czwartek, 17 stycznia 2019

Newsroom

Alior Bank zanotował spadek zysku w III kwartale

msd | 08 listopada 2018
Bank miał 173 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 196 mln zł kwartał wcześniej i 178 mln zł przed rokiem. To skutek między innymi coraz słabszego portfela kredytowego i istotnego wzrostu odpisów.

W minionym kwartale bank zwiększył dochody odsetkowe i prowizyjne, a w ujęciu kwartał do kwartału istotnie zmniejszył nawet koszty działania (z 430 mln zł do 411 mln zł). Kluczem do gorszych wyników okazał się natomiast istotny wzrost odpisów. W III kwartale obciążyły one wynik banku kwotą 271 mln zł wobec 242 mln zł kwartał wcześniej i 212 mln zł przed rokiem. To skutek coraz mocniej psującego się portfela kredytowego, który bank musi także pokrywać wyższymi odpisami.

Na koniec września Alior Bank miał 71,37 mld zł skonsolidowanych aktywów, z czego 53,51 mld zł przypadało na należności od klientów. Ich wartość brutto to zaś 57,92 mld zł, z czego 11,3 proc. przypadało na kredyty zagrożone. Kwartał wcześniej wskaźnik NPL wynosił 10,8 proc. Zagrożone kredyty Aliora miały 52,1 proc. pokrycia rezerwami celowymi, co – jak na bank komercyjny – także było relatywnie słabym wynikiem.

Istotnych zmian nie przyniosła natomiast sytuacja kapitałowa banku. Łączny współczynnik kapitałowy spadł z 15,43 proc. w czerwcu do 15,26 proc. na koniec września. Współczynnik Tier 1 to z kolei 12,14 proc. wobec 12,2 proc. kwartał wcześniej. Innymi słowy, bank nieco zmniejszył bufor względem regulacyjnych minimów, które w jego przypadku wynoszą 13,13 proc. w przypadku łącznego współczynnika kapitałowego oraz 11,13 proc. dla współczynnika kapitału Tier 1.

Po trzech kwartałach tego roku skonsolidowany zysk netto Alior Banku wynosił 532,9 mln zł wobec 320,2 mln zł przed rokiem. To skutek wyraźnie wyższego wyniku odsetkowego (2,28 mld zł wobec 2,11 mld zł), poprawy wyniku handlowego, niższych kosztów działania i wreszcie dodatkowych jednorazowych zysków (zaprzestanie ujmowania aktywów i zobowiązań niewycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat). 

Na Catalyst notowanych jest 10 serii obligacji Alior Banku, z czego dziewięć to dług podporządkowany. Trzy z tych emisji pochodzą z ofert publicznych, ale tylko dwie cieszą się większa płynnością (trzecia seria ma jednostkowy nominał ustalony na 400 tys. zł). W ostatnich wtorkowych transakcjach rynek wyceniał papiery ALR0522 i ALR0524 odpowiednio z 3,26 i 2,94 proc. rentowności brutto przy założeniu, że bank w 2021 r. skorzysta z przysługujących mu opcji wcześniejszej spłaty.

Więcej wiadomości o Alior Bank S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje