czwartek, 30 maja 2024

Newsroom

Cavatina Holding - raport kredytowy

Bartosz Wałecki, doradca inwestycyjny w Michael/Ström DM | 14 lutego 2022
Raport przygotowany przez Michael/Ström DM przedstawia sytuację finansową grupy, w której jednostką dominującą jest Cavatina Holding SA, po wynikach za III kw. 2021 r. pod kątem zdolności obsługi zadłużenia z tytułu wyemitowanych obligacji.

Zgodnie z przygotowanym modelem potencjalnych przepływów pieniężnych, spółka przy wskazanych założeniach będzie w stanie wykupić wszystkie aktualnie istniejące obligacje w wymaganym terminie. Założenia dotyczące modelu przedstawione są w raporcie.

Spółka od początku swojej działalności ukończyła budowę 12 budynków, z czego pięć zostało sprzedanych (83,8 tys. mkw. GLA), pozostałe zakończone inwestycje utrzymywane są na bilansie, a spółka oczekuje na korzystne warunki dla ich sprzedaży lub dąży do zwiększenia ich poziomu komercjalizacji. W budowie znajduje się aktualnie 11 budynków (224,5 tys. mkw. GLA). Planowane do rozpoczęcia w latach 2022-2023 jest kolejnych siedem nieruchomości.

Główną przewagą grupy jest realizowanie wysokich marż (w okolicach 30-45 proc.) na projektach względem konkurencyjnych spółek. Możliwe jest to przede wszystkim dzięki posiadaniu własnego GW.

Dług netto grupy na koniec III kw. 2021 r. wyniósł 854 mln zł i implikował stosunek zadłużenia netto do kapitałów własnych na poziomie 0,87x.

Główną formą finansowania działalności spółki są kredyty, które odpowiadały za 65 proc. zadłużenia finansowego, są to przede wszystkim długoterminowe kredyty budowlane/inwestycyjne, których wymagalność przypada po 2026 roku. W strukturze finansowania coraz większy udział stanowią obligacje, aktualnie odpowiadają za 7 proc. zadłużenia finansowego, jednak spółka w kolejnych okresach planuje zwiększać udział obligacji w strukturze finansowania.

Aktualnie ok. 50 proc. zadłużenia jest denominowane w walucie innej niż złoty. Spółka zakłada, że struktura walutowa zadłużenia będzie coraz bardziej zmieniać się w stronę większego finansowania w euro. Stopy procentowe w strefie euro są nadal niskie (EURIBOR 3M -0,55 proc. na 20.01.2022r.) i stabilne, a zacieśnianie polityki pieniężnej najprawdopodobniej nastąpi dużo później niż w Polsce. Ponadto zarówno płatność czynszów jak i sprzedaż budynków następuje w euro, przez co spółka nie jest narażona na dodatkowe ryzyko walutowe.

Więcej wiadomości o Cavatina Holding S.A.

Więcej wiadomości kategorii Analizy