piątek, 19 lipca 2019

Newsroom

EuroRating potwierdził "BB" dla GetBack

materiał prasowy EuroRating | 09 kwietnia 2018
Agencja ratingowa EuroRating potwierdziła rating kredytowy nadany spółce GetBack S.A. na poziomie BB oraz utrzymała stabilną perspektywę tego ratingu.

Przeprowadzona weryfikacja ratingu kredytowego nadanego GetBack S.A. uwzględnia uchwałę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z dnia 28 marca 2018 r. o emisji 20 mln nowych akcji serii F oraz dokonaną wpłatę na jej poczet (w postaci udzielonej pożyczki do kwoty 85 mln zł) przez głównego akcjonariusza spółki.

EuroRating spodziewa się, że wobec uchwalenia nowej emisji oraz potwierdzenia deklaracji udziału w niej przez największego akcjonariusza, emisja ta dojdzie do skutku i zostanie przeprowadzona w krótkim czasie. Agencja spodziewa się, że w efekcie GetBack zostanie dokapitalizowany kwotą ok. 120-200 mln zł, co wzmocni zarówno bieżącą płynność spółki, jak i w pewnym zakresie również jej pozycję kapitałową.

EuroRating zaznacza jednak, że utrzymanie bieżącego poziomu ratingu zostało dokonane przy założeniu realizacji pełnego planu spółki w zakresie jej dokapitalizowania, a więc przy założeniu, że zgromadzenie akcjonariuszy uchwali również drugą, większą emisję 50 mln nowych akcji, oraz że emisja ta zostanie przeprowadzona w ciągu kilku najbliższych miesięcy.

W ocenie agencji planowane podwójne dokapitalizowanie przyczyni się do poprawy struktury pasywów, a także pozwoli spółce na spłatę wyemitowanych wcześniej obligacji o najwyższym oprocentowaniu (w tym również obligacji z opcją put), co powinno również skutkować obniżeniem poziomu ponoszonych kosztów finansowych.

EuroRating oczekuje przy tym, że GetBack po przeprowadzeniu nowych emisji akcji spowolni i ustabilizuje tempo rozwoju biznesu, skupiając się na skutecznym wykorzystaniu nabytych w poprzednich kwartałach aktywów, co – przy efektywnym modelu działalności operacyjnej spółki – powinno przełożyć się na znaczną poprawę wolnych przepływów pieniężnych.

Nadany spółce GetBack S.A. długoterminowy rating kredytowy na poziomie BB, zgodnie ze skalą ratingową agencji ratingowej EuroRating (www.eurorating.com/pl/ratingi/skala-ratingowa), oznacza: „Podwyższone ryzyko kredytowe. Relatywnie niższa wiarygodność finansowa. Wystarczająca zdolność do obsługi zobowiązań w przeciętnych lub sprzyjających warunkach gospodarczych. Wysoki lub średni poziom odzyskania wierzytelności w przypadku wystąpienia niewypłacalności.”

Stabilna perspektywa ratingu

Stabilna perspektywa ratingu GetBack S.A. została utrzymana przy założeniu przez EuroRating realizacji scenariusza bazowego, zakładającego skuteczne przeprowadzenie w najbliższym czasie pierwszej z uchwalonych przez zgromadzenie akcjonariuszy emisji 20 mln akcji, a także uchwalenie akcjonariuszy drugiej emisji 50 mln nowych akcji i przeprowadzenie tej emisji w ciągu najbliższych kilku miesięcy.

Zakładany przez EuroRating scenariusz bazowy oznacza zbilansowanie ryzyk dla ratingu oraz obecną ocenę agencji, że w horyzoncie kolejnych 12 miesięcy bieżący poziom ratingu najprawdopodobniej nie powinien ulec zmianie.

Podatność nadanego ratingu na zmiany

Negatywnie na bieżący poziom ratingu kredytowego dla GetBack S.A. mogłyby wpływać: ewentualne niepowodzenie (lub tylko częściowe powodzenie) przeprowadzenia jednej (lub tym bardziej obu) z planowanych emisji nowych akcji; słabsza od obecnie spodziewanej przez agencję pozycja płynnościowa i/lub kapitałowa spółki w kolejnych kwartałach; istotne pogorszenie wypracowywanych wyników finansowych i/lub wartości generowanych wolnych przepływów pieniężnych; a także ewentualne utrzymywanie się przez dłuższy okres negatywnego sentymentu rynku wobec branży windykacyjnej oraz samej spółki i trudności spółki z pozyskiwaniem kapitału dłużnego na rynku obligacji.

Pozytywny wpływ na nadany rating kredytowy mogłyby mieć w perspektywie średnioterminowej: większa od obecnie spodziewanej poprawa struktury finansowania i znacząca redukcja poziomu zadłużenia oprocentowanego, a także realne wydłużenie średniego terminu jego zapadalności
i obniżenie średniego oprocentowania (przy jednoczesnym zaprzestaniu przez spółkę emitowania obligacji z opcją put); obniżenie kosztów finansowych i utrzymywanie się rentowności aktywów na wysokim poziomie; ograniczenie tempa wzrostu skali biznesu i dostosowanie go do możliwości kapitałowych spółki; a także uzyskiwanie przez spółkę bardziej stabilnych i dodatnich wolnych przepływów pieniężnych.

Więcej wiadomości o GetBack S.A.

Więcej wiadomości kategorii Ratingi

Emisje