czwartek, 30 maja 2024

Newsroom

Kolejne spółki Berga nie wykupiły obligacji

msd | 23 marca 2023
Notowany na NewConnect holding już od stycznia chce się schronić pod parasolem sanacji, ale nie informuje, że problemy z obsługą obligacyjnych długów mają też jego spółki zależne. Z kolei część obligatariuszy ze zdziwieniem właśnie odkryła brak możliwości uruchomienia zabezpieczeń.

Pod koniec listopada ubiegłego roku Berg Holding na dobre przestał wypłacać odsetki od swoich obligacji, a w styczniu złożył do sądu wniosek o otwarcie sanacji. Decyzji katowickiego sądu w tej sprawie nadal jeszcze nie ma, ale przed kilkoma dniami majątek spółki został zabezpieczony poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego. Przez zaniedbania Berga w aktualizowaniu rejestru zobowiązań KDPW właściwie trudno dojść, jaka jest łączna wartość osieroconych przez spółkę obligacyjnych długów. Chodzi prawdopodobnie o spore kilkanaście milionów złotych. W samym Bergu, bo jak się okazuje papierów dłużnych nie wykupiły też jego spółki zależne.

Na początku marca należące do holdingu Śląskie Kamienice na Kozielskiej nie spłaciły pochodzących z zamkniętej przed dwoma laty publicznej oferty obligacji o wartości 4 mln zł. Za pozyskane w ten sposób środki spółka kupiła od Berga trzy przedwojenne kamienice, na których ustanowiono hipotekę. Ponadto, emitent miał też złożyć na rzecz administratora hipoteki oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc. Według relacji poszkodowanych, nie zrobił tego do dziś.  

- Nie możemy wyegzekwować trzech siódemek, bo administrator nie ma żadnych aktów notarialnych zawierających oświadczenie o poddaniu się egzekucji, choć powinien je mieć od samego początku – mówi Obligacje.pl Marek Nocoń, jeden z obligatariuszy Śląskich Kamienic na Kozielskiej, prosząc, by cytować go pod nazwiskiem.

Inna poszkodowana wskazuje natomiast, że kierowane do spółki przez administratora kolejne wezwania do wydania aktów notarialnych z „trzema kosami” pozostają bez odpowiedzi.

Niedługo przed upływem terminu wykupu wartych 4 mln zł obligacji Śląskie Kamienice na Kozielskiej zwołały zgromadzenie obligatariuszy, które niedługo jednak odwołały. Kolejne zgromadzenie spółka zwołała na… 14 marca, czyli już po upływie terminy spłaty. Ale i tym razem doszło do odwołania, co tłumaczono brakiem wymaganego kworum.

Tymczasem kilka dni przed upływem terminu spłaty długu Kozielskiej obligacji nie wykupiła też notowana na NewConnect spółka Hornigold Reit, w której większościowym akcjonariuszem jest Berg Holding. Chodzi o papiery serii A wyemitowane jeszcze w 2019 r., które pierwotnie miały wygasać po dwóch latach.

- W 2021 r. ta emisja została przedłużona o dwa lata, a je sam kupowałem obligacje niejako we wtórnym obrocie, już od Berga – tłumaczy Marek Nocoń, pokazując umowę pomiędzy nim a Bergiem z lipca 2021 r. 

Jakby obligacyjnych kłopotów w grupie Berga było mało, to na półtora miesiąca przed złożeniem przez holding wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego kolejna jego spółka – Śląskie Kamienice – uplasowała papiery warte prawie 10,8 mln zł. Do dziś nie wiadomo, czy wypłaciła lutowy kupon. Pewnym jest, że nie dotrzymała terminu na ustanowienie zabezpieczeń.

„(…) w terminach przewidzianych w warunkach emisji 24-miesięcznych odsetkowych obligacji zwykłych na okaziciela serii A emitent nie ustanowił zabezpieczeń, do których ustanowienia zobowiązał się zgodnie w warunkami emisji. W tym stanie rzeczy obligatariuszom przysługują uprawnienia przewidziane w warunkach emisji na wypadek braku ustanowienia zabezpieczeń przez emitenta” – informuje Kancelaria Larysz Zajączkowski i Partnerzy - Adwokaci i Radcowie Prawni, która pełni rolę administratora zabezpieczeń także w innych opisanych emisjach.

Kamil Kita, który jest prezesem Śląskich Kamienic, Śląskich Kamienic na Kozielskiej, Hornigolda i członkiem jednoosobowego zarządu Berga, nie znalazł czasu na rozmowę o sytuacji zarządzanych przez siebie spółek, tłumacząc się przygotowaniami do „dużej konferencji”.

Największym akcjonariuszem Berga jest January Ciszewski, znany na NewConnect inwestor, który pośrednio i bezpośrednio posiada 25,02 proc. udziału w kapitale spółki. 

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium