sobota, 09 grudnia 2023

Newsroom

Blue Tax Group zakończył 2012 r. na minusie

msd | 12 lutego 2013
Po trzech kwartałach ub.r. spółka miała 353,6 tys. zł zysku netto, lecz ze względu na wysoką stratę w czwartym kwartale zakończyła cały 2012 r. ze strata na poziomie 97,6 tys. zł.

Przychody firmy w ub.r. wyniosły 2,04 mln zł po spadku o 32 proc. r/r. Od stycznia do grudnia Blue Tax Group zanotował 160,2 tys. zł straty na sprzedaży oraz 116,9 tys. zł straty na działalności operacyjnej. W 2011 r. wartości te wynosiły odpowiednio 396,9 tys. zł i 390,1 tys. zł. Ostatecznie spółka, która świadczy usługi księgowo-podatkowo-doradcze zakończyła rok ze stratą netto na poziomie 97,6 tys. zł.

Po trzech kwartałach ub.r. mimo skumulowanej straty na sprzedaży i działalności operacyjnej spółka wykazywała 353,6 tys. zł zysku netto. W czwartym kwartale spółka poniosła 14,2 tys. zł straty na sprzedaży oraz 33,5 tys. zł straty na działalności operacyjnej. Strata netto wyniosła zaś 451,2 tys. zł i spółka tłumaczy ten fakt wyceną aktywów finansowych – akcji notowanych na rynku NewConnect. Dodatkowo w komentarzu do raportu za czwarty kwartał podkreślono, że Blue Tax Group posiada także udziały w spółkach niepublicznych, które do czasu dopuszczenia do obrotu nie mogę być wyceniane.

Wysoka strata netto spowodowała spadek kapitału własnego z 1,1 mln zł na koniec września ub.r. do 647 tys. zł na koniec grudnia (na koniec 2011 r. kapitał własny wynosił 745 tys. zł). W czwartym kwartale spółka ograniczyła zadłużenie o 264 tys. zł, lecz ze względu na konieczność pokrycia straty relacja zadłużenia do kapitału własnego wzrosła z 2,1 we wrześniu do 3,15 w grudniu. Na koniec 2012 r. Blue Tax Group posiadał 1,33 mln zł zobowiązań długoterminowych oraz 713 tys. zł zobowiązań krótkoterminowych. Należności krótkoterminowe podliczono na 235 tys. zł, zaś środki pieniężne i inne aktywa pieniężne wyniosły 21 tys. zł. Krótkoterminowe należności wraz ze środkami pieniężnymi są więc przeszło 2,5-krotnie mniejsze od krótkoterminowych zobowiązań.

Na Catalyst notowana jest jedna seria obligacji Blue Tax Group o wartości 500 tys. zł. To jedna z najmniejszych emisji znajdujących się w obrocie na warszawskim rynku. Spółka płaci stały 12-proc. kupon. Termin spłaty obligacji przypada na 14 listopada br. Wyniki za czwarty kwartał na pewno nie przybliżyły spółki do zgromadzenia odpowiednich środków na wykup. W grudniowym raporcie o wykupach serwis Obligacje.pl zwracał uwagę, iż może zajść konieczność refinansowania zadłużenia.

Obligatariusze wyceniają papiery Blue Tax Group na 92,5 proc. wartości nominalnej, co daje 23,07 proc. rentowności brutto do wykupu. 

Więcej wiadomości o Blue Tax Group S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst