czwartek, 13 czerwca 2024

Newsroom

Poprawa perspektywy ratingu ING

materiał prasowy EuroRating | 15 lutego 2023
Agencja ratingowa EuroRating zmieniła perspektywę ratingu kredytowego nadanego bankowi ING Bank Śląski S.A. z negatywnej na stabilną. Rating banku został utrzymany na dotychczasowym poziomie BBB.

Zmiana perspektywy ratingu kredytowego ING Banku Śląskiego na stabilną związana jest przede wszystkim z odwróceniem w IV kw. 2022 r. dotychczasowej negatywnej tendencji w zakresie spadku wartości kapitału własnego i jego udziału w sumie pasywów. W ostatnim kwartale ubiegłego roku kapitał własny banku zwiększył się o 2,2 mld zł do 9,6 mld zł, co stanowiło 4,4 proc. łącznych pasywów (wobec 3,5 proc. kwartał wcześniej). Poprawa w zakresie pozycji kapitałowej banku wynikała w głównej mierze ze zmniejszenia negatywnej wyceny instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne oraz z wygenerowanego zysku netto w IV kw. 2022 r.

Zwiększenie kapitałów własnych, przy jednoczesnym spadku wartości aktywów ważonych ryzykiem, przełożyło się na poprawę regulacyjnych współczynników kapitałowych – TCR do 15,2 proc. (wobec 14,4 proc. na koniec III kw. 2022 r.) oraz Tier 1 do 13,7 proc. (wobec 12,9 proc.  kwartał wcześniej). Na koniec roku łączny współczynnik kapitałowy i współczynnik Tier 1 były o 3,70 p.p. oraz 4,18 p.p. powyżej minimalnych wymogów kapitałowych.

EuroRating nadal ocenia bieżący poziom kapitału własnego ING Banku Śląskiego jako zbyt niski i tym samym poziom lewaru kapitałowego (relacja łącznych aktywów do kapitału własnego) jako zbyt wysoki. Agencja bierze jednocześnie pod uwagę rosnące prawdopodobieństwo korzystnego dla banku scenariusza makroekonomicznego, w którym w perspektywie średnio i długoterminowej bank nie będzie musiał dokonywać w ciężar kapitału kolejnych odpisów z tytułu ujemnej wyceny instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne. Możliwe jest także odwrócenie części wcześniejszych strat na wycenie tych instrumentów.

Przy ocenie ryzyka kredytowego ING Banku Śląskiego EuroRating uwzględnia bardzo dobrą sytuację operacyjną banku, odzwierciedlaną zarówno rosnącymi przychodami, dobrą rentownością, jak i bardzo dobrą jakością portfela kredytowego (udział kredytów nieregularnych w całości portfela na koniec IV kw. 2022 r. wynosił zaledwie 2,3 proc. i był znacznie poniżej średniej rynkowej).

Stabilna perspektywa ratingu

Stabilna perspektywa ratingu oznacza, iż według obecnych szacunków agencji ratingowej EuroRating nadany bankowi rating w horyzoncie kolejnych 12 miesięcy najprawdopodobniej nie powinien ulec zmianie. 

Podatność nadanego ratingu na zmiany

Pozytywnie na bieżący poziom oceny ratingowej banku mogłyby oddziaływać: znaczący i trwały wzrost wartości kapitału własnego i jego udziału w pasywach; istotny wzrost współczynników wypłacalności; wzrost uzyskiwanych wyników finansowych; korzystne dla banku kształtowanie się wycen instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne oraz notowań obligacji skarbowych; znaczne zmniejszenie lub wstrzymanie wypłat dywidend; a także ewentualne dokapitalizowanie banku przez akcjonariuszy. 

Negatywny wpływ na rating banku mogłyby mieć: utrzymywanie się przez dłuższy czas na obecnym niskim poziomie wartości kapitału własnego i jego udziału w sumie pasywów (a tym bardziej jego ponowny spadek); obniżenie się regulacyjnych współczynników wypłacalności poniżej wymaganych poziomów; ewentualne znaczące pogorszenie uzyskiwanych wyników finansowych z działalności operacyjnej; a także wypłaty wysokich dywidend dla akcjonariuszy, bez wcześniejszej znacznej poprawy kapitałowej banku. 

Więcej wiadomości o ING Bank Śląski S.A.

Więcej wiadomości kategorii Ratingi