poniedziałek, 14 października 2019

Newsroom

Pragma Faktoring uplasowała obligacje na 10 mln zł

msd | 04 lipca 2019
Wyemitowane przez faktoringową spółką papiery oprocentowane są na WIBOR 3M plus 4,25 pkt proc. marży przy czteroletnim okresie spłaty.

Dług Pragmy Faktoring ponownie zabezpieczono zastawem rejestrowym na zbiorze wierzytelności. W odróżnieniu od wcześniejszych emisji, zrezygnowano jednak z poręczenia Pragmy Inkaso. W zamian pojawia się natomiast zabezpieczenie w postaci zastawu na rachunku bankowym wraz z regulacją dotyczącą zapewnienia odpowiednich wpływów na ten rachunek.

W wartej 10 mln zł zapisy złożyło 120 inwestorów na łączną kwotę 10,4 mln zł. Przydział papierów nastąpił 4 lipca, a więc była to jedna z pierwszych emisji na rynku zamkniętych już pod nowymi regulacjami w zakresie obowiązkowej dematerializacji i rejestracji w KDPW.

Emitent zamierza finansując swoją działalność korzystać nadal z emisji obligacji obok środków własnych, kredytów bankowych oraz finansowania pozabilansowego ze strony wyspecjalizowanych funduszy – podała Pragma Faktoring.

W kwietniu i maju Pragma Faktoring przedterminowo wykupiła trzy serie obligacji na łączną kwotę 50 mln zł. Źródłem finansowania wcześniejszej spłaty były środki pochodzące ze sprzedaży spółki LeaseLink oraz zwrotu udzielonego jej w przeszłości finansowania.

Na Catalyst pozostają cztery serie obligacji Pragmy Faktoring z terminami spłaty od grudnia 2020 r. do marca 2022 r. Wszystkie oprocentowane są na WIBOR 3M plus 4,25 pkt proc., tak samo, jak nowa emisja, która docelowo także ma trafić na Catalyst.

Wszystkie notowane na GPW papiery Pragmy Faktoring wyceniane są powyżej nominału.  

Więcej wiadomości o Pragma Faktoring S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje