sobota, 20 lipca 2024

Newsroom

PHN z planem na dalsze refinansowanie

msd | 06 maja 2024
Kontrolowany przez skarb państwa deweloper zamknął ubiegły rok ze 167 mln zł straty netto i ponad 684 mln zł krótkoterminowego długu. Obok refinansowania kredytów, liczy na jeszcze jedną emisję obligacji, do której potencjalnie dojść powinno w drugiej połowie tego roku.

Grupa PHN poprawiła zeszłoroczne przychody z najmu do 248,8 mln zł, na czym wypracowała 152,4 mln zł zysku brutto ze sprzedaży, notując poprawę o 29 proc. r/r. Równolegle jednak wynik segmentu deweloperskiego spadł do 7,4 mln zł z 37,3 mln zł rok wcześniej, co tylko częściowo udało się zrekompensować wyższą rentownością działalności budowlanej. Tak czy inaczej, na ostateczny kształt rachunku wyników wpływ miała przede wszystkim ujemna wycena nieruchomości inwestycyjnych. Z powodu wzrostu stóp kapitalizacji oraz umocnienia złotego PHN rozpoznał bowiem 187,7 mln zł strat na portfelu posiadanych nieruchomości (49 mln zł zysku rok wcześniej). Ostatecznie grupa zakończyła więc 2023 r. ze 167 mln zł straty netto wobec 30 mln zł zysku w poprzednim roku.

Pomimo wzrostu dochodów z najmu, deweloper wypracował 56,5 mln zł gotówki z działalności operacyjnej, tj. o 11,1 mln zł mniej niż przed rokiem. O ponad połowę ściął jednak nakłady na nieruchomości (do 70,9 mln zł), co w ogólnym rozrachunku oznaczało 58,9 mln zł wypływów netto z działalności inwestycyjnej. Same choćby tylko wydatki na koszty finansowania (97,7 mln zł) wymagały więc wzrostu zadłużenia.

Na przestrzeni roku dług netto grupy PHN zwiększył się o 172 mln zł do 1,75 mld zł, stanowiąc 0,78x kapitałów własnych wobec 0,65x rok wcześniej i 0,58x przed dwoma laty. Przy czym, dług netto pomniejszony o leasing, będący głównie prawem do użytkowania wieczystego, znajdował się na poziomie 1,35 mld zł (1,26 mld zł rok wcześniej) i stanowił on 0,61x kapitałów w porównaniu do 0,52x przed rokiem i 0,44x dwa lata wcześniej. 

Równolegle do przeceny posiadanego majątku nieruchomościowego całkowite zobowiązania PHN wzrosły natomiast do 2,39 mld zł. Po raz pierwszy w dziesięcioletniej historii dewelopera na GPW jego aktywa w ponad połowie finansowane były więc kapitałem obcym (ogólne zadłużenie sięgnęło 0,52x wobec 0,47x rok wcześniej).

Obok wzrostu zlewarowania, na osobną uwagę zasługuje jednak poziom krótkoterminowego zadłużenia grupy. Same tylko zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji wzrosły do 684,1 mln zł na koniec roku, stawiając PHN przed koniecznością przeprowadzenia kolejnej rundy rozmów o refinansowaniu. Deweloper ma być już po słowie z bankami w sprawie wybranych kredytów. W marcu uplasował natomiast obligacje warte 230 mln zł, częściowo rozliczając emisję potrąceniem wierzytelności z wygasających w grudniu papierów PHN1224. Ich saldo spadło więc do 252,8 mln zł, co wciąż nie rozwiązuje problemu, dlatego spółka szykuje się do jeszcze jednej emisji w drugim półroczu.

Refinansowanie istniejących kredytów i obligacji oraz potencjalnie dwa nowe kredyty inwestycyjne mają zapewnić deweloperowi płynne przejście przez 2024 r. Dlatego też, w przeciwieństwie do sprawozdania sprzed roku, zarząd PHN nie wskazał tym razem na niepewność dotyczącą kontynuacji działalności. 

Na koniec minionego roku, a więc jeszcze przed ostatnią emisją obligacji, deweloper dysponował 102,9 mln zł środków pieniężnych, które pokrywały 0,11x jego krótkoterminowych zobowiązań skorygowanych o otrzymane zaliczki deweloperskie. Jego płynność natychmiastowa już szósty kwartał z rzędu pozostawała więc na zbliżonym poziomie, istotnie niższym niż PHN zwykł utrzymywać jeszcze do początku 2022 r.

Na Catalyst notowane są trzy serie obligacji PHN. Pochodzące z marcowej emisji papiery PHN0327, od których spółka płaci 3,9 pkt proc. marży, wyceniane są na 102 proc. nominału.

Więcej wiadomości o Polski Holding Nieruchomości S.A.

Więcej wiadomości kategorii Poradniki