sobota, 03 grudnia 2022

Newsroom

Mała rewolucja w funduszu Michael/Ström Obligacji Korporacyjnych FIZ - aktualizacja

msd | 11 lipca 2022
MM Prime TFI wypowiedziało Michael/Ström Domowi Maklerskiemu umowę o zarządzanie funduszem i zmieniło jego nazwę na Stabilny Fundusz Obligacji Korporacyjnych FIZ.

Treść uzupełniona o stanowisko Michael/Ström DM. Nowe informacje oznaczono kursywą.

MM Prime TFI, które w 2017 r. utworzyło fundusz M/S Obligacji Korporacyjnych, a w 2018 r. oddało jego zarządzanie Michael/Ström Domowi Maklerskiemu, zdecydowało się na wypowiedzenie brokerowi umowy o dalsze zarządzanie aktywami z dniem 8 lipca. Jak wynika z komunikatu Towarzystwa, strony nie zdołały uzgodnić warunków przeniesienia funduszu do innego TFI, a pomiędzy nimi pojawiły się „rozbieżności co do dalszego funkcjonowania funduszu”. 

„Towarzystwo pragnie podkreślić, że dotychczas współpraca z domem maklerskim przebiegała prawidłowo, jednak ze względu na pojawiające się w ostatnim czasie rozbieżności co do dalszego funkcjonowania funduszu oraz sposobu zapewnienia ochrony interesu funduszu i jego uczestników, a wobec powyższego wobec braku dalszej możliwości współpracy pomiędzy Towarzystwem a domem maklerskim, Towarzystwo zdecydowało o wypowiedzeniu umowy” – napisało MM Prime TFI w informacji do uczestników funduszu.

W związku z wypowiedzeniem umowy obowiązki zarządzającego portfelem funduszu wróciły do MM Prime TFI, które – jak zapewnia – zamierza kontynuować strategię inwestowania w obligacje korporacyjne. Tyle, że już pod szyldem Stabilny Fundusz Obligacji Korporacyjnych FIZ. 

"Od 8 lipca nie pełnimy funkcji zarządzającego portfelem inwestycyjnym funduszu. W ocenie M/S na dzień ustania zarządzania portfel funduszu jest w bardzo dobrej kondycji" - poinformował Michael/Ström DM w stanowisku przekazanym redakcji Obligacje.pl.

Jak przekonuje MM Prime TFI, wypowiedzenie M/S DM umowy o zarządzanie pozwoli obniżyć koszty funkcjonowania funduszu, a docelowo i opłaty stałej za zarządzanie. Ponadto, w terminie czterech do pięciu miesięcy Towarzystwo chce też zamknąć proces zmiany depozytariusza funduszu. 

Konieczność zmiany depozytariusza, aby uniknąć zmiany likwidacji funduszu, pojawiła się jeszcze w pierwszej połowie ubiegłego roku, gdy umowę o pełnienie tej funkcji wypowiedział ING Bank.  

„Towarzystwo informuje, że wbrew wcześniejszemu stanowisku domu maklerskiego dążącego do uniknięcia likwidacji funduszu, obecnie deklarowanym zamiarem domu maklerskiego jest dążenie do przeprowadzenia likwidacji funduszu. W ocenie Towarzystwa, scenariusz taki jest najmniej pożądany z perspektywy interesu funduszu i jego uczestników” – podało MM Prime TFI, tłumacząc, że likwidacja funduszu wiązałaby się z koniecznością zbycia aktywów po niekorzystnych cenach, które prowadziłyby do utraty wartości certyfikatów inwestycyjnych.

„W ubiegłym roku ING Bank Śląski S.A. wypowiedział funduszowi umowę o pełnienie funkcji depozytariusza. Mając powyższe na względzie, M/S podjął starania zmierzające do przeniesienia funduszu do innego TFI, dającego rękojmie dalszej obsługi funduszu przez renomowanego, bankowego depozytariusza. W skutek tych działań udało nam się doprowadzić do zawarcia porozumienia z Eques Investment TFI S.A., na postawie którego M/S miał nadal zarządzać portfelem inwestycyjnym funduszu. Zgodnie z wymogami prawnymi zgromadzenie inwestorów funduszu 28 marca 2022 r. wyraziło zgodę na zmianę TFI. Niestety, postępując wbrew zobowiązaniu względem M/S – wynikającemu z umowy o utworzenie funduszu – MMP uniemożliwiło przeniesienie zarządzania funduszem do Eques. Równocześnie MMP wypowiedziało M/S umowę o zarządzanie portfelem inwestycyjnym funduszu, która wygasła 8 lipca br. Fakt ten, jako informacja poufna, nie mógł być wcześniej komunikowany przez Dom Maklerski M/S” - poinformował także Michael/Ström DM.

Broker zobowiązał się także "aktywnie uczestniczyć" w procesie ewentualnego upłynnienia części aktywów funduszu, gdyby zaszła taka potrzeba.

Na koniec czerwca aktywa netto Stabilnego Funduszu Obligacji Korporacyjnych (wówczas jeszcze M/S OK) wynosiły 111,7 mln zł. Jego roczna stopa zwrotu to zaś 2,46 proc. na tle rynkowej średniej wynoszącej minus 4,79 proc. 

W latach 2021-2022 fundusz zebrał od inwestorów ponad 34 mln zł w ramach publicznych ofert certyfikatów inwestycyjnych. Aktualnie notowane są one na GPW, gdzie sprzedający kwotuje je z ponad 1-proc. dyskontem w stosunku do ostatniej statutowej wyceny (z 30 czerwca).

Więcej wiadomości kategorii Fundusze