sobota, 20 lipca 2024

Newsroom

mBank zwiększył koszty frankowych hipotek w IV kw.

msd | 19 stycznia 2024
Bank uwzględni w rachunku wyników IV kwartału jednak nie 1,21 mld zł, a 1,48 mld zł kosztów ryzyka prawnego kredytów indeksowanych do walut obcych.

Zwiększenie wartości kosztów ryzyka prawnego frankowych hipotek z zapowiadanych w grudniu 1,21 mld zł do prawie 1,48 mld zł mBank tłumaczy uwzględnieniem postanowienia TSUE z 12 stycznia w sprawie możliwości żądania od konsumenta rekompensaty w razie uznania umowy kredytu za nieważną.

Według szacunków mBanku, dodatkowe koszty ryzyka pozwolą zwiększyć wskaźnika pokrycia jeszcze niespłaconych frankowych kredytów do niemal 100 proc.

W wyniku ujęcia dodatkowych kosztów, wstępny wynik netto mBanku za IV kwartał będzie ujemny lub bliski zera i przy braku innych negatywnych zdarzeń cały miniony rok podsumuje on z zyskiem brutto, a wynik netto będzie dodatni lub bliski zera.

Według wstępnych szacunków, bank zamknął IV kwartał z podobnymi współczynnikami wypłacalności, jak we wrześniu. Lecz wobec wygaśnięcia dodatkowego wymogu kapitałowego związanego z portfelem walutowych hipotek, będzie się mógł on mógł pochwalić większymi nadwyżkami kapitałowymi. 

„(…) oczekuje się, że nadwyżki ponad wymogami kapitałowymi w IV kwartale 2023 r. będą wyższe w porównaniu do wartości za III kwartał 2023 r., kiedy wynosiły 4,6 p.p. dla współczynnika kapitału Tier 1 i łącznego współczynnika kapitałowego” – poinformował mBank.

Jak podano, współczynniki płynnościowe mBanku „istotnie przewyższają wymogi regulacyjne”.

Na warszawskiej GPW notowane są trzy serie podporządkowanych papierów mBanku w złotym. W ostatnich transakcjach wygasająca za rok seria MBK0125 notowana była po 100,9 proc. nominału, ustalonego na 100 tys. zł (nominały dwóch pozostałych serii to 500 tys. zł).

Więcej wiadomości o mBank S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst