czwartek, 18 lipca 2019

Newsroom

Marvipol Development – raport kredytowy DM Michael/Ström

Wojciech Bartosik, DM Michael/Ström | 16 maja 2018
Raport przedstawia sytuację finansową Marvipol Development po wynikach za 2017 rok pod kątem zdolności obsługi zadłużenia z tytułu wyemitowanych obligacji.

Wyniki Spółki znacząco uległy poprawie w IV kw. 2017 na co wpływ miało przekazania lokali w projektach CPU 2A i CPU 2B. W czwartym kwartale spółka rozpoznała przychody ze sprzedaży w kwocie ok. 121 mln zł (61 mln zł przez dziewięć miesięcy 2017) z łącznie 371 przekazanych lokali (vs. 140 przez dziewięć miesięcy 2017, łącznie 511 w 2017 r.) z czego 366 lokali dotyczyło inwestycji CPU 2A i 2B. Zarząd Spółki szacuje, że w 2018 roku zostanie przekazanych co najmniej 50 proc. więcej lokali niż w 2017 r.

W przypadku sprzedaży wszystkich mieszkań po założonych przez nas cenach spółka powinna być w stanie wygenerować 716 mln zł gotówki (z uwzględnieniem nakładów, bez uwzględnienia podatku). Na koniec IV .w 2017 822 lokale były sprzedane i nieprzekazane, 802 znajdowały się w ofercie, 313 było w budowie, a 1813 w banku ziemi. Zakładając spłatę wszystkich zobowiązań i ponoszenie kosztów operacyjnych rzędu 30 mln zł rocznie w perspektywie czterech lat (wówczas zapadają obligacje wyemitowane w sierpniu 2017 r.), Marvipol Development musiałby sprzedać ok. 77 proc. niesprzedanych jeszcze mieszkań (przy założeniu, że ukończone zostałaby wszystkie potencjalne projekty spółki).

Dodatkowo szacujemy, że z projektów magazynowych Marvipol Development wygeneruje w ciągu dwóch lat ok. 282 mln zł (bez uwzględnienia podatku). Po uwzględnieniu potencjału do generowania gotówki części magazynowej, spółka musiałaby sprzedać ok. 60 proc. niesprzedanych jeszcze mieszkań, aby spłacić swoje wszystkie zobowiązania i pokryć koszty funkcjonowania spółki w okresie czterech lat.

Sytuacja zarówno płynnościowa, jak i zadłużeniowa nie wskazują, aby spółka miała w najbliższym czasie problemy z obsługą swojego zadłużenia. Relacja środków pieniężnych do zobowiązań krótkoterminowych pomniejszonych o przychody przyszłych okresów na koniec IV kw. 2017 wyniosła 3,1x. Z kolei wartość wskaźnika długu netto do kapitałów własnych na koniec 2017 r. wyniosła 0,28x (bez zmian kw./kw.).

Spółka w 2018 roku zamierza zwiększyć:

  • przekazania mieszkań (około 750 lokali rocznie vs. 511 w 2017 r.),
  • poziom sprzedaży mieszkań (do 800-900 lokali w 2018 r. i docelowo 1000 w 2019 r., vs 756 w 2017 r.) oraz
  • utrzymać nakłady na bank ziemi (130 mln zł).

Dodatkowo, Marvipol Development zamierza osiągnąć 200 mln zł zaangażowania kapitałowego w inwestycje w magazyny (na koniec IV kw. 2017 r. było to ok. 100 mln zł, a na dzień publikacji raportu 192 mln zł). Spółka planuje przeprowadzić emisję obligacji w pierwszej połowie 2018 r. i w przypadku realizacji ww. planów, będziemy mieć do czynienia ze wzrostem wskaźników zadłużenia w najbliższych okresach.

Więcej wiadomości o Marvipol Development S.A.

Więcej wiadomości kategorii Analizy

Emisje