niedziela, 14 kwietnia 2024

Newsroom

Pekao Bank Hipoteczny ruszył z planem naprawy

msd | 28 marca 2024
Przesłanką do uruchomienia planu naprawy były straty osiągnięte w ubiegłych latach. Mimo wszystko, bank nie odczuwa problemów związanych z płynnością, jak i adekwatnością kapitałową.

Jak wynika z wyjaśnień Pekao Banku Hipotecznego, przyczyną uruchomienia planu naprawy były straty osiągane w latach 2019-2023. Ich źródłem były natomiast głównie rezerwy na ryzyko prawne portfela frankowych hipotek (na koniec ub.r. ich łączna wartość sięgała 297 mln zł).

Mimo ujemnej rentowności, bank nie spodziewa się naruszenia wskaźników płynności oraz adekwatności kapitałowej.

Według stanu z końca lutego, łączny współczynnik kapitałowy i współczynnik kapitału Tier 1 Pekao BH wynosiły kolejno 27,63 proc. oraz 24 proc. przy minimach wynoszących 15 proc. i 13 proc. Z kolei wskaźniki płynności krótko- i długoterminowej (LCR i NSFR) wynosiły odpowiednio 252,6 oraz 131,5 proc. przy obowiązujących bank minimach ba poziomie 110 proc. 

„W ocenie banku nie występuje ryzyko przekroczenia progów ostrzegawczych dla wskaźników w obszarach adekwatności kapitałowej i płynności. Bank posiada znaczącą nadwyżkę funduszy własnych ponad wymogi regulacyjne. W obszarze płynności wskaźniki LCR i NSFR pozostają na bezpiecznym poziomie. Tym samym zarówno sytuacja kapitałowa, jak i płynnościowa banku pozostaje dobra i stabilna” – podano także.

Natomiast celem przywrócenia rentowności Pekao BH zamierza dażyć do zwiększenia przychodów, w tym poprzez przejęcie kolejnych detalicznych kredytów mieszkaniowych w PLN od Banku Pekao, a także dalsze nabywanie od niego obligacji emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Ponadto, źródłem poprawy wynik ma być zwiększenie efektywności kosztowej.

W tym miesiącu Pekao BH dwukrtonie emitował listy zastawne, pozyskując z nich w sumie 280 mln zł.

Na Catalyst znajduje się 14 starszych serii listów zastawnych Pekao Banku Hipotecznego. Do żadnych transakcji nimi jednak nie dochodzi.

Więcej wiadomości o Pekao Bank Hipoteczny S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst