piątek, 18 czerwca 2021

Newsroom

EuroRating obniża rating GetBacku do CCC z oznaczeniem selective default

materiał prasowy EuroRating, ben | 20 kwietnia 2018
Agencja obniżyła rating kredytowy GetBacku z poziomu B+ do CCC(sd). Utrzymana została negatywna perspektywa ratingu.

Przeprowadzona nadzwyczajna weryfikacja ratingu kredytowego nadanego GetBackowi związana jest z opublikowaniem przesz jednego z obligatariuszy spółki (Quercus TFI) informacji o niewykupieniu przez GetBack w uzgodnionym wcześniej terminie (tj. 18.04.2017 r.) wyemitowanych przez spółkę obligacji na kwotę 5,5 mln zł.

Pomimo iż GetBack nie opublikował dotąd żadnego komunikatu o niedotrzymaniu warunków którejkolwiek z wyemitowanych przez spółkę emisji, a także pomimo faktu, iż spółka odmówiła agencji ratingowej EuroRating potwierdzenia informacji o niewykupieniu wymagalnych obligacji należących do Quercus TFI (jak również nie zaprzeczyła tej informacji), EuroRating przyjmuje, że faktycznie doszło do niewykupienia przynajmniej jednej serii obligacji wyemitowanych przez GetBack. W związku z powyższym EuroRating traktuje to zdarzenie jako częściową niewypłacalność spółki (zdarzenie typu „selective default” – oznaczenie „sd” przy poziomie ratingu).

Brak możliwości terminowej spłaty przez GetBack niewielkiej (w stosunku do wartości posiadanych przez spółkę aktywów – według ostatniego dostępnego sprawozdania finansowego wynoszących 3 mld zł, a także do łącznych zobowiązań finansowych – wynoszących na koniec III kwartału 2017 r. 1,8 mld zł) z tytułu jednej serii z wyemitowanych obligacji, według agencji oznacza, że należy założyć, że sytuacja płynnościowa spółki jest obecnie prawdopodobnie krytyczna. Oznaczałoby to również, że zarząd GetBack w ostatnim czasie nierzetelnie informował rynek oraz agencję o sytuacji finansowej spółki, zapewniając, że nie ma problemów z płynnością.

Wobec odmawiania przez spółkę dostarczania agencji części dodatkowych informacji potrzebnych w procesie analitycznym, a także wobec braku aktualnych sprawozdań finansowych spółki (ostatni raport finansowy dotyczył stanu na koniec września 2017 r.), powodowało to, że zarówno agencja, jak i inwestorzy na rynku akcji i obligacji, nie posiadali w ostatnim czasie bieżących i rzetelnych danych na temat faktycznego stanu finansów spółki.

EuroRating zwraca uwagę, że brak spłaty pierwszej (według dostępnych obecnie informacji) serii zapadłych obligacji, może skutkować przedstawianiem przez inwestorów do przedterminowego wykupu wyemitowanych przez GetBack w ubiegłym roku obligacji z opcją put, co z kolei rodzi ryzyko naruszenia przez spółkę kowenantów wielu innych serii obligacji i wystąpienia zjawiska tzw. cross-default (naruszanie kowenantów kolejnych serii obligacji poprzez brak spłaty poprzednich obligacji), co skutkowałoby pełnym defaultem spółki.

Według agencji znacznie wzrosło obecnie ryzyko braku dojścia do skutku uchwalonych w ciągu ostatnich tygodni dwóch dużych emisji nowych akcji. EuroRating ocenia przy tym, że w przypadku, jeżeli GetBack nie zostanie w krótkim czasie dokapitalizowany znaczną kwotą, która pozwoliłaby przynajmniej na ustabilizowanie sytuacji płynnościowej spółki, istnieje wysokie prawdopodobieństwo konieczności wystąpienia przez zarząd spółki z wnioskiem o upadłość układową.

EuroRating szacuje, że przy braku dokapitalizowania spółki, w scenariuszu otwarcia postępowania sanacyjnego i układu z wierzycielami, obligatariusze mieliby szansę na odzyskanie części zainwestowanych środków, jednak wskaźnik odzyskania wierzytelności (recovery rate) dla obligacji niezabezpieczonych kształtowałby się na średnim lub niskim poziomie. Natomiast w przypadku upadłości likwidacyjnej, wskaźnik recovery rate byłby niski.

Agencja zaznacza, że dalszy rozwój wydarzeń zależy obecnie w dużym stopniu od szybkości i skuteczności działań nowego zarządu GetBack, a także od postawy większościowego akcjonariusza spółki.

Negatywna perspektywa ratingu

Negatywna perspektywa ratingu wynika z oceny agencji, że wobec braku spłaty części wymagalnych obligacji skokowo wzrosło obecnie ryzyko wystąpienia pełnego defaultu.

Agencja zaznacza przy tym, że ratingi kredytowe nadawane przez EuroRating nie są wyłącznie szacunkami prawdopodobieństwa wystąpienia niewypłacalności ocenianego podmiotu (probability of default), lecz stanowią łączną szacunkową ocenę ryzyka poniesienia straty (tj. ostatecznej utraty części lub całości należności wraz z ewentualnymi odsetkami) przez wierzycieli ocenianego podmiotu w wyniku wystąpienia jego niewypłacalności.

Ponieważ agencja szacuje, że nawet w przypadku wystąpienia pełnego defaultu wskaźnik odzyskania wierzytelności (recovery rate) dla obligacji niezabezpieczonych (których dotyczy nadany rating) nie będzie zerowy (w zależności od rozwoju wydarzeń byłby średni lub niski), rating spółki (o ile zostanie jeszcze obniżony) nie będzie musiał spaść do najniższego poziomu D.

Podatność nadanego ratingu na zmiany

Negatywnie na bieżący poziom ratingu kredytowego GetBacku mogłyby wpływać:

  • ewentualny brak terminowej spłaty i/lub naruszenie kowenantów kolejnych serii wyemitowanych obligacji;
  • niepowodzenie (lub tylko częściowe powodzenie) przeprowadzenia jednej (lub tym bardziej obu) z planowanych emisji nowych akcji;
  • a także wystąpienie przez zarząd spółki (lub przez jej wierzycieli) z wnioskiem o upadłość – w tym w szczególności o upadłość likwidacyjną.

Pozytywny wpływ na nadany rating kredytowy mogłyby mieć:

  • szybkie przeprowadzenie dużego dokapitalizowania spółki przez obecnych i/lub nowych akcjonariuszy, skutkujące znaczną poprawą sytuacji płynnościowej oraz struktury finansowania spółki;
  • ewentualna szybka sprzedaż części majątku spółki w celu wzmocnienia jej płynności;
  • niezwłoczna spłata zaległych obligacji oraz brak naruszeń warunków pozostałych zobowiązań finansowych;
  • a także ustabilizowanie sytuacji finansowej spółki i kontynuacja prowadzenia rentownej działalności operacyjnej.

Więcej wiadomości o GetBack S.A. (w restrukturyzacji)

Więcej wiadomości kategorii Ratingi

Emisje