ na rating kredytowy GNB mogłoby mieć: generowanie przez bank ujemnych wyników finansowych; dalszy spadek wartości kapitału własnego i/lub wartości współczynników kapitałowych; duży wzrost liczby pozwów hipotecznych kredytobiorców walutowych przeciwko bankowi; wysoki odsetek niekorzystnych dla banku rozstrzygnięć tych procesów; dalszy wzrost udziału kredytów zagrożonych; a także ewentualne odrzucenie przez nadzór finansowy zaktualizowanego planu naprawy i/lub zastosowanie wobec banku przymusowej restrukturyzacji.

Pozytywnie na poziom oceny ratingowej banku mogłoby wpływać: pozyskanie przez bank nowego wiarygodnego inwestora, który dokonałby dużego dokapitalizowania banku, skutkującego znacznym wzrostem udziału kapitału własnego w pasywach oraz poprawą regulacyjnych współczynników kapitałowych; spadek udziału kredytów nieregularnych w portfelu kredytów ogółem; a także trwały powrót do generowania przez bank dodatnich wyników finansowych.

Więcej wiadomości o Getin Noble Bank S.A.

Więcej wiadomości kategorii Ratingi