poniedziałek, 06 lipca 2020

Newsroom

EuroRating zmienił perspektywę oceny GNB

materiał prasowy EuroRating | 24 stycznia 2019
Agencja ratingowa EuroRating zmieniła perspektywę ratingu kredytowego banku Getin Noble Bank S.A. z negatywnej na stabilną. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie 'B-'.

Zmiana perspektywy ratingu banku Getin Noble Bank S.A. (GNB) związana jest z uzgodnieniem i podpisaniem planu połączenia GNB z bankiem Idea Bank S.A. (Idea Bank). Plan ten zakłada przeniesienie całego majątku GNB (jako spółki przejmowanej) na Idea Bank (jako spółkę przejmującą) z równoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Idea Banku w drodze emisji nowych akcji dla akcjonariuszy GNB.

EuroRating szacuje, że bank po połączeniu będzie charakteryzował się nieco niższym wskaźnikiem lewarowania finansowego (wyższym udziałem kapitału własnego w pasywach) niż ma to miejsce obecnie w przypadku GNB (nawet po uwzględnieniu dwukrotnego dokapitalizowania GNB kwotą 100 mln zł, przeprowadzonego w październiku 2018 r. i w styczniu b.r.). 

Ze względu na fakt, że Idea Bank, po dokonanych w II kwartale 2018 r. wysokich odpisach na wartość aktywów, ma obecnie niższe niż GNB regulacyjne współczynniki wypłacalności, agencja szacuje, że wskaźniki te dla banku po połączeniu obniżą się nieco w stosunku do obecnych poziomów Getin Noble Banku. 

W ocenie agencji bank po fuzji będzie jednak nadal zbyt słabo skapitalizowany i prawdopodobnie nie będzie spełniał minimalnych wymogów kapitałowych określonych przez nadzór finansowy. W dłuższej perspektywie wymagane będzie zatem dalsze wzmocnienie kapitałowe banku.

W tym kontekście jako pozytywny czynnik agencja bierze pod uwagę ogłoszone przez Getin Noble Bank i Idea Bank poszukiwanie nowego inwestora finansowego, który miałby wziąć udział w podwyższeniu kapitału banku po połączeniu. Ewentualne istotne wzmocnienie pozycji kapitałowej banku wpłynęłoby na poprawę jego wiarygodności finansowej. Ponieważ jednak na razie trudno jest oszacować prawdopodobieństwo i skalę dokapitalizowania banku przez potencjalnego nowego inwestora, EuroRating nie uwzględnia jeszcze tego czynnika w ocenie ratingowej Getin Noble Banku.

Problemem dla banku pozostanie także wysoki koszt finansowania, związany m.in. z dużo niższym dla GNB i Idea Banku niż w przypadku innych banków komercyjnych udziałem nieoprocentowanych środków na rachunkach bieżących w łącznych depozytach. Ponadto, w przypadku jeśli planowane dokapitalizowanie nie doszłoby do skutku, ze względu na słabszą kondycję finansową, bank po połączeniu nadal będzie musiał oferować wyższe niż średnia dla sektora oprocentowanie depozytów terminowych, co wpływać będzie negatywnie na osiąganą marżę odsetkową.

EuroRating wskazuje, że bank po połączeniu będzie charakteryzował się bardziej zdywersyfikowanym portfelem kredytowym. W stosunku do obecnego stanu dla GNB znacząco spadnie udział kredytów hipotecznych (w tym denominowanych w walutach obcych); bank będzie miał natomiast istotną ekspozycję na rentowny segment leasingu. Jednocześnie, ponieważ portfel kredytów GNB charakteryzuje się niższą jakością, niż w przypadku Idea Banku, wskaźnik kredytów zagrożonych (NPL) dla banku po połączeniu powinien ulec obniżeniu w stosunku do obecnego poziomu dla GNB. Nadal jednak będzie on znacznie wyższy niż średnia dla całego sektora bankowego, co pozostanie jedną ze słabych stron banku.

Według agencji połączenie obu banków, kontrolowanych dotychczas przez tego samego głównego akcjonariusza, pozwoli na uzyskanie korzyści związanych z większą skalą działalności, a także na wypracowanie istotnych efektów synergii – w tym głównie związanych z możliwością redukcji kosztów operacyjnych. Po poniesieniu przez bank początkowych kosztów związanych z przeprowadzeniem fuzji, w perspektywie średnioterminowej wpłynąć to powinno na poprawę wypracowywanych znormalizowanych wyników finansowych (co ma szczególne znaczenie w przypadku GNB, który od trzech lat ma problemy z osiągnięciem dodatniego wyniku netto).

Na zmianę perspektywy oceny ratingowej Getin Noble Banku z negatywnej na stabilną wpłynęło także skuteczne zażegnanie przez bank kryzysu płynnościowego związanego z odpływem depozytów, jaki wystąpił w listopadzie ubiegłego roku po wybuchu tzw. "afery KNF". EuroRating zaznacza jednak, że negatywny wpływ tych wydarzeń na postrzeganie GNB oraz Idea Banku na rynku kapitałowym może utrzymywać się przez dłuższy czas, co będzie utrudniać bankowi w przyszłości pozyskiwanie kapitału na rynku – w tym na refinansowanie zapadających w najbliższych latach kolejnych serii obligacji (głównie podporządkowanych) wyemitowanych przez GNB. 

EuroRating zwraca uwagę, że będzie to dla banku szczególnym wyzwaniem w kontekście wprowadzonych przez nadzór finansowy ograniczeń dotyczących oferowania przez banki obligacji podporządkowanych, które w praktyce wykluczają możliwość ich nabywania przez inwestorów detalicznych. Potencjalnymi nabywcami nowych obligacji podporządkowanych banku pozostają obecnie zatem praktycznie wyłącznie inwestorzy instytucjonalni.

Stabilna perspektywa ratingu

Stabilna perspektywa oznacza, że według obecnych ocen agencji ratingowej EuroRating nadany bankowi rating w horyzoncie kolejnych 12 miesięcy najprawdopodobniej nie powinien ulec zmianie.

Podatność nadanego ratingu na zmiany

Pozytywny wpływ na poziom ratingu Getin Noble Banku mogłoby mieć: sprawna realizacja planu połączenia z Idea Bankiem; wzrost udziału kapitału własnego w pasywach, a także wzrost regulacyjnych współczynników kapitałowych do poziomów powyżej wymaganych przez nadzór finansowy; znaczna poprawa osiąganych wyników finansowych, skutkująca generowaniem przez bank zysków; spadek udziału kredytów nieregularnych w portfelu kredytów ogółem; a także pozyskanie dla banku nowego inwestora, który wziąłby udział w podwyższeniu kapitału akcyjnego banku.

Negatywny wpływ na rating banku mogłoby mieć: ewentualne odwołanie lub niepowodzenie realizacji planu połączenia z Idea Bankiem; ewentualny dalszy spadek wartości kapitału własnego i/lub wartości współczynników kapitałowych; dalszy wzrost udziału kredytów zagrożonych; utrzymywanie się w kolejnych kwartałach ujemnych wyników finansowych; dalsza utrata przez bank istotnej części bazy depozytowej i wystąpienie ewentualnych napięć w sytuacji płynnościowej banku; a także uchwalenie ustawy o pomocy hipotecznym kredytobiorcom walutowym w wersji obciążającej banki wysokimi kosztami.

Więcej wiadomości o Getin Noble Bank S.A.

Więcej wiadomości kategorii Ratingi

Emisje