czwartek, 18 lipca 2019

Newsroom

EuroRating obniżył ocenę GetBacku do B+

materiał prasowy EuroRating | 18 kwietnia 2018
Agencja ratingowa EuroRating obniżyła rating kredytowy nadany spółce GetBack z poziomu BB do B+. Perspektywa ratingu została określona jako negatywna.

Przeprowadzona nadzwyczajna weryfikacja ratingu kredytowego nadanego GetBack S.A. uwzględnia decyzję Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z 17 kwietnia 2018 r. o dodatkowej emisji 50 mln nowych akcji, a także nowe wydarzenia z ostatnich dni dotyczące spółki.

Utrzymywany dotychczas rating dla GetBack S.A. na poziomie BB zakładał realizację pełnego planu ogłoszonego przez spółkę na początku marca 2018 r. w zakresie jej dokapitalizowania dwoma emisjami nowych akcji na łączną kwotę co najmniej 500 mln zł, co według szacunków agencji miało istotnie wzmocnić i ustabilizować pozycję płynnościową i kapitałową spółki.

W wyniku szeregu niefortunnych zdarzeń dotyczących GetBack S.A., jakie miały miejsce w ciągu kilku ostatnich tygodni, giełdowy kurs akcji i obligacji windykacyjnej spółki gwałtownie spadł, a ponadto od 16 kwietnia b.r. notowania jej akcji i obligacji zostały na wniosek Komisji Nadzoru Finansowego bezterminowo zawieszone.

Jakkolwiek sam fakt uchwalenia przez WZA spółki dodatkowej emisji 50 mln nowych akcji EuroRating ocenia pozytywnie, to agencja spodziewa się, że nawet przy założeniu, że obie uchwalone emisje akcji zostaną skutecznie przeprowadzone w krótkim czasie, z uwagi na bardzo niski ostatnio rynkowy kurs akcji, spółka najprawdopodobniej zdoła pozyskać relatywnie niewielkie środki (znacznie niższe niż zakładał pierwotny plan spółki).

Na obniżenie ratingu GetBack S.A. wpłynęły w sposób istotny także ostatnie negatywne informacje dotyczące spółki. W szczególności dotyczy to publikacji przez zarząd prawdopodobnie nieprawdziwych informacji na temat finalizowanych uzgodnień dotyczących warunków dużego dofinansowania (co było przyczyną zawieszenia przez giełdę na wniosek KNF notowań akcji i obligacji spółki). Inną negatywną informacją było także przesunięcie przez GetBack S.A. terminu spłaty jednej z serii zapadających obligacji. EuroRating nie traktuje tego jako zdarzenia typu default, ponieważ przesunięcie terminu spłaty zostało uzgodnione z obligatariuszem. Niemniej, agencja zwraca uwagę na fakt, iż jest to kolejne zdarzenie osłabiające wiarygodność spółki na rynku kapitałowym. 

Negatywna perspektywa ratingu

Negatywna perspektywa ratingu wynika z oceny agencji, że wobec ostatnich wydarzeń i utraty przez GetBack S.A. zaufania wśród inwestorów, spółce będzie bardzo trudno emitować nowe obligacje, które mogłyby służyć do refinansowania zapadających serii i/lub do spłaty obligacji z opcją put, które mogą zostać przedstawione do przedterminowego wykupu. Wobec spodziewanej umiarkowanej wartości dokapitalizowania spółki w ramach nowych emisji akcji, może to oznaczać, że sytuacja finansowa spółki nadal będzie pozostawać pod negatywną presją.

Podatność nadanego ratingu na zmiany

Negatywnie na bieżący poziom ratingu kredytowego dla GetBack S.A. mogłyby wpływać: ewentualne niepowodzenie (lub tylko częściowe powodzenie) przeprowadzenia jednej (lub tym bardziej obu) z planowanych emisji nowych akcji; słabsza od obecnie spodziewanej przez agencję pozycja płynnościowa i/lub kapitałowa spółki w kolejnych kwartałach; istotne pogorszenie wypracowywanych wyników finansowych i/lub wartości generowanych wolnych przepływów pieniężnych; ewentualne utrzymywanie się przez dłuższy okres negatywnego sentymentu rynku wobec branży windykacyjnej oraz samej spółki i trudności spółki z pozyskiwaniem kapitału dłużnego na rynku obligacji; a także ewentualny brak terminowej spłaty i/lub naruszenie kowenantów wyemitowanych obligacji.

Pozytywny wpływ na nadany rating kredytowy mogłyby mieć w perspektywie średnioterminowej: większa od obecnie spodziewanej poprawa struktury finansowania i znacząca redukcja poziomu zadłużenia oprocentowanego, a także realne wydłużenie średniego terminu jego zapadalności 
i obniżenie średniego oprocentowania (przy jednoczesnym zaprzestaniu przez spółkę emitowania obligacji z opcją put); obniżenie kosztów finansowych i utrzymywanie się rentowności aktywów na wysokim poziomie; ograniczenie tempa wzrostu skali biznesu i dostosowanie go do możliwości kapitałowych spółki; a także uzyskiwanie przez spółkę bardziej stabilnych i dodatnich wolnych przepływów pieniężnych.

Więcej wiadomości o GetBack S.A.

Więcej wiadomości kategorii Ratingi

Emisje