wtorek, 17 lipca 2018

Newsroom

Agencja EuroRating odnotowała default GetBacku

materiał prasowy EuroRating | 08 maja 2018
Agencja EuroRating zmieniła oznaczenie ratingu kredytowego nadanego GetBackowi z częściowej niewypłacalności – "selective default" (sd) na pełną niewypłacalność – "default" (d). Rating został utrzymany na dotychczasowym poziomie CCC z perspektywą negatywną.

Zmiana oznaczenia ratingu kredytowego nadanego GetBackowi na CCC(d) związana jest z zaprzestaniem płatności bieżących odsetek oraz kwot nominalnych wielu serii wymagalnych obligacji wyemitowanych przez spółkę, a także ze złożeniem w sądzie przez zarząd GetBacku wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego w formie przyspieszonego postępowania układowego. 

Ponieważ zdarzenie to spełnia definicję niewypłacalności stosowaną przez EuroRating, agencja zmieniła dotychczasowe dodatkowe oznaczenie ratingu nadanego Getbackowi z selective default (sd) na default – oznaczenie (d) przy poziomie ratingu.

Agencja zaznacza jednocześnie, że nadawane przez nią ratingi kredytowe nie są wyłącznie szacunkami prawdopodobieństwa wystąpienia niewypłacalności ocenianego podmiotu, lecz stanowią łączną szacunkową ocenę ryzyka poniesienia straty (tj. ostatecznej utraty części lub całości należności finansowych wraz z ewentualnymi odsetkami) przez wierzycieli ocenianego podmiotu w wyniku wystąpienia jego niewypłacalności.

Ponieważ agencja szacuje obecnie, że wskaźnik odzyskania wierzytelności (recovery rate) dla obligacji niezabezpieczonych (których dotyczy nadany rating) nie będzie zerowy, pomimo uznania GetBacku jako niewypłacalnego, obecny rating kredytowy CCC(d) (czwarty najniższy w 20-stopniowej skali ratingowej stosowanej przez EuroRating) nie został automatycznie obniżony do najniższego poziomu D.

Negatywna perspektywa ratingu

Negatywna perspektywa ratingu wynika z oceny agencji, że istnieje obecnie wysoka niepewność odnośnie szacowanego wskaźnika odzyskania wierzytelności z tytułu obligacji niezabezpieczonych (których dotyczy nadany GetBackowi ogólny rating dla emitenta). 

EuroRating wskazuje, że GetBack nadal nie opublikował sprawozdania finansowego za 2017 rok (planowana na 30 kwietnia publikacja raportu rocznego została przesunięta ze względu na wskazywane przez zarząd „wątpliwości odnośnie do prawidłowości, rzetelności i kompletności informacji znajdujących się w treści sprawozdania”). Nie została także jak dotąd opublikowana opinia audytora badającego sprawozdanie finansowe spółki za 2017 rok. Brak jest również sprawozdania finansowego GetBacku za I. kwartał 2018 r., które mogłoby przybliżyć aktualną sytuację finansową spółki.

Według dostępnych obecnie publicznie informacji, założenia planu naprawczego we wnioskowanym przez GetBack postępowaniu układowym nie zakładają dokapitalizowania spółki przez dotychczasowych akcjonariuszy, lecz zamianę istotnej części zadłużenia z tytułu obligacji na nowe akcje spółki (przy relatywnie wysokiej cenie emisyjnej). Pozostała część zadłużenia finansowego miałaby natomiast zostać spłacona w gotówce w ciągu siedmiu lat. 

EuroRating ocenia wstępnie, że w scenariuszu otwarcia postępowania układowego wskaźnik odzyskania wierzytelności dla obligacji niezabezpieczonych kształtowałby się na średnim lub niskim poziomie.

Agencja wskazuje jednak, że istnieje ryzyko, iż na otwarcie postępowania układowego nie wyrazi zgody sąd, a nawet w przypadku otwarcia takiego postępowania nie jest pewne, czy układ zostanie zatwierdzony przez wierzycieli (problemem może bowiem okazać się m.in. bardzo duża ich liczba).

Bazując na podstawie obecnie dostępnych informacji EuroRating szacuje również, że w scenariuszu braku możliwości kontynuacji działalności spółki i wystąpienia upadłości likwidacyjnej wskaźnik recovery rate byłby niski lub bardzo niski.

Podatność nadanego ratingu na zmiany

Negatywnie na bieżący poziom ratingu kredytowego dla GetBacku mogłyby wpływać:

 • brak zgody sądu na otwarcie wnioskowanego przez spółkę postępowania układowego;
 • brak zgody wierzycieli na proponowany przez spółkę plan restrukturyzacji zadłużenia;
 • ewentualne złożenie przez spółkę wniosku o upadłość likwidacyjną;
 • a także ewentualne dalsze niekorzystne zmiany sytuacji finansowej spółki i/lub utrata wartości posianego przez nią majątku.

Pozytywny wpływ na nadany rating kredytowy mogłyby mieć w perspektywie średnioterminowej:

 • ewentualne istotne dokapitalizowanie spółki przez dotychczasowych akcjonariuszy;
 • zawarcie przez GetBack układu z wierzycielami zakładającego wysoki lub co najmniej średni poziom odzyskania finansowych wierzytelności niezabezpieczonych;
 • a także ustabilizowanie sytuacji finansowej spółki i kontynuacja prowadzenia rentownej działalności operacyjnej.

Więcej wiadomości o GetBack S.A.

 • Obligatariusze GetBacku na celowniku manipulantów

  16 lipca 2018
  Właściciele papierów dłużnych windykatora otrzymują telefony od osób proponujących im „odkupienie” trefnych obligacji. W praktyce chodzi o nakłonienie do kolejnych inwestycji, tym razem za dwu-, trzykrotnie wyższe kwoty.
  czytaj więcej
 • Abris odrzucił propozycję rady wierzycieli GetBacku

  16 lipca 2018
  Większościowy akcjonariusz spółki nie zgodził się na propozycje, które zakładały ograniczenie składu rady nadzorczej oraz jej zdominowanie przez członków wskazanych przez radę wierzycieli.
  czytaj więcej
 • Podsumowanie tygodnia: Echa Getbacku

  13 lipca 2018
  Papiery dłużne Murapolu odrobiły część ostatnich spadków, ale to wciąż afera GetBacku determinuje słabe nastroje na rynku korporatów. Fundusze inwestujące w obligacje firm notują odpływy, więc nowych emisji jak na lekarstwo, a marże kredytowe rosną. Nie obejdzie się też bez kolejnych zmian w prawie, szczęśliwie tym razem konsultowanych z uczestnikami rynku.
  czytaj więcej
 • Rada wierzycieli GetBacku z drugim zastępcą

  12 lipca 2018
  Na wniosek kuratora obligatariuszy sędzia-komisarz powołał mBank na drugiego zastępcę członka rady wierzycieli w przyspieszonym postępowaniu układowym windykacyjnej spółki.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Ratingi

 • Murapol komentuje decyzję EuroRatingu o obniżeniu oceny

  10 lipca 2018
  Deweloper zwraca uwagę, że decyzja o obniżeniu ratingu z BB do BB- podjęta została w oparciu o dane historyczne, które nie odzwierciedlają wprowadzanych ostatnio zmian, w tym dezinwestycji z akcji Skarbca i Polnordu. Murapol liczy na wzrost ratingu podczas kolejnych przeglądów.
  czytaj więcej
 • EuroRating obniżył ocenę Murapolu

  09 lipca 2018
  Agencja ratingowa EuroRating obniżyła rating kredytowy nadany Murapolowi o jeden stopień z BB do BB-. Perspektywa ratingu została określona jako stabilna.
  czytaj więcej
 • Fitch obniżył rating GetBacku do RD

  27 kwietnia 2018
  Nada ocena oznacza ograniczoną niewypłacalność (restricted default) i ma związek z zaprzestaniem obsługi obligacyjnego zadłużenia.
  czytaj więcej
 • S&P zawiesza rating GetBacku

  25 kwietnia 2018
  Agencja dostrzegła, że spółka ma problemy z terminowym wykupem co najmniej jednej serii obligacji. Nie mając wystarczających informacji o płynności windykatora S&P zdecydowało o zawieszeniu ratingu.
  czytaj więcej

Emisje