czwartek, 05 października 2023

Newsroom

EuroRating uznał przymusową restrukturyzację Getin Noble Bank za 'default'

materiał prasowy EuroRating | 03 października 2022
Agencja ratingowa EuroRating uznała przymusową restrukturyzację banku, wszczętą przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, za zdarzenie typu "default" i obniżyła rating kredytowy nadany bankowi z 'C' do 'D'. Jednocześnie EuroRating zakończył prowadzenie oceny ratingowej Getin Noble Banku i wycofał nadany bankowi rating.

Na podstawie decyzji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 29 września 2022 r. nastąpiło wszczęcie przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Banku. Działalność banku została z dniem 3 października 2022 r. przeniesiona do Banku BFG (tzw. bank pomostowy), którego właścicielem jest BFG oraz System Ochrony Banków Komercyjnych, utworzony przez osiem największych banków. Do banku pomostowego została przeniesiona większość aktywów i pasywów Getin Noble Banku (w tym całość depozytów i kredytów w złotych).

Zgodnie z decyzją BFG przeniesieniu nie podlegają natomiast prawa majątkowe i zobowiązania dotyczące umów kredytów hipotecznych denominowanych w walucie obcej lub indeksowanych kursem waluty obcej wraz z roszczeniami z nich wynikającymi. Oznacza to, że w aktywach Getin Noble Banku pozostaną głównie należności z tytułu udzielonych walutowych kredytów hipotecznych, natomiast bank będzie odpowiadał m.in. za roszczenia klientów związane ze złożonymi pozwami sądowymi kredytobiorców. Jednocześnie na podstawie decyzji BFG umorzeniu uległy akcje i obligacje wyemitowane przez GNB.

Fakt wszczęcia przez organ nadzoru finansowego przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Banku i wynikający z tego podział banku oraz umorzenie jego akcji i obligacji, zgodnie z metodologią ratingową stosowaną przez agencję ratingową EuroRating, spełniają kryteria zdarzenia typu "default" (niewypłacalność). Stąd też agencja uznaje GNB za bank znajdujący się w stanie "defaultu", co zgodnie ze skalą ratingową stosowaną przez EuroRating skutkuje dodaniem do ratingu banku znacznika '(d)'.

Jednocześnie EuroRating obniżył rating Getin Noble Banku z dotychczasowego poziomu 'C' z perspektywą negatywną do najniższego poziomu w skali ratingowej 'D'. Związane jest to z oceną agencji iż aktywa pozostawione banku, w postaci należności z tytułu walutowych kredytów hipotecznych, nie będą miały istotnej wartości w stosunku do zobowiązań banku związanych z już złożonymi oraz potencjalnymi nowymi pozwami sądowymi przeciwko bankowi, składanymi przez kredytobiorców.

Dotychczas Getin Noble Bank pozwało ok. 10 tys. kredytobiorców hipotecznych, a łączna wartość sporu to ponad 3 miliardy zł (wobec łącznej bilansowej wartości hipotecznych kredytów walutowych na poziomie 8,2 mld zł). Znikoma była dotychczas liczba sporów zakończonych prawomocnymi wyrokami, jednak ponad 90 proc. z nich zostało rozstrzygniętych na korzyść klientów.

EuroRating spodziewa się, że również pozostali klienci GNB będą w najbliższym czasie masowo składać pozwy przeciwko bankowi, co przy coraz bardziej niekorzystnym dla banków orzecznictwie sądów w tym zakresie, będzie skutkowało ponoszeniem przez bank ogromnych strat oraz jednocześnie redukcją wartości pozostałych w GNB aktywów. W związku z tym agencja spodziewa się, że docelowy średni stopień zaspokojenia wierzycieli banku będzie bardzo niski lub bliski zeru (co zgodnie ze skalą ratingową stosowaną przez EuroRating odpowiada poziomowi ratingu 'D').

Ponieważ Getin Noble Bank po podziale nie będzie już prowadził typowej działalności operacyjnej oraz nie będzie zbierał  depozytów  klientów  ani  emitował  papierów  dłużnych, agencja uznaje, że ocena wiarygodności finansowej tego banku nie będzie już stanowiła przedmiotu zainteresowania uczestników rynku. Stąd też EuroRating kończy prowadzenie oceny ratingowej Getin Noble Bank S.A.  i wycofuje nadany bankowi rating kredytowy.

Rating Getin Noble Banku był ratingiem dla emitenta i dotyczył wszystkich jego niezabezpieczonych i niepodporządkowanych zobowiązań finansowych. Rating ten nie dotyczył więc umarzanych w procesie przymusowej restrukturyzacji obligacji podporządkowanych banku.

EuroRating prowadził ocenę ratingową Getin Noble Banku, w formie ratingu niezamówionego, nadawanego z własnej inicjatywy agencji, od kwietnia 2010 roku. Od stycznia 2015 roku do wystąpienia zdarzenia typu "default" rating ten był przez EuroRating siedmiokrotnie obniżany.

Więcej wiadomości o Getin Noble Bank S.A.

Więcej wiadomości kategorii Ratingi