czwartek, 06 sierpnia 2020

Newsroom

Idea Bank z niższym ratingiem kredytowym

materiał prasowy EuroRating, ben | 09 maja 2019
Agencja EuroRating obniżyła rating kredytowy Idea Banku z poziomu B+ do CCC. Utrzymana została negatywna perspektywa ratingu.

Obniżenie ratingu kredytowego Idea Banku związane jest głównie z gwałtownym osłabieniem pozycji kapitałowej banku, skutkującym spadkiem regulacyjnych współczynników kapitałowych do krytycznie niskich poziomów.

EuroRating wskazuje, że po stopniowych spadkach wartości kapitału własnego banku, jakie następowały po kolejnych sprawozdaniach finansowych za trzy pierwsze kwartały 2018 roku, w sprawozdaniu rocznym za cały 2018 rok dokonano bardzo wysokich odpisów aktualizujących wartość aktywów, w wyniku czego kapitał własny Idea Banku na poziomie skonsolidowanym spadł aż o 85 proc. w stosunku do stanu z końca III kwartału 2018 roku i wyniósł zaledwie 273 mln zł (wobec ponad 2,5 mld zł przed rokiem).

Agencja zaznacza, że ogromny spadek wartości kapitału banku spowodował obniżenie się wskaźników adekwatności kapitałowej do krytycznie niskich poziomów. Na poziomie jednostkowym łączny współczynnik kapitałowy TCR obniżył się do 4,11 proc., a współczynniki Tier 1 i Core Tier 1 wyniosły 2,7 proc. Jeszcze gorzej sytuacja pod względem adekwatności kapitałowej przedstawia się na poziomie skonsolidowanym. Wskaźnik TCR spadł do zaledwie 2,74 proc. (wobec wymaganego poziomu 12,88 proc.), a współczynnik Tier 1 wyniósł 1,35 proc. (wobec wymaganych 10,88 proc.). W ujęciu nominalnym niedobór funduszy własnych wynosi ok. 1 mld zł na poziomie jednostkowym i 1,2 mld zł na poziomie skonsolidowanym.

EuroRating zwraca również uwagę na wykazane przez bank słabe wyniki finansowe z działalności operacyjnej. W IV kwartale 2018 roku wpływ na to miał kryzys płynnościowy, jaki nastąpił w Idea Banku na skutek wybuchu tzw. afery taśmowej. Aby utrzymać płynność bank musiał znacznie podwyższyć oprocentowanie depozytów oraz zaciągnąć kredyt refinansowy w NBP.

Jakkolwiek kryzys płynnościowy został na początku 2019 roku (przynajmniej tymczasowo) zażegnany, to według agencji bardzo dużym problemem pozostaje nadal krytyczna sytuacja kapitałowa banku. EuroRating ocenia, że bez dużego i szybkiego dokapitalizowania zdolność banku do kontynuacji działalności w średnim terminie może być poważnie zagrożona.

Agencja bierze pod uwagę fakt, że od kilku miesięcy prowadzone są prace mające na celu połączenie Idea Banku z Getin Noble Bankiem oraz znalezienie dla tych banków (osobno lub po połączeniu) nowych inwestorów, którzy mieliby podwyższyć kapitał banków. Zaznacza jednak, że samo połączenie obu banków nie rozwiąże ich podstawowego problemu, jakim jest obecnie niedobór kapitałów. Ewentualne znalezienie nowego inwestora jest natomiast nadal obarczone dużą dozą niepewności.

W kontekście bardzo złej sytuacji kapitałowej Idea Banku i krytycznie niskich współczynników kapitałowych agencja zwraca uwagę na fakt, że bank musiał zawiadomić Komisję Nadzoru Finansowego oraz Bankowy Fundusz Gwarancyjny o „spełnieniu przesłanek zagrożenia upadłością z przyczyn regulacyjnych”. Bank w marcu br. został zobowiązany przez KNF do zwiększenia funduszy własnych poprzez podwyższenie kapitału własnego w drodze emisji nowych akcji do 26 kwietnia br. Do chwili publikacji niniejszego komunikatu do emisji nowych akcji jednak nie doszło.

Jakkolwiek zarząd Idea Banku w sprawozdaniu z działalności spółki za 2018 rok ocenił, że „można racjonalnie zakładać, że nie zostaną w stosunku do banku podjęte kroki administracyjne zmierzające do uchylenia zezwolenia na działalność, czy też przymusowej restrukturyzacji w formie uniemożliwiającej kontynuację działalności w ciągu kolejnych 12 miesięcy od dnia bilansowego”, to EuroRating ocenia obecnie, że bez szybkiego pozyskania dla banku nowego inwestora i przeprowadzenia w najbliższym czasie dużego dokapitalizowania, istotnie wzrośnie prawdopodobieństwo objęcia banku formalnym nadzorem regulacyjnym i/lub przymusowym programem ratunkowym albo likwidacyjnym. Zgodnie z metodologią stosowaną przez agencję, każde z tych zdarzeń spełniałoby przy tym kryteria zdarzenia typu "default".

Negatywna perspektywa ratingu

Utrzymanie negatywnej perspektywy ratingu Idea Banku uwzględnia:

 • potencjalne ryzyko braku możliwości pozyskania nowego inwestora i dokonania w krótkim czasie znacznego podwyższenia kapitału własnego banku;
 • ryzyko wystąpienia ewentualnej kolejnej fali odpływu depozytów i wystąpienia ponownego kryzysu płynnościowego;
 • a także ryzyko podjęcia przez nadzór finansowy formalnych działań skutkujących przymusową restrukturyzacją banku, na skutek której straty ponieśliby wierzyciele finansowi banku.

Negatywna perspektywa ratingu oznacza, iż według obecnych ocen agencji, prawdopodobieństwo jego obniżenia w kolejnych 12 miesiącach jest obecnie większe niż 1:3.

Podatność ratingu na zmiany

Negatywnie na aktualny poziom ratingu Idea Banku mogłyby wpływać:

 • brak pozyskania nowego inwestora oraz brak możliwości istotnego podniesienia w krótkim czasie kapitału własnego banku;
 • ponoszenie dalszych strat i kontynuacja spadku wartości kapitału własnego oraz pogorszenie wskaźnika finansowania aktywów kapitałem własnym i/lub współczynników wypłacalności;
 • ewentualne dalsze pogorszenie znormalizowanych wyników finansowych z działalności operacyjnej;
 • ewentualna dalsza utrata przez bank istotnej części bazy depozytowej;
 • a także podjęcie przez nadzór finansowy formalnych działań skutkujących przymusową restrukturyzacją banku.

Pozytywny wpływ na nadany bankowi rating kredytowy mogłyby mieć w perspektywie średnioterminowej:

 • pozyskanie dla banku nowego inwestora, który wziąłby udział w podwyższeniu kapitału akcyjnego, skutkującym istotnym wzrostem udziału kapitału własnego w pasywach, a także wzrostem regulacyjnych współczynników kapitałowych do poziomów powyżej wymaganych przez nadzór finansowy;
 • trwała poprawa rentowności działalności operacyjnej;
 • spadek udziału kredytów nieregularnych w portfelu kredytów ogółem;
 • zwiększenie bazy depozytowej;
 • a także finalizacja fuzji banku z (obecnie znacznie lepiej skapitalizowanym) Getin Noble Bankiem.

Więcej wiadomości o Getin Noble Bank S.A., Idea Bank S.A.

Więcej wiadomości kategorii Ratingi

Emisje