sobota, 09 grudnia 2023

Newsroom

East Pictures obniża zadłużenie

msd | 22 kwietnia 2013
Spółka wykupi przed terminem obligacje o wartości nominalnej 800 tys. zł wyemitowane w listopadzie ubiegłego roku.

   Niezabezpieczone zerokuponowe obligacje serii F zostały przydzielone w ramach oferty prywatnej, a spółka nie informowała o poziomie dyskonta. Termin wykupu ustalono na październik 2013 r., lecz East Pictures zagwarantowało sobie opcję przedterminowego wykupu, z której – jak wynika z raportu bieżącego – zamierza skorzystać.

   Wykup papierów serii F oraz ich umorzenie oznacza zauważalny spadek zobowiązań spółki. A tych na koniec ubiegłego roku było w sumie 2,74 mln zł z czego 1,39 mln zł przypadało na zobowiązania krótkoterminowe. Należy jednak dodać, że aktywa obrotowe podliczono na 5,65 mln zł (3,02 mln zł przypadało na krótkoterminowe należności), a zobowiązania nie przekraczały poziomu kapitału własnego.

   Obligacje, które będą przedmiotem przedterminowej spłaty nie trafiły na Catalyst, spółka nawet nie miała takich planów. Na warszawskim parkiecie wciąż pozostają notowane dwie inne serie papierów East Pictures – seria C o wartości 735 tys. zł z wykupem w grudniu bieżącego roku i seria D na 520 tys. zł do spłaty w lutym 2014 r. Oprocentowanie obu emisji od stycznia br. wzrosło z 14 do 17 proc. (stałe), co nie pozostanie bez wpływu na koszty obsługi zadłużenia spółki.

   W ostatnich transakcjach z 19 kwietnia obligacje EAP1213 wyceniano na 104 proc., zaś za papiery EAP0214 podczas ostatniego handlu (5 kwietnia) płacono 104,3 proc. Rentowność do wykupu wynosi więc odpowiednio 10,86 i 11,77 proc. brutto.

Więcej wiadomości o East Pictures S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst