sobota, 23 marca 2019

Newsroom

Obowiązki informacyjne emitentów obligacji w nowym kształcie, cz. 2 (Q&A)

Joanna Krzyżykowska i Bartłomiej Stępień, Kancelaria EVERBERG | 21 lipca 2016
Pierwsze tygodnie funkcjonowania Rozporządzenia MAR pokazały, że dla większości emitentów rewolucja w wypełnianiu obowiązków informacyjnych nie nastąpiła.

Kancelaria EVERBERGTak jak dotychczas, kluczowe jest przede wszystkim raportowanie informacji poufnych (potencjalnie cenotwórczych). Z drugiej strony, sporo zamieszania spowodował fakt, że polski porządek prawny w dalszym ciągu nie został dostosowany do Rozporządzenia MAR.

Zgodnie z zapowiedzią, w związku z pojawiającymi się wątpliwościami inwestorów i emitentów obligacji, przedstawiamy kolejną część pytań i odpowiedzi doradców EVERBERG. Z pierwszą częścią pytań i odpowiedzi można zapoznać się tutaj.

1. Emitenci w dalszym ciągu (tj. po 3 lipca) przy raportach bieżących powołują się na podstawy z regulaminu ASO – nawet w przypadku informacji, które prawdopodobnie stanowią informację poufną w rozumieniu Rozporządzenia MAR. Jak to rozumieć?

Identyfikacja okoliczności i zdarzeń pod kątem wypełniania przez nie przesłanek definicji informacji poufnej oraz publikacja tych informacji od dnia 3 lipca 2016 r. powinna następować nie na podstawie Regulaminu ASO, lecz bezpośrednio w oparciu o właściwe przepisy Rozporządzenia MAR. Innymi słowy, Regulamin ASO nie wyłącza i nie zastępuje przepisów Rozporządzenia MAR w zakresie raportowania informacji poufnych.

Jeżeli emitent obligacji na Catalyst informuje np. o zawarciu znaczącej umowy czy ustanowieniu zabezpieczenia, jako podstawę powinien podać art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR (a nie przepisy Regulaminu ASO).

Nieporozumienia mogą wynikać z niefortunnej zmiany Regulaminu ASO. Wbrew zapowiedziom władz Giełdy, nie zrezygnowano (nie usunięto) tzw. klauzuli ogólnej (§ 4 Załącznika nr 4 do Regulaminu ASO), zgodnie z którą emitent jest obowiązany do przekazywania w formie raportu bieżącego informacji o wszelkich okolicznościach lub zdarzeniach, które mogą mieć istotny wpływ na sytuację gospodarczą, majątkową lub finansową emitenta lub w ocenie emitenta mogłyby w sposób znaczący wpłynąć na cenę lub wartość notowanych instrumentów finansowych.

Nietrudno zauważyć, że większość informacji, spełniających przesłanki informacji poufnej w rozumieniu Rozporządzenia MAR, będzie stanowić zarazem zdarzenie, o którym mowa w § 4 Załącznika nr 4 do Regulaminu ASO.

Z dniem wejścia w życie Rozporządzenia MAR emitenci w raportach jako podstawę prawną przekazania informacji poufnych powinni powoływać art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR. Przytaczanie tzw. klauzuli ogólnej z Regulaminu ASO należy uznać natomiast za nieprawidłowe.

2. Gdzie szukać wytycznych dotyczących rozumienia pojęcia „informacji poufnej”?

Zgodnie z (nieformalnie wiążącą) opinią urzędników KNF, analiza obowiązującej przed 3 lipca 2016 r. definicji informacji poufnej zawartej w art. 154 ustawy o obrocie oraz obecnie obowiązującej definicji informacji poufnej zawartej w Rozporządzeniu MAR wskazuje, że są to w zasadzie tożsame pojęcia. Z tego względu, w ocenie co jest informacją poufną pomocna może być dotychczasowa praktyka i dotychczasowe stanowiska KNF. Trzeba jednak pamiętać, że KNF nie może wydawać wiążących wytycznych w zakresie Rozporządzenia MAR – wszelkie wskazówki należy traktować jedynie pomocniczo.

3. Czy emitenci obligacji na ASO muszą uzyskać dostęp do systemu ESPI?

System ESPI umożliwia prawidłowe wykonywanie przez emitentów obowiązków informacyjnych wynikających zarówno z przepisów prawa krajowego, jak i europejskiego. Obowiązek niezwłocznego podania do wiadomości publicznej informacji poufnej wynika z rozporządzenia europejskiego (rozporządzenia MAR), stąd jego realizacja powinna odbywać się również za pomocą tego systemu.

Emitenci obligacji na ASO powinni zatem postarać się o dostęp do systemu ESPI jak najszybciej. Uzyskuje się go zgodnie z procedurą przewidzianą w regulaminie korzystania z ESPI, zamieszczonym na stronie internetowej KNF.

4. Jak szybko emitent obligacji jest zobowiązany zaraportować informację poufną?

Co do zasady, informacja poufna powinna zostać podana do wiadomości publicznej niezwłocznie. Rozporządzenie MAR nie wskazuje żadnego maksymalnego terminu, w którym emitent jest zobowiązany zaraportować taką informację. Emitenci powinni zatem od razu po zidentyfikowaniu (powstaniu) informacji poufnej podjąć działania w celu sformułowania raportu i dokonania jego publikacji. W praktyce będzie oznaczało to publikowanie informacji poufnej w ciągu kilku godzin po ich zidentyfikowaniu.

5. Jakie sankcje mogą dotknąć emitentów, którzy nieprawidłowo wypełniają obowiązki informacyjne?

Obecnie nadzór nad prawidłowością realizacji obowiązków emitentów, wynikających z Rozporządzenia MAR (raportowanie informacji poufnych), sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Nieprawidłowe wykonywanie obowiązków informacyjnych w tym zakresie może skutkować odpowiedzialnością administracyjną na gruncie ustawy o ofercie. Projekt zmian do ustawy o ofercie przewiduje, że Komisja Nadzoru Finansowego będzie uprawniona do nakładania kar pieniężnych do wysokości 10 375 000 zł lub kwoty stanowiącej równowartość 2% całkowitego rocznego przychodu emitenta. Problem w tym, że na chwilę obecną (pomimo wejścia w życie Rozporządzenia MAR) odpowiednie zmiany do ustawy o ofercie nadal nie zostały uchwalone.

Na marginesie można wspomnieć, że pozostałe obowiązki informacyjne emitentów z ASO (informacje bieżące, informacje okresowe) nadal są realizowane w oparciu o Regulamin ASO. Nadzór nad prawidłowością ich przekazywania pełni GPW, a sankcje są wskazane w Regulaminie ASO (w skrajnych przypadkach może to być wykluczenie instrumentów finansowych z obrotu). W tym zakresie Rozporządzenie MAR niczego nie zmienia.

Więcej wiadomości kategorii Prawo

 • Prokuratura chce postawić zarzuty w sprawie Bikershopu

  20 marca 2019
  Prowadzone przez Prokuraturę Okręgową w Krakowie śledztwo w sprawie Bikershopu formalnie jest na etapie przedstawiania zarzutów. W praktyce jednak podejrzany na razie ich jeszcze nie usłyszał.
  czytaj więcej
 • Prezes Property Lease Fund na razie zostaje w areszcie

  20 marca 2019
  Prokurator przedstawił Marcinowi P. między innymi zarzut doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości szeregu osób, poprzez wprowadzenie ich błąd podczas emisji obligacji. Prezes PLF nie przyznał się do zarzucanych czynów. Trafił na trzy miesiące do aresztu, ale będzie mógł go opuścić po złożeniu 600 tys. zł poręczenia majątkowego.
  czytaj więcej
 • Obowiązki informacyjne emitentów obligacji w nowym kształcie (Q&A)

  30 czerwca 2016
  Każda zmiana zwiększająca transparentność emitentów to dobra informacja dla inwestorów. Jednak dopiero praktyka stosowania przepisów w najbliższych miesiącach odpowie na pytanie, czy podniesiona poprzeczka wpłynie pozytywnie na standardy komunikacji emitentów obligacji z rynkiem.
  czytaj więcej
 • Duże zmiany w obowiązkach informacyjnych, także na Catalyst

  24 czerwca 2016
  Od 3 lipca emitentów czeka wiele zmian w raportowaniu, momentami określanych nawet mianem rewolucyjnych. Dotrą one również na Catalyst. Ma być bardziej przejrzyście, przynajmniej w teorii, do czego przyczynić się mogą wysokie kary.
  czytaj więcej

Emisje