czwartek, 13 grudnia 2018

Newsroom

GetBack pierwszą spółką z branży wierzytelności z ratingiem

materiał prasowy Eurorating | 23 stycznia 2017
Agencja ratingowa EuroRating nadała notowanej na Catalyst spółce GetBack rating kredytowy na poziomie BB. Perspektywa ratingu jest stabilna.

Uzasadnienie

Na poziom oceny ratingowej spółki zajmującej się zarządzaniem wierzytelnościami pozytywnie wpływa fakt, że marże generowane przez GetBack należą do najwyższych w branży, a bardzo wysoki zwrot na kapitale, w połączeniu z realizowaną przez spółkę politykę dywidendową, zakładającą reinwestowanie całości wypracowywanych zysków, pozwala na szybkie powiększanie wartości kapitału własnego i dynamiczne zwiększanie skali działalności.

EuroRating pozytywnie ocenia również umiarkowaną wrażliwość spółki na zmiany parametrów makroekonomicznych, a także sprzyjające w ostatnim czasie dla branży wierzytelności otoczenie rynkowe – w tym niskie koszty finansowania kapitałem obcym. Agencja zwraca jednak uwagę na fakt, że w dłuższym horyzoncie czasu presję na dotychczasową wysoką rentowność spółek zarządzających wierzytelnościami może wywierać rosnąca konkurencja w branży, a także możliwy wzrost stóp procentowych.

Przy ocenie wiarygodności finansowej GetBack agencja do czynników pozytywnych zalicza także przejęcie spółki w połowie 2016 roku przez konsorcjum międzynarodowych funduszy private equity oraz pośredni udział w akcjonariacie trzech członków zarządu spółki.

Do czynników ryzyka EuroRating zalicza natomiast stosunkowo wysoką dźwignię finansową, jaką dotychczas posługiwał się GetBack, a także generowane przez spółkę ujemne wolne przepływy pieniężne, związane z realizowanymi coraz większymi inwestycjami w pakiety wierzytelności. Skutkuje to koniecznością korzystania przez spółkę z finasowania zewnętrznego, którego głównym źródłem był dla spółki dotychczas rynek obligacji. Agencja wskazuje, że coraz wyższe uzależnienie GetBack od finansowania na rynku kapitałowym jest również jednym z czynników ryzyka, ponieważ spółka staje się podatna na ewentualne wahania awersji inwestorów do ryzyka.

EuroRating bierze pod uwagę planowany przez GetBack dalszy dynamiczny rozwój skali działalności w najbliższych latach, jednakże agencja oczekuje, że odbywać się to będzie przy zachowaniu umiarkowanego poziomu zadłużenia, a także że spółka będzie czyniła starania mające na celu wydłużenie terminów zapadalności zobowiązań finansowych.

Stabilna perspektywa ratingu

Stabilna perspektywa ratingu oznacza, iż według obecnych ocen agencji ratingowej EuroRating nadany spółce rating w horyzoncie kolejnych 12 miesięcy najprawdopodobniej nie powinien ulec zmianie.

Podatność nadanego ratingu na zmiany

Pozytywny wpływ na nadany spółce rating kredytowy mogłyby mieć w perspektywie średnioterminowej: zwiększenie udziału kapitałów własnych w pasywach; znaczące wydłużenie oraz bardziej równomierne rozłożenie w czasie terminów zapadalności zobowiązań finansowych; uzyskiwanie przez spółkę bardziej stabilnych i dodatnich wolnych przepływów pieniężnych; a także korzystne kształtowanie się sytuacji makroekonomicznej.

Negatywnie na bieżący poziom ratingu GetBack mogłyby wpływać: ewentualne znaczące pogorszenie uzyskiwanych wyników finansowych; ewentualny wzrost udziału kapitału obcego w pasywach i/lub wzrost wartości relacji dług finansowy netto/EBITDA istotnie powyżej poziomu 3,0x; pogorszenie wartości generowanych wolnych przepływów pieniężnych; a także ewentualne istotne pogorszenie płynności finansowej spółki.

Pełny raport ratingowy w PDF

Więcej wiadomości o GetBack S.A.

 • GetBack wybrał nowego audytora

  12 grudnia 2018
  W miejsce Deloitte, któremu windykacyjna spółka wypowiedziała we wrześniu umowę, wybrano PKF Consult. Do odwieszenia notowań instrumentów finansowych GetBacku wciąż długa droga.
  czytaj więcej
 • Polski Dom Maklerski złożył odwołanie od decyzji KNF

  05 grudnia 2018
  Spółka odwołuje się od decyzji Komisji Nadzoru Finansowego o cofnięciu zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej oraz nałożeniu kary finansowej 2,5 mln zł. PDM już zapowiada, że jeśli odwołanie nie poskutkuje, to wyjdzie na drogę sądową z „wielomilionowymi” pozwami odszkodowawczymi. KNF sprawy nie komentuje.
  czytaj więcej
 • Rada wierzycieli GetBacku chce powrotu do negocjacji z Altus TFI

  03 grudnia 2018
  Rada wierzycieli wezwała zarząd windykacyjnej spółki oraz Altus TFI do ponownych rozmów. Oczekuje, że ich skutkiem będzie zwrot 100 mln zł do 20 stycznia 2019 r.
  czytaj więcej
 • Głosowanie nad układem GetBacku w styczniu

  29 listopada 2018
  Sędzia-komisarz wyznaczył termin zgromadzenia wierzycieli windykacyjnej spółki na 22 stycznia, wynika z komunikatu opublikowanego przez sąd. Kurator, który ma decydujący głos, już wybrał, także w sprawie poziomu konwersji.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Ratingi

Emisje