piątek, 18 czerwca 2021

Newsroom

Rada wierzycieli GetBacku apeluje do akcjonariuszy mniejszościowych

Michał Sadrak, Obligacje.pl | 10 września 2018
Przedstawiciele wierzycieli windykacyjnej spółki chcą, aby jej mniejszościowi akcjonariusze zaskarżyli uchwały ostatniego ZWZ w sprawie udzielenia absolutoriów dla członków rady nadzorczej.

Przypomnijmy, podczas ZWZ z 27 sierpnia żaden z byłych członków zarządu GetBacku nie otrzymał absolutorium z wykonywania swoich obowiązków w 2017 roku. Tymczasem głosami funduszu Abris Capital Partners, głównego akcjonariusza spółki, absolutoria otrzymali niemal wszyscy byli lub obecni członkowie rady: Wojciech Łukawski, Alicja Kornasiewicz, Jarosław Śliwa, Rafał Morlak, Rune Jepsen oraz Jacek Osowski. Skwitowania nie doczekał się wyłącznie Kenneth Maynard, który już po wybuchu afery był przez moment także prezesem spółki.

Teraz natomiast rada wierzycieli w liście podpisanym przez Mariusza Wójcika, jednego z jej członków, apeluje do mniejszościowych akcjonariuszy by ci zaskarżyli uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutoriów radzie nadzorczej. Ponadto, rada wierzycieli oczekuje też zaskarżenia uchwały o wyborze na członka rady nadzorczej Wojciecha Łukawskiego, który jest przedstawicielem Abrisu.

Swój apel rada wierzycieli motywuje tym, że pod nadzorem osób, które otrzymały skwitowanie, doszło do „największej afery finansowej ostatnich lat”.

Ujawnione dotychczas działania i zaniechania organów korporacyjnych GetBack S.A. nie pozwalają przejść obojętnie obok aspektu potencjalnej odpowiedzialności członków Rady Nadzorczej za szkody wyrządzone spółce oraz jej akcjonariuszom, a zachowanie głównego akcjonariusza spółki, tj. DNLD Holdings S.a.r.l, oraz funduszu Abris Capital Partners w zakresie udzielenia członkom rady nadzorczej oceniamy negatywnie – napisano w apelu rady wierzycieli.

Przedstawiciele wierzycieli argumentują także, że udzielone absolutoria są „sprzeczne z dobrymi obyczajami oraz godzą w interes spółki”. Zwrócono także uwagę na fakt, że żaden z byłych członków zarządu nie dostał skwitowania, a rada nadzorcza, której obowiązkiem była kontrola zarządu spółki, w większości doczekała się absolutoriów.

W ocenie rady wierzycieli, każdy członek rady nadzorczej spółki, który w sposób zawiniony swoim działaniem lub zaniechaniem sprzecznym ze statutem lub prawem wyrządził spółce szkodę powinien ponosić z tego tytułu odpowiedzialność w najpełniejszym zakresie przewidzianym prawem. Z kolei ci członkowie rady nadzorczej, którzy są niewinni powinni mieć możliwość tego wykazania w uczciwym procesie – napisano także.

Podczas ZWZ z 27 sierpnia do rady nadzorczej dołączył także Radosław Barczyński będący jednocześnie członkiem rady wierzycieli. Jego wejście do nadzoru miało się jednak odbyć bez poparcia pozostałych członków rady wierzycieli, którzy – na podstawie wcześniejszych ustaleń z Abrisem – liczyli, że staną się dominującą siłą w radzie nadzorczej. Między innymi z tego też powodu w ubiegłym tygodniu z przewodniczenia i całkowitego uczestnictwa w radzie wierzycieli zrezygnować miał Artur Kłoczko, jeden z czterech reprezentantów obligatariuszy w pięcioosobowej radzie.

Więcej wiadomości o GetBack S.A. (w restrukturyzacji)

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje