piątek, 26 kwietnia 2019

Newsroom

Propozycje układowe nadzorcy sądowego GetBacku z opóźnieniem

Michał Sadrak, Obligacje.pl | 21 listopada 2018
6 listopada minął termin na złożenie zaktualizowanych propozycji układowych przez GetBack i jego nadzorcę sądowego. Ten ostatni wciąż tego nie zrobił. Zapewnia jednak, że zrobi to do najbliższego czwartku włącznie.

Odraczając termin głosowania nad układem sędzia-komisarz wyznaczył GetBackowi i jego nadzorcy termin złożenia zaktualizowanych propozycji układowych na 6 listopada. Windykator swoje propozycje złożył, aczkolwiek kurator obligatariuszy, do którego należy decydujący głos, już zapowiedział, że ich nie poprze. Wciąż nie są natomiast znane zaktualizowane propozycje nadzorcy sądowego, który najpierw złożył do sądu wniosek o przedłużenie terminu ich złożenia do 15 listopada, później zaś do 22 listopada.

(…) na chwilę obecną brak jest decyzji co do przedłużenia terminu złożenia propozycji układowych. Wpłynął kolejny wniosek o przedłużenie tego terminu do 22.11.2018 r. Wobec niego także brak decyzji – poinformowała Obligacje.pl Joanna Podwin, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego we Wrocławiu (samo postępowanie toczy się przed Sądem Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej).

Oznaczałoby to, że nadzorca sądowy propozycji układowych wciąż nie złożył, nie mając jednak zgody sędziego na przedłużenie wyznaczonego wcześniej terminu. Spółka Kaczmarek i Skonieczna Doradcy Restrukturyzacyjni, która jest nadzorcą sądowym GetBacku, na swoją obronę ma jednak opieszałość GetBacku.

- Złożenie propozycji w terminie do 6 listopada 2018 r. nie było możliwe z uwagi na brak danych finansowych z GetBacku niezbędnych dla opracowania przez nas propozycji. Obecnie jesteśmy na etapie uzgodnień z radą wierzycieli i kuratorem przygotowanych przez strony propozycji – powiedziała Obligacje.pl Izabela Skonieczna-Powałka ze spółki Kaczmarek i Skonieczna Doradcy Restrukturyzacyjni.

Sam termin 22 listopada, w którym nadzorca sądowy zamierza złożyć propozycje układowe, ma być podyktowany harmonogramem praw rady wierzycieli. Ta bowiem zbiera się na posiedzeniu w środę (dziś).

Ostatnia propozycja układowa GetBacku zakłada spłatę wobec niezabezpieczonych obligatariuszy 23,1 proc. należności głównej przy założeniu sprzedaży aktywów windykatora do szwedzkiej spółki Hoist Finance, która ma obecnie wyłączność na negocjacje. Połowę z ustalonej kwoty (53,6 proc.), czyli 11,4 proc. pierwotnego nominału, inwestorzy mieliby otrzymać do 30 czerwca. Rok później na ich konta wpłynęłoby dodatkowe 28 proc. (6 proc. pierwotnego nominału). Dwie pozostała płatności, po 9,2 proc. ustalonej kwoty (2 proc. pierwotnego nominału) miałyby do nich trafić w 2023 oraz 2024 r. Co istotne jednak wypłatę ostatnich transz skalkulowano przy założeniu, że GetBack odzyska część pieniędzy z roszczeń wobec innych podmiotów (np. Altus TFI).

Kurator obligatariuszy zapowiedział, że nie poprze propozycji GetBacku zakładającej spłatę 21,3 proc. nominału przy założeniu sprzedaży aktywów Hoistowi. Sama rada wierzycieli prowadzone przez windykatora negocjacje z potencjalnym kupującym popiera, ale chce też, żeby w wyniku ewentualnej transakcji osiągnięty został znacznie wyższy poziom zaspokojenia. Jak wynika z uchwały podjętej 7 listopada, rada oczekuje poziomu nie niższego niż 35 proc. należności głównej w przypadku niezabezpieczonych obligatariuszy.

GetBack ma też dla obligatariuszy propozycję układową zakładającą kontynuowanie działalności bez sprzedaży aktywów. Dotychczas zakładała spłatę 38 proc. należności głównej przez osiem lat. Dziś wiadomo jednak, że proponowany poziom spłaty może zostać zaktualizowany na niekorzyść wierzycieli.

- (…) Na pewno przedstawimy jeszcze jedną wersję propozycji układowych przed zgromadzeniem obligatariuszy. Nie wykluczamy, że jak się nie porozumiemy z Hoistem, to będzie to propozycja dla wariantu operacyjnego. Dziś już wiemy jednak, że gdybyśmy ją dziś przedstawiali byłoby to mniej niż ostatnie 38 proc. – mówił dwa tygodnie temu Przemysław Dąbrowski, prezes GetBacku, podczas spotkania z dziennikarzami.

Propozycje układowe w wariancie operacyjnym także nie mają poparcia kuratora obligatariuszy.

Więcej wiadomości o GetBack S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje