sobota, 19 stycznia 2019

Newsroom

MF planuje system rekompensat na rynku obligacji

msd | 29 sierpnia 2018
Resort finansów chce utworzyć system rekompensat dla osób fizycznych nabywających papiery dłużne, które wyemitowano lub zbyto z naruszeniem prawa – wynika z wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów. Przewidziano też obowiązek dematerializacji obligacji oraz ich rejestracji w KDPW.

Ministerstwo Finansów opracowuje projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze „wzmocnieniem nadzoru oraz ochrony inwestorów na rynku finansowym”. Charakter planowanych regulacji jasno wskazuje, że na ich przygotowanie wpływ miała afera GetBacku. Jednym z czterech głównych założeń projektu jest utworzenie Funduszu Edukacji Finansowej przy KDPW, który prócz „zwiększenia świadomości finansowej Polaków” pełniłby też rolę systemu rekompensat. 

(…) rekompensacyjna funkcja Funduszu ma polegać na zapewnieniu ochrony inwestorów m.in. w sytuacji gdy podczas oferowania obligacji osoba je nabywająca została wprowadzona w błąd lub jeśli oferowano jej produkt, który nie był dostosowany do jej potrzeb i wiedzy co do ryzyka takiej inwestycji – napisano w projekcie.

W przypadku wszczęcia postępowania upadłościowego lub układowego emitenta obligacji inwestor indywidualny, jak podano, mógłby uzyskać rekompensatę pieniężną w maksymalnej wysokości 100 tys. zł, ale nie więcej niż 25 proc. straty definiowanej jako różnicę pomiędzy kwotą niezrealizowanych przez emitenta wymagalnych zobowiązań wynikających z obligacji, a łączną wartością kwot odzyskanych z tytułu tych zobowiązań. Rekompensatą, jak zaznaczono, nie będą objęte odsetki, premia i dyskonto.

Źródłem zasilenia Funduszu będą środki finansowe pochodzące z: kar administracyjnych nałożonych przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF), Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Prezesa UOKiK) lub Komisję Nadzoru Audytowego (KNA), grzywien orzeczonych przez sąd, nawiązek i świadczeń pieniężnych orzeczonych przez sąd na rzecz Krajowego Depozytu, środków finansowych, które były przedmiotem przepadku orzeczonego przez sąd – podano.

Wśród planowanych zmian MF chce też wprowadzenia obowiązku dematerializacji obligacji korporacyjnych, certyfikatów emitowanych przez fundusze inwestycyjne zamknięte oraz listy zastawne. Obowiązek dematerializacji dotyczyłby papierów będących przedmiotem oferty publicznej, jak i prywatnej, a także byłby niezależny od tego, czy trafią one do jakiegokolwiek systemu obrotu. Instrumenty te miałyby też podlegać obowiązkowi rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.

Poza zmianami dla samego rynku obligacji MF chce też zmienić sposób finansowania Komisji Nadzoru Finansowego oraz rozszerzenie jej składu. 

Obecnie zarówno KNF jak i UKNF są finansowane za pośrednictwem budżetu państwa w całości ze składek i opłat wnoszonych przez podmioty nadzorowane, co oznacza, że wysokość wydatków jest neutralna dla deficytu budżetowego. Po przekształceniu Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w państwową osobę prawną składki i opłaty wnoszone będą bezpośrednio do UKNF gdzie KNF będzie organem zarządzającym – poinformowano. 

W ramach rozszerzenia składu członkami Komisji zostać mieliby przedstawiciele Prezesa Rady Ministrów, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz ministra-członka Rady Ministrów właściwego do spraw koordynowania działalności służb specjalnych (dwóch ostatnich bez prawa głosu).

Przepisy projektowanej ustawy, jak podano, ustanawiają także ramy prawne na potrzeby przekazywania informacji między KNF, jej członkami oraz innym organami, m.in. ABW, CBA, policją i UOKiK.

Termin przyjęcia projektu ustawy przez Radę Ministrów zaplanowano na III kwartał tego roku.

Więcej wiadomości kategorii Prawo

Emisje