środa, 08 lipca 2020

Newsroom

Everest Capital - raport Navigator Debt Advisory

Navigator Debt Advisory | 18 września 2018
Podsumowanie wyników spółki po raporcie za II kwartał 2018 roku.

W niniejszym materiale analizowane są dane z połączonego sprawozdania proforma spółek Everest Finanse Sp. z o. o. sp. k. oraz Everest Finanse SA, które poręczyły całym swoim majątkiem za zobowiązania z tytułu obligacji, gdyż w najlepszym stopniu pokazuje ono zdolność grupy Everest Finanse do spłaty zadłużenia z tytułu obligacji.

Pod koniec sierpnia 2018 r. Everest Finanse SA zawarł z Bankiem Zachodnim WBK (obecnie Santander Bank Polska – red.) aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym (umowa z dnia 27 kwietnia 2016 r.). Na mocy aneksu, limit finansowania został podwyższony z 20 mln zł do 40 mln zł. Maksymalny termin spłaty kredytu przypada na 14 lutego 2020 r.

Dla przypomnienia, razem z publikacją sprawozdania finansowego za I kw. 2018 r., spółka dokonała zmiany zasad sporządzania sprawozdania pro-forma w wyniku dokonanej analizy skutków bilansowych zawartych w 2017 r. umów cesji. Spółka podjęła decyzję o stworzeniu odrębnej ewidencji pożyczek pieniężnych i wyeliminowaniu wszelkich skutków zmian, wynikających z dokonanej w 2016 r. transakcji przejęcia przez Everest Finanse S A zorganizowanej części przedsiębiorstwa Everest Finanse Sp. z o.o. sp.k. Spółka dokonała wyceny wszystkich zawartych od 2008 r. umów pożyczek pieniężnych według skorygowanej ceny nabycia i ustalono na nowo wielkość odpisów aktualizacyjnych.

Wartości zastawu na obligacjach serii K oraz L na 30 czerwca 2018 r. wyniosły odpowiednio 101,1 mln zł oraz 87,2 mln zł i stanowiły 183 proc. wartości wyemitowanych papierów dłużnych serii K oraz 174 proc. obligacji serii L. Powyższa wycena została wykonana przez zewnętrzną firmę CMT Advisory.

Pobierz cały raport (PDF, 313KB)

Więcej wiadomości o Everest Capital Sp. z o.o.

Więcej wiadomości kategorii Analizy

Emisje