środa, 29 maja 2024

Newsroom

Capitea (d. GetBack) z wysokim zyskiem i dodatnimi kapitałami własnymi

msd | 04 maja 2023
Dzięki zmianie zasad polityki rachunkowości w stosunku do zobowiązań układowych windykator zamknął ubiegły rok ze 176 mln zł skonsolidowanego zysku netto i dodatnimi kapitałami własnymi. Sytuacji wierzycieli układowych bynajmniej to nie zmienia.

Do tej pory Capitea wykazywała w swoim bilansie nominalną wartość układowych długów przed ich redukcją. Stąd jeszcze we wrześniu ubiegłego roku kapitały własne windykacyjnej grupy wynosiły minus 2,83 mld zł. Przywrócenie stosowania standardu MSSF 9 począwszy od sprawozdania za 2022 r. pozwoliło jej jednak uwzględnić wyłącznie sumę zdyskontowanych pozostałych do spłaty rat układowych. Tym samym, zeszłoroczny skonsolidowany zysk netto Capitei sięgnął 176,3 mln zł, a jej kapitały własne przyjęły wartości dodatnie, wynosząc 56,3 mln zł.

Spółka tłumaczy, że przywrócenie stosowania standardu MSSF 9 zostało przeprowadzone w wyniku zaleceń otrzymanych od Komisji Nadzoru Finansowego, a audytor nie zgłosił w tej kwestii zastrzeżeń. Gdyby nie te zmiany, Capitea zamknęłaby ubiegły rok z około 36 mln zł skonsolidowanej straty netto (144 mln zł straty, jeśli pominąć rozwiązanie rezerwy na roszczenia funduszy Lumen). 

Spółka nie pozostawia też wątpliwości – zmiana polityki rachunkowości i idące za tym zyski bynajmniej nie poprawiają sytuacji wierzycieli układowych. Zdolność Capitei do generowania gotówki nadal pozostaje taka sama, a papierowe zyski nie zwiększą poziomu zaspokojenia układowych długów. 

W ubiegłym roku odzyski windykacyjnej grupy spadły o 8 proc. r/r do 164,3 mln zł, co pozwoliło jej wypracować 78,1 mln zł gotówki z działalności operacyjnej. 

Na koniec grudnia Capitea dysponowała 122,8 mln zł środków pieniężnych. Dodatkowe 25 mln zł utrzymywała w papierach dłużnych, w tym 20,8 mln zł w obligacjach skarbowych.

W marcu tego roku windykator dokończył spłatę szóstej raty układowej wobec obligatariuszy (czwartej pomijają dwie pierwsze zerowe raty), w wyniku czego spłacił dotychczas 4,5 proc. kapitału z niezabezpieczonych obligacji o wartości niemal 2,3 mld zł. Docelowo Capitea ma spłacić 25 proc. wartości nominalnej tego długu w terminie do marca 2028 r.

Układ spółki w obecnej formie opiera się na całkowitym spieniężeniu posiadanego portfela wierzytelności, a dodatkowo Capitea zobowiązała się odzyskać około 100 mln zł z roszczeń odszkodowawczych. Póki co, zebrała z nich 46 mln zł, ale – jak zapewnia – na koniec grudnia dochodziła ponad 700 mln zł od kilkudziesięciu osób i podmiotów tytułem roszczeń o naprawienie wyrządzonych spółce szkód.

Więcej wiadomości o Capitea S.A. (d. GetBack S.A.)

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium