wtorek, 06 czerwca 2023

Newsroom

Stabilna perspektywa ratingu ING BSK

materiał prasowy EuroRating | 30 marca 2022
Agencja ratingowa EuroRating zmieniła perspektywę ratingu kredytowego nadanego ING Bank Śląski S.A. z pozytywnej na stabilną. Rating banku został utrzymany na dotychczasowym poziomie BBB+.

Zmiana perspektywy ratingu kredytowego ING Banku Śląskiego na stabilną związana jest ze znacznym zmniejszeniem kapitału własnego banku w 2021 roku (spadek do 13,5 mld zł, wobec 17,9 mld zł na koniec I półrocza 2021 r. oraz 18,6 mld zł na koniec 2020 r.). Obniżenie kapitału własnego w głównej mierze wynikało ze spadku wyceny instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne (element skumulowanych innych całkowitych dochodów; aktualizacja wyceny nie została uwzględniona w wyniku finansowym netto bieżącego okresu). Ponadto do spadku kapitału własnego na koniec 2021 roku przyczyniła się dokonana w IV kwartale wypłata dywidendy z zysku za 2020 r. (w kwocie 663,5 mln zł). EuroRating bierze przy tym pod uwagę również fakt, że zarząd banku zarekomendował już również wypłatę dywidendy za 2021 r. w wysokości 690 mln zł. 

W konsekwencji zmniejszenia kapitału własnego znacznemu spadkowi uległ wskaźnik finansowania aktywów kapitałem własnym – z 10 proc. na koniec 2020 r. do 6,7 proc. na koniec 2021 r. Obniżyły się również regulacyjne współczynniki wypłacalności: TCR – z 18,7 proc. do 15,1 proc. oraz Tier 1 – z 16,1 proc. do 13,5 proc. 

EuroRating bierze pod uwagę rosnącą dochodowość ING Banku Śląskiego (zysk netto w 2021 r. wzrósł do 2,3 mld zł, wobec 1,3 mld zł rok wcześniej; wskaźnik ROA zwiększył się do 1,2 proc. z 0,8 proc.), a także pozytywnie ocenia bardzo dobrą jakość portfela kredytowego (udział NPL na poziomie zaledwie 2,6 proc.) i wysoką efektywność kosztową banku (Cost/Income 43 proc.). Agencja spodziewa się przy tym, że dzięki trwającemu cyklowi podwyżek stóp procentowych NBP wyniki banku będą w kolejnych kwartałach nadal rosnąć.

Jednakże skala zmniejszenia kapitału własnego i jego udziału w pasywach jest na tyle istotna, że jej zniwelowanie w rezultacie zyskownej działalności operacyjnej, przy jednoczesnym utrzymaniu obecnej polityki dywidendowej banku, będzie trudne w krótkiej i średniej perspektywie. W efekcie w ocenie agencji znacznie zmniejszyło się prawdopodobieństwo podwyższenia ratingu kredytowego banku.

Stabilna perspektywa ratingu

Stabilna perspektywa ratingu oznacza, iż według obecnych szacunków agencji ratingowej EuroRating nadany bankowi rating w horyzoncie kolejnych 12 miesięcy najprawdopodobniej nie powinien ulec zmianie. 

Podatność nadanego ratingu na zmiany

Pozytywnie na bieżący poziom oceny ratingowej banku ING Bank Śląski S.A. mogłyby oddziaływać: znaczący i trwały wzrost kapitału własnego i jego udziału w pasywach; istotny wzrost współczynników wypłacalności; dalszy wzrost uzyskiwanych wyników finansowych przy zachowaniu umiarkowanych wypłat dywidend dla udziałowców. 

Negatywny wpływ na rating banku mogłyby mieć: ewentualny dalszy spadek kapitału własnego, udziału kapitału własnego w finansowaniu aktywów i wartości współczynników wypłacalności; ewentualny istotny wzrost udziału kredytów nieregularnych; a także ewentualne znaczące pogorszenie uzyskiwanych wyników finansowych.

Więcej wiadomości o ING Bank Śląski S.A.

Więcej wiadomości kategorii Ratingi