sobota, 21 kwietnia 2018

Newsroom

Obligacje nominowane w czeskiej koronie

Dariusz Frańczak | 10 lutego 2017
Rozważając inwestycje w zagraniczne obligacje kluczową sprawą pozostaje kwestia ryzyka walutowego.

W skali globalnej główną parą ze sterowanym kursem walutowym jest USD/CNY. Na europejskim podwórku taka rola przypada relacji EUR/CZK. Powiązanie lokalnej waluty przez czeski bank centralny z euro ma na celu niedopuszczenie do aprecjacji korony czeskiej, bowiem to w założeniu skutkować powinno presją deflacyjną. Podstawą tej tezy jest percepcja Czech jako lokalnej „bezpiecznej przystani” z bardzo dobrymi wskaźnikami makroekonomicznymi i niskimi nierównowagami. Skojarzenia ze Szwajcarią i polityką SNB są więc uzasadnione. Tym bardziej  że podjęte działania są zbieżne (sztucznie utrzymywany kurs walutowy). Pośrednim skutkiem takiej polityki jest dodatkowy popyt na czeskie papiery dłużne, których rentowności plasują się wśród najniższych w Europie.

Retoryka wypowiedzi przedstawicieli czeskiego banku centralnego sugeruje, że na przestrzeni najbliższych miesięcy podjęta zostanie decyzja o odstąpieniu od obrony kursu 27 CZK za EUR. Logika sugeruje że skoro korona czeska jest broniona przed wzrostem, to po uwolnieniu relacji, powinna się umocnić względem euro. Do podobnych wniosków dochodzimy analizując historyczną relację EUR/CHF.

Wnioski te są zbieżne z pozycjonowaniem globalnych inwestorów widocznym na terminowym rynku walutowym, bowiem tak zwane punkty swapowe (-168) (za http://www.cnb.cz) sugerują umocnienie czeskiej waluty.

Podstawą ustalania terminowych kursów wymiany jest model oparty na parytecie stóp procentowych. Prognozuje on, że zmiana kursu walutowego powinna być funkcją różnicy w oprocentowaniu adekwatnym dla danych walut, a umocnieniu powinna ulegać waluta z oprocentowaniem niższym. Oprocentowanie na rynku międzybankowym dla euro jest jednak niższe niż dla korony czeskiej, co implikuje że rynek terminowy jest zaburzony brakiem zbilansowania popytu z podażą.

Korona czeska będzie bez wątpienia jedną z najciekawszych walut 2017 roku. Główny scenariusz rynkowy zakłada jej umocnienie, na czym powinny skorzystać aktywa denominowane w CZK. Należy jednak pamiętać, że w myśl zasady „kupuj plotki, sprzedawaj fakty” umocnienie waluty pozbawi czeski rynek obligacyjny głównego drivera zakupowego. Niebezpieczna jest również powszechna zgodność stosowanej strategii, tym bardziej, że zarówno CNB jak i inwestorzy są już bogatsi o szwajcarskie doświadczenia. 

Więcej wiadomości kategorii Poradniki

Emisje