piątek, 26 kwietnia 2019

Newsroom

UOKiK nałożył 5,05 mln zł kary na GetBack

Michał Sadrak, Obligacje.pl | 28 listopada 2018
Zdaniem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów windykacyjna spółka miała dopuszczać się stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych. Decyzja nie jest ostateczna i prawomocna, a GetBack zamierza się od niej odwołać. Kurator apeluje zaś o nienakładanie kar na spółkę, ponieważ obciążają jej wierzycieli.

Według UOKiK windykator naruszał zbiorowe interesy konsumentów między innymi poprzez: nieprzekazywanie pełnych informacji w korespondencji do klientów, doliczenie do dochodzonej od dłużników kwoty zadłużenia kosztów postępowania sądowego, nieinformowanie klientów o możliwości wniesienia reklamacji, wielokrotne kierowanie pozwów na drogę sądową przeciwko temu samemu dłużnikowi, stosowanie wobec dłużników niedozwolonego nacisku, czy w końcu wykonywanie czynności windykacyjnych wobec np. sąsiadów lub członków rodziny dłużnika.

W sumie UOKiK zidentyfikował dziewięć nieuczciwych praktyk, które miał stosować GetBack. Jednocześnie Urząd stwierdził, że windykator zaniechał stosowania większości z nich. Tak czy inaczej, prezes UOKiK nałożył 5,05 mln zł kary pieniężnej na GetBack. A raczej jego wierzycieli w przyspieszonym postępowaniu układowym.

- Zdarzenie to (niewłaściwe praktyki windykacyjne będące podstawą kary – red.) miało miejsce przed dniem otwarcia postępowania układowego i tym samym wierzytelności nowego wierzyciela jakim jest UOKiK objęta jest układem na zasadach restrukturyzacji opisanych w grupie 5 w propozycjach Nadzorcy Sądowego (spłata 100 proc. należności – red.). (…) kurator informuje, że UOKIK pośrednio obciążył obligatariuszy przeciętnie na 555 zł (…). Korzystając z okazji kurator apeluje do instytucji mających możliwości nałożenia kar i grzywien za działania Getback przed dniem otwarcia postępowania, aby umorzyły je ze względu na ważny interes społeczny - faktycznie karanymi będą osoby posiadające obligacje. Kurator będzie dążył do zmiany propozycji układowych przez nadzorcę sądowego w grupie 5 aby dotyczyła ona tylko zobowiązań ZUS, bo tylko one muszą być restrukturyzowane w 100 proc. – poinformował Kamil Hajduk, kurator obligatariuszy.

Decyzja UOKiK nie jest ostateczna i prawomocna, wynika z komunikatu GetBacku. Spółka zapewnia, że zamierza wnieść odwołanie od niej do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

W osobnym komunikacie GetBack poinformował o – znanym od trzech tygodni fakcie – udzieleniu wyłączności negocjacyjnej w zakresie sprzedaży aktywów szwedzkiej spółce Hoist Finance. Ponadto windykator poinformował też o przełożeniu publikacji sprawozdania za III kwartał na „termin późniejszy”.

Na razie GetBack nie opublikował jeszcze sprawozdania za I kwartał, a sprawozdanie półroczne nie podlegało przeglądowi biegłego. Dopiero nadrobienie tych zaległości (plus publikacja raportu za III kw.) pozwoliłyby na odwieszenie notowań akcji i obligacji spółki. Jej obecny zarząd przekonywał kilkukrotnie, że rzetelne przygotowanie sprawozdań wymaga wiele pracy (m.in. w zakresie odwrócenia stosowanych wcześniej „rolek” na portfelach), szczególnie trudnej do poniesienia wobec braków kadrowych.

Więcej wiadomości o GetBack S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje