środa, 07 grudnia 2022

Newsroom

Akcjonariusze CCC uchwalili emisję akcji o wartości ok. 0,5 mld zł

msd | 18 listopada 2022
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obuwniczej spółki przyjęło uchwałę w sprawie emisji do 14 mln nowych akcji.

Zgodnie z przyjętą przez NWZ uchwałą, CCC będzie mogło wyemitować do 14 mln nowych akcji po cenie emisyjnej ustalonej na 36,11 zł. W ten sposób spółka zapewnić ma sobie dodatkowe środki na bieżącą działalność i ewentualną redukcję zadłużenia.

„Zamiarem spółki jest przeznaczenie środków pozyskanych z emisji akcji nowej emisji na kapitał obrotowy i finansowanie bieżącej działalności operacyjnej oraz na optymalizację struktury finansowania w kontekście wysokich stóp procentowych i dążenia spółki do obniżenia zadłużenia” – napisano w opinii zarządu CCC, uzasadniającej pozbawienie wszystkich akcjonariuszy prawa poboru.

Nowe akcje skierowane zostaną do Ultro, spółki kontrolowanej przez Dariusza Miłka, a także pozostałych uprawnionych akcjonariuszy, którzy zostaną zaproszeni do uczestnictwa w procesie budowy książki popytu.

Uchwalenie podwyższenia kapitału ma być kolejnym krokiem w kierunku restrukturyzacji zadłużenia CCC. Wcześniej spółka porozumiała się z obligatariuszami w sprawie poluzowania kowenantów dla wartych 210 mln zł papierów dłużnych CCC0626. W podobny sposób zmieniono też warunki wartego 250 mln zł kredytu z gwarancjami BGK, którego spłatę przesunięto o dwa lata. Bynajmniej nie kończy to negocjacji z wierzycielami, ponieważ w najbliższych miesiącach CCC będzie musiało zrefinansować prawie 536 mln zł kredytów. Ma na to czas do 27 lutego. W ramach rozmów z bankami spółka zobowiązała się też do obniżenia długu o 320 mln zł w przyszłym roku (dotyczy grupy CCC z wył. Modivo). Jeśli uda jej się spłacić część długów wobec banków, w sposób proporcjonalny zobowiązana będzie też dokonać przedterminowego wykupu części obligacji, do czego zobowiązują ją zmienione warunki emisji.

Niezależnie od dotychczasowych porozumień z wierzycielami i uchwalenia emisji akcji, obligacje CCC0626 wyceniane są na 79,99 proc. wartości nominalnej.

Więcej wiadomości o CCC S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst