sobota, 13 lipca 2024

Newsroom

Grupa Instalexport wykazała stratę na sprzedaży

msd | 27 września 2013
W wyniku sprzedaży Budopolu aktywa grupy spadły w pierwszym półroczu o jedną czwartą, a przychody zmalały o 93 proc. Istotnie obniżyła się także wartość zobowiązań.

   Przeprowadzona w lutym sprzedaż Budopolu znajduje odzwierciedlenie zarówno w bilansie, jak i wynikach spółki. Od grudnia aktywa trwałe zmniejszyły się o 29,9 proc. do 52,92 mln zł, a majątek obrotowy spadł o 22,6 proc. do 110,98 mln zł. Wartość zapasów pozostała na niemal niezmienionym poziomie (80,48 mln zł), ale wartość krótkoterminowych należności spadła o 68,9 proc. do 15,97 mln zł. Grupa wykazała 12,84 mln zł środków pieniężnych.

   W tym samym czasie zobowiązania grupy Instalexport skurczyły się o 30,9 proc. do 109,87 mln zł, z czego 64,63 mln zł (-32,3 proc.) stanowiły zobowiązania krótkoterminowe. Wskaźnik płynności bieżącej wzrósł z 1,5 do 1,72. Jednocześnie wskaźnik płynności szybkiej – z powodu utrzymania stanu zapasów – zmniejszył się z 0,64 do 0,45.

   - Spółka uznała, że konieczne jest ograniczenie ryzyka pogorszenia płynności finansowej grupy kapitałowej nawet kosztem pogorszenia bieżących wyników finansowych – napisano w sprawozdaniu zarządu.

   I faktycznie wyniki uległy pogorszeniu, ponieważ skonsolidowane przychody spadły z 81,54 mln zł do 5,72 mln zł, a na poziomie sprzedaży grupa osiągnęła 2,69 mln zł straty wobec 2,19 mln zł straty przed rokiem. Wynik operacyjny wyniósł minus 2,29 mln zł wobec 0,4 mln zł zysku rok wcześniej. Po uwzględnieniu 3,31 mln zł kosztów finansowych (+25,8 proc. r/r) oraz 4,59 mln zł straty na sprzedaży udziałów skonsolidowaną stratę netto podsumowano na 9,82 mln zł wobec 1,99 mln zł w ubiegłym roku.

   Za notowane na Catalyst obligacje o wartości 5,4 mln zł z terminem wykupu w październiku 2015 Instalexport płaci 6,75 pkt proc. powyżej stopy WIBOR 6M. Inwestorzy wyceniają je na 96,5 proc., co daje 11,43 proc. rentowności brutto. Należy jednak uwzględnić, że za 3,5 tygodnia spółkę czeka wypłata odsetek, a więc i istotna obniżka kuponu (o 0,6-0,7 proc.) po aktualizacji oprocentowania do obecnej stopy WIBOR. 

Więcej wiadomości o Instalexport S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst